Ustawa Spółdzielczość

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustawa Spółdzielczość - strona 1 Ustawa Spółdzielczość - strona 2 Ustawa Spółdzielczość - strona 3

Fragment notatki:

LexPolonica Dz.U.2003.188.1848 (U) Prawo spółdzielcze. Dokument z LexPolonica
   USTAWA
z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. (tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210) (tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848)
CZĘŚĆ I
SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I
PRZEPISY WSPÓLNE Dział I
Spółdzielnia i jej statut  Art. 1. § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.   § 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska. 
Art. 2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu. 
Art. 3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. 
Art. 4. 
Art. 5. § 1. Statut spółdzielni powinien określać:   1) oznaczenie nazwy z dodatkiem „spółdzielnia” lub „spółdzielczy” i podaniem jej siedziby;  
2) przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony;  
3) wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę;  
4) prawa i obowiązki członków;  
5) zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;  
6) zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;  
7) zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni;  
8) zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.  
§ 2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia. 
     Dział II
Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni  Art. 6. § 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonają wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.  

(…)

… prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego
Art. 13. 
Art. 14. Organem właściwym do publikowania ogłoszeń spółdzielczych przewidzianych w przepisach prawa jest „Monitor Spółdzielczy” wydawany przez Krajową Radę Spółdzielczą, z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
     Dział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki  Art. 15…
…, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) 
- mogą założyć spółdzielnię, której liczba założycieli nie może być mniejsza od pięciu. 
§ 3. 
§ 4. 
§ 5. 
§ 6. 
Art. 7. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 
Art. 8. 
Art. 8a. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. § 1. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.   § 2. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni…
… organu spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. W tym wypadku statut powinien określać zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania.  § 2. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu…
… Rejestru Sądowego łączących się spółdzielni.  
§ 3. Jeżeli uchwały walnych zgromadzeń o połączeniu tak stanowią, po wpisie połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia dokonuje niezwłocznie wyborów rady i zarządu.  
     Dział X
     Dział XI
Podział spółdzielni  Art. 108. § 1. Spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów…
…, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 8 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.); 
4) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy…
….  
§ 3. 
§ 4. Kadencję rady określa statut, z zastrzeżeniem art. 8 2 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. 
§ 5. Przed upływem kadencji członek rady może być odwołany większością 2/3 głosów przez organ, który go wybrał.  
§ 6. Członkowi rady spółdzielni można wypowiedzieć umowę o pracę albo warunki pracy lub płacy tylko w wypadkach, w których Kodeks pracy dopuszcza…
… spółdzielni stosuje się także podczas postępowania upadłościowego, jeżeli z przepisów prawa upadłościowego nie wynika inaczej.  
Art. 135. Po ogłoszeniu upadłości członkowie spółdzielni, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.  
Art. 136. Po ukończeniu postępowania upadłościowego syndyk upadłości zgłosi do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółdzielni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz