Istota i warunki kierowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i warunki kierowania - wykład - strona 1 Istota i warunki kierowania - wykład - strona 2 Istota i warunki kierowania - wykład - strona 3

Fragment notatki:

    1      Moduł  4  ISTOTA I WARUNKI KIEROWANIA        4.1.  Wprowadzenie      Z  chwilą  pojawienia  się  pierwszych  form  organizacji  pracy  zespoło- wej stanęły przed ludźmi nader waŜkie, a przedtem zupełnie im nieznane  problemy.  Zaistniała  przede  wszystkim  konieczność  racjonalnego  kształ- towania  stosunków  i  zaleŜności  zachodzących  między  nimi,  koordyno- wania  ich  zachowań,  a  takŜe  zapewnienia  właściwych  relacji  między  or- ganizacją  a  jej  zewnętrznym  otoczeniem.  Organizacje  stawały  się  coraz  większe  i  coraz  bardziej  złoŜone,  a  sprawne  ich  funkcjonowanie  nastrę- czało  kłopoty.  Wyodrębniła  się  specyficzna  dziedzina  działalności  spo- łecznej zwana kierowaniem. Stworzyło to zapotrzebowanie na usystema- tyzowaną  wiedzę  w  tej  dziedzinie  (Bielski  1996,  s. 7;  KrzyŜanowski  1999, s. 52).    Początkowo  problemy,  o  których  mowa,  próbowano  rozwiązywać  w odniesieniu  do  przedmiotu  działalności  podstawowej  danego  typu  or- ganizacji.  Formułowano  np.  praktyczne  wskazania  dotyczące  kierowania  armią,  gospodarstwem  rolnym  czy  rzemieślniczym,  nie  zadawano  sobie  natomiast  trudu,  by  opracować  w  tym  zakresie  jakiś  zespół  twierdzeń  o charakterze bardziej ogólnym. Nie dostrzegano – po prostu – moŜliwo- ś ci przeniesienia rozwiązań wypróbowanych w jednych, na inne dziedzi- ny Ŝycia. Istotną zmianę sposobów myślenia o tych sprawach obserwuje- my dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Stało się to za sprawą rewolu- cji  przemysłowej.  Wywołała  ona  usilne  dąŜenie  do  wzrostu  wydajności  pracy  i  maksymalizacji  zysku,  opanowywania  nowych  rynków  zbytu,  poszukiwania  sposobów  pokonania  konkurencji  itp.  Do  rangi  zagadnień  o priorytetowym  dla  gospodarki  znaczeniu  urósł  wówczas  problem:  w jaki sposób moŜna najłatwiej osiągnąć te i podobne cele? (Kaczmarek,  Sikorski 1996, s. 10).   Władysław Kobyliński      2    Poszukując  sposobów  rozwiązania  tego  problemu  coraz  częściej  od- woływano  się  do  dorobku  róŜnych  nauk.  Podjęto  teŜ  oryginalne  badania  i eksperymenty mające na celu ustalenie jakichś ogólnych zasad postępo- wania  w  tym  zakresie.  Ich  znajomość  i  wykorzystanie  miało  ułatwić  po- dejmowanie decyzji: co kto powinien zrobić, by uzyskać obniŜkę kosztów  i osiągnąć współmierne do nich efekty pracy. Największe zasługi na tym 

(…)

…. Zakładamy tu, naturalnie, Ŝe ów podmiot funkcjonuje
w organizacji formalnej (a raczej sformalizowanej), tj. takiej, której zasa-
dy działania zostały wyraŜone w systemie odpowiednich znaków – słow-
nych bądź rysunkowych itp. – i występują w postaci regulaminów i statu-
tów, schematów organizacyjnych czy przepisów prawnych (Bielski 1974;
Pszczołowski 1978, s. 151). W organizacjach nieformalnych (a raczej
niesformalizowanych), a więc istniejących niejako nieoficjalnie, podmiot
kierujący nosi nazwę przywódcy (Zieleniewski 1975, s. 451).
Bywają naturalnie przypadki, Ŝe formalny zwierzchnik (kierownik,
czy prezes, dyrektor itp.) oraz rzeczywisty przywódca grupy jest to jedna
i ta sama osoba. Taki stan rzeczy bywa w nauce o zarządzaniu traktowany
jako najbardziej poŜądany. Kierownikowi będącemu jednocześnie przy-
wódcą…
…. dyrektor czy
prezes, albo teŜ wieloosobowy zespół ludzi, jak Rada Wydziału, Zarząd
Miasta i Gminy itp. Zakładamy tu, naturalnie, Ŝe ów podmiot funkcjonuje
w organizacji formalnej (a raczej sformalizowanej), tj. takiej, której zasady działania zostały wyraŜone w systemie odpowiednich znaków – słownych bądź rysunkowych itp. – i występują w postaci regulaminów i statutów, schematów organizacyjnych…
… to, co kierownik poleca, naleŜy wykonać;
• obawę przed konsekwencjami niewykonania poleceń;
• zaufanie do przełoŜonego;
• chęć uzyskania dla siebie określonych korzyści;
• pragnienie przypodobania się (Bańka 1998, s. 26 i nast.).
Opisów takich i podobnych badań znajdujemy zresztą w literaturze
znacznie więcej. Problemy władzy stały się waŜnym obiektem zaintere-
sowania reprezentantów nauki o zarządzaniu. Ostatnio…
… bywa w nauce o zarządzaniu traktowany
jako najbardziej poŜądany. Kierownikowi będącemu jednocześnie przywódcą łatwiej jest realizować formalne cele organizacji. Jest tak dlatego,
Ŝe ludzie na ogół chętnie poddają się jego woli. Z tego powodu niektórzy
z autorów postulują stosowanie takiej polityki kadrowej, by na stanowisku kierowniczym znajdowała się osoba uznana jednocześnie za przywódcę grupy…
… najtrudniejszych celów” (Sikorski: 1999, s. 96; 2000, s. 27). Jest rzeczą zrozumiałą, Ŝe kierownik obdarzony charyzmą moŜe łatwo skłonić swoich podwładnych do czynów
wzniosłych i szlachetnych, jak i etycznie niegodziwych czy nawet nikczemnych. Przykładem – Hitler i Mussolini, Lenin i Stalin.
Pierwszym z autorów, który zagadnieniom władzy nadał charakter
waŜnych problemów naukowych był − wspomniany w pierwszym…
… i Mussolini, Lenin i Stalin.
Pierwszym z autorów, który zagadnieniom władzy nadał charakter
waŜnych problemów naukowych był − wspomniany w pierwszym roz-
dziale niniejszej ksiąŜki – niemiecki socjolog i ekonomista, M. Weber.
WyróŜnił on trzy odmienne od siebie typy władzy, a mianowicie:
• władzę charyzmatyczną, wynikającą z zaufania podwładnych do
zwierzchnika (przywódcy) oraz obowiązków, jakie on nakłada…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz