Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1512
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych - strona 1 Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych - strona 2 Istota analizy rynku, główne decyzje dotyczące rynków zagranicznych - strona 3

Fragment notatki:


ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH Istota analizy rynku
Badania rynku a analiza rynku
Analizy rynkowe a analizy marketingowe
Badania rynku krajowego a badania rynku zagranicznego Główne decyzje dot. rynków zagranicznych Dotyczące rozpoczęcia i wyboru kierunków ekspansji zagranicznej;
Dotyczące wyboru form i sposobów wejścia na rynek międzynarodowy;
Dotyczące opracowania marketingowych programów działania;
Dotyczące wdrażania i kontrolowania programów działania. Specyfika badań rynków zagranicznych Firmy przekraczające granice stykają się z nowymi czynnikami, których nie musiały brać pod uwagę działając wyłącznie na rynku krajowym, np. cła, obca waluta, dokumentacja wymagana w obrocie międzynarodowym ; Warunki, w jakich przedsiębiorstwo działało na rynku macierzystym, za granicą ulegają dużym zmianom. Firma musi poznać m. in. kulturę, system prawny, różnice w strukturze społecznej nowego kraju. Istnieje możliwość wyboru rynku o sprzyjających uwarunkowaniach; Wejście na rynek zagraniczny oznacza zazwyczaj konieczność rozpoznania większej liczby potencjalnych konkurentów niż na rynku krajowym. Rysunek
Badania strukturalne Obejmują zbieranie i analizę danych odznaczających się pewną trwałością
Stanowią podstawę do podejmowania decyzji strategicznych, o skutkach długofalowych
Dotyczą zespołu uwarunkowań działalności zagranicznej, tj. sytuacja polityczna, polityka gospodarcza, uregulowania prawne, rozwój społeczno-kulturowy
Badania elementów rynku Badania podaży na towary/usługi
Badania popytu na towary/usługi
Badania cen, elastyczności cenowej
Służą do podejmowania decyzji zarówno o charakterze strategicznym, jak i taktycznym (dotyczących konkretnych przedsięwzięć, służących do realizacji celów strategicznych)
Badania elementów marketingu Badania produktu
Badania cen
Badania dystrybucji
Badania promocji Etapy procesu badawczego Sformułowanie problemu badawczego i zadania badawczego
Określenie procedury badawczej
Opracowanie planu badań
Zaprojektowanie próby i zbieranie informacji
Analiza i interpretacja informacji
Prezentacja wniosków (raport końcowy) Problemy decyzyjne Zadania badawcze Na który rynek zagraniczny wejść?
Jaką strategię wejścia wybrać? Czy standaryzować czy adaptować produkt? Czy wprowadzać nowy produkt na rynek zagraniczny?
Czy można podwyższyć cenę?


(…)

…)
Typu opisowego
Typu przyczynowo-skutkowego
Ilościowe
Jakościowe
Wtórne (pośrednie)
Pierwotne (bezpośrednie)
Podstawowe typy badań
Badania typu poszukiwawczego (exploratory research) - wstępne, służą do wyjaśnienia istoty, zakresu i natury problemu;
Badania opisowe (descriptive research)- opisujące cechy i symptomy zjawisk i procesów rynkowych i marketingowych;
Badania przyczynowo - skutkowe (casual…
… największego miasta ( w przypadku dużych krajów wybierane jest więcej niż jedno miasto).
Ryzyko wg BERI (Business Environment Risk Intelligence)
Wskaźnik ryzyka działalności gospodarczej - Operation Risk Index Wskaźnik ryzyka politycznego - Political Risk Index Wskaźnik ryzyka wypłacalności - Remittance & Repatriation Factor R-factor Wskaźniki rozwoju społeczno-ekonomicznego
PKB per capita
Stopa ubóstwa
Współczynnik Giniego Oczekiwana długość życia
Wskaźnik edukacji
Wskaźnik rozwoju społecznego HDI (Human Development Index)
Wskaźniki rozwoju technologicznego (główne obszary)
Powstawanie i rozprowadzanie wiedzy, np.:
Wydatki na B+R Struktura wydatków na B+R Zasoby ludzkie w nauce i technologii: wiedza i umiejętności np.:
Personel zatrudniony w B+R Absolwenci ścisłych kierunków studiów
Patenty: ochrona…
… Reutersa
Indeks MFW
Prognoza Grupy Roboczej AIECE ds. Cen Surowców
ARZ Konspekt 2
Analiza otoczenia konkurencyjnego - analiza sektorowa
Sektor - część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku
Warunkiem wydzielenia danego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych źródeł zaopatrzenia…
… wagi przywiązywanej do poszczególnych potrzeb;
Stwierdzenie, w jakim stopniu firma spełnia te potrzeby;
Wskazanie potrzeby, która jeśli nie byłaby zaspokajana w dostatecznym stopniu, zdecydowałaby o odejściu od firmy;
Wskazanie potrzeby, której zaspokojenie w największym stopniu wpływa na decyzję o pozostawaniu klienta w kontaktach z firmą.
Skala Likerta w badaniach nabywców
5-stopniowa skala Likerta…
… zysku firmy
Koncentracja zakupów wśród klientów
Siła przetargowa klientów
Analiza lojalności
Analiza wartości klientów
Analiza udziału klientów w ogólnym zysku firmy
Wyniki analizy
Zgodnie z zasadą Pareto 20% klientów dostarcza firmie 80% zysku.
Klientów można podzielić na 3 grupy (metoda ABC):
2 najlepszych klientów (20%) generujących 80% zysku
3 kolejnych (30%) generujących 16 % zysku
5 ostatnich (50…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz