ISTOTA RACHUNKOWOŚCI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ISTOTA RACHUNKOWOŚCI - strona 1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI - strona 2 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI - strona 3

Fragment notatki:

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI
EWIDENCJA GOSPODARCZA
STATYSTYKA EKONOMICZNA EWIDENCJA OPERATYWNA
RACHUNKOWOŚĆ
RACHUNKOWOŚĆ - system ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażonych wartościowo danych o sytuacji ekonomicznej jednostki gospodarczej i o rozmia-
rach jej działalnosci. jest ona nie tylko dziedziną życia społecznego ale również dyscypliną naukową, i jako taka posiada swój przedmiot, podmiot i metody badawcze
PRZEDMIOT - majątek danej jednostki gospodarczej i zmiany w niej zachodzące
PODMIOT - każda jednostka prowadząca działalność gospodarczą wyodrębniona pod względem mają-
tkowym i formalno prawnym.
METODY POZNAWCZE RACHUNKOWOŚCI:
metoda podmiotowa
metoda bilansowa
metoda momentów i okresów sprawozdawczych
metoda grupowania
metoda wyceny
CECHY ODRÓŻNIAJĄCE RZCHUNKOWOŚĆ OD INNYCH PODSYSTEMÓW EWIDENCJI GOSPODARCZEJ:
miernik pieniężny
stosowanie specyficznych urządzeń ewidencyjnych o nazwie konto księgowe
wykorzystanie zasady podwójnego zapisu do rejestracji operacji gospodarczych
obowiązek dokumentowania operacji gospodarczych
okresowe przeprowadzanie inwentaryzacji
ciągłość ewidencji
DO GŁÓWNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH RACHUNKOWOŚCI ZALICZA SIĘ:
KSIĘGOWOŚĆ -rejestracje operacji gospodarczych na kontach księgowych w oparciu o dokumenty księgowe przy pomocy podwójnego zapisu
RACHUNEK KOSZTÓW -ewidencja, rozliczanie i analiza kosztów
SPRAWOZDAWCZOSĆ I ANALIZA FINANSOWA - w ramach rachunkowości sporządza się określo-
ne sprawozdanie finansowe ( bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu śr. pie-
żnych i dokonuje się ich analizy
FUNKCJE RACHUNKOWOŚCI:
informacyjna -polega na tworzeniu zbioru informacji niezbędnych do zarządzania przedsię-
biorstwem 2) kontrolna -realizowana jest za pomocą określonych reguł postępowania obowiązujących w rachunkowości
3) dochodowa -archiwizowanie dokumentów i sprawozdań finansowych, często wykorzystują to w swym postępowaniu sądy


(…)

… okres czasu.
Należności długoterminowe -kwoty pieniężne należne danej jednostce od innych podmiotów lub osób fi- zycznych.
termin długoterminowe oznacza, że spłata należności nastąpi w terminie dłuższym niż 1 rok
Majątek obrotowy Zapasy -rzeczowe składniki majątku obrotowego czyli materiały, produkcja nie zakończona (produkcja w toku + półfabrykaty, wyroby gotowe, towary
Wyroby gotowe -produkty pracy
… pewnych skutków
5) optymalizacyjna -w ramach rachunkowości opracowuje się różne warianty i wybiera się opty- malny
W RAMACH RACHUNKOWOŚCI PROWADZONEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYRÓŻNIA SIĘ JEJ DWIE ODMIANY:
Rachunkowość finansową -prowadzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ust. o rachunkowości z 29 IX 1994, oraz obowiązujące przepisy podatkowe) na potrzeby jednostek zewnętrznych (obligatoryjnie sporządzane sprawozdania finansowe) wyko- rzystuje się konto finansowe i zasadę podwójnego zapisu.
Rachunkowość zarządczą - (tzw. menedżerska) wprowadzona jest na wewnętrzne potrzeby firmy, w du- żej części wykorzystuje informacje rachunkowości finansowej ale często tworzy własne bazy danych. Posługuje się różnymi metodami o charakterze statystyczno-matematycznym i często stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz