Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 3458
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw - strona 1 Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw - strona 2 Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:


Tematem notatek jest istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, podstawowe metody, warunki i zasady interpretacji i prezentacji, źródła informacji.

Dr Olga Stefko p.518 pon.10-11, wt.13-14; 7 wykładów i egzamin;
I
Istota analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, podstawowe metody, warunki i zasady interpretacji i prezentacji, źródła informacji.
Analiza jest metodą postępowania naukowego, która polega na dzieleniu danej całości na części i następnie rozpatrywania każdej z nich osobno, może mieć ona dwojaki cel, a mianowicie:
Wykrycie struktury badanej całości - analiza strukturalna (skład procentowy)
Poznanie mechanizmu funkcjonowania - analiza przyczynowa
Analiza może być zabiegiem fizycznym wywołującym zmiany w przedmiocie badania(analiza chemiczna, laboratoryjna) lub czynnością myślową, nie powodującą zmian w rozpatrywanym obiekcie (analiza ekonomiczna); w 1 przypadku nazywa się ją analizą manipulacyjną, a w 2 myślową.
Analiza ekonomiczna jest to metoda badania procesów gosp. poprzez rozłożenie ich na części składowe, rozpatrywanie ich wzajemnych zależności i dokonywanie oceny efektywności.
Przedmiot analizy ekonomicznej - obiektem mogą być zjawiska i procesy występujące w całej gosp. narodowej, jej gałęziach, branżach (makro) oraz w podst. ogniwach gospodarki tj. w przedsiębiorstwach (mikro).
Szczegółowy przedmiot (w ujęciu dziedzinowym):
wyniki finansowe działalności
wyniki materialne działalności
koszty własne
gospodarka zasobami ludzkimi
gospodarka zasobami materialnymi
gospodarka środkami trwałymi
postęp techniczny i innowacje
wartość przedsiębiorstwa
gospodarka materiałowa
sytuacja majątkowo-finansowa
rozwój przedsiębiorstwa.
Zadania analizy ekonomicznej - przygotowanie informacji analitycznych do wykorzystania w procesie decyzyjnym związanym ze sterowaniem i regulowaniem działalności przedsiębiorstwa.
Podział analizy ekonomicznej - z uwagi na dużą różnorodność zagadnień wchodzących w jej zakres, najczęściej wyodrębnia się:
analizę finansową - obejmuje zagadnienia związane z całokształtem działalności gospodarczej , przedmiotem jej działania są wielkości ekonomiczne w wyrażaniu pieniężnym takie jak: stan finansowy , wyniki finansowe; podstawą dla analizy finansowej jest sprawozdawczość finansowa.
analizę techniczno-ekonomiczną - zajmuje się badaniem wielkości ekonomicznych w wyrażeniu rzeczowym i osobowym; przedmiot- ocena poszczególnych odcinków działalności przedsiębiorstwa, obejmująca wyposażenie w środki trwałe i ich wykorzystanie, inwestycje, organizację i metody produkcji, zaopatrzenie materiałowe, zbyt, zatrudnienie organizacje i wydajność pracy.
Wskaźniki (narzędzia) - zadania, środki ich realizacji, niezbędne nakłady i planowane wyniki przedsiębiorstwa ujmuje się w jego planie działalności gospodarczo-finansowej (biznesplanie), a następnie w odpowiednio skoncentrowanych urządzeniach ewidencyjnych oraz w sprawozdawczości w postaci wielkości liczbowych, zwanych wskaźnikami.


(…)


-rzeczowe aktywa trwałe
-inwestycje długoterminowe
300 (43%)
100
100
100
700 (50%)
150
350
200
Aktywa obrotowe
-zapasy
-należności krótkoterminowe
-inwestycje krótkoterminowe
400 (57%)
100
100
200
700 (50%)
200
400
100
Suma bilansowa
700 (100%)
1400 (100%)
Pasywa
Rok X
Początek
Koniec
Kapitał własny
-kapitał podstawowy
-kapitał zapasowy
-dochody lub straty z lat ubiegłych
100 (14%)
70
20
10
400 (29%)
300…

25
20
R
Zysk netto N -O -P
7
-80
Rachunek przepływów pieniężnych - dostarcza informacji o przepływach, czyli zdarzeniach które spowodowały w jednostce zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych (rpp) nazywane też sprawozdaniem z przepływów środków pieniężnych, sprawozdaniem z przepływów finansowych lub z ang. cash flow…
… ze sprzedaży i kosztów
pośrednią - częściej stosowana, wychodzi od syntetycznej wartości nadwyżki finansowej netto, która następnie podlega korekcie.
Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych powinna zaczynać się od ustalenia wielkości środków pieniężnych w poszczególnych obszarach sprawozdania.
Tabela zawiera możliwe sytuacje, które mogą wystąpić przy ocenie tego sprawozdania, znak „+” oznacza dodatnie…
… zaangażowanego w dane przedsięwzięcie
metoda wartości zaktualizowanej netto (Net Present Value) - NPV: opisywana jest w literaturze przedmiotu 6 określeniami:
teraźniejsza wartość netto
wartość kapitału inwestycji
aktualna wartość nadwyżki netto
aktualna nadwyżki finansowej netto
aktualna wartość netto
wartość zaktualizowana netto
wartość bieżąca netto
Wykorzystanie metody wartości bieżącej netto NPV w celu…
…)
przepływy z działalności inwestycyjnej- przez działalność inwestycyjną (lokacyjną) rozumie się nabywanie lub zbywanie składników aktywów trwałych i krótkoterminowych aktywów finansowych oraz wszystkie z nimi związane pieniężne koszty i korzyści (art.48b, ust.3, pkt.2)
przepływy z działalności finansowej- przez działalność finansową rozumie się pozyskiwanie lub utratę źródeł finansowania (zmiany…

Aktywa trwałe:
-wartości niematerialne i prawne
-rzeczowy majątek trwały
-należności długoterminowe
-inwestycje długoterminowe
-długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Kapitał własny:
-kapitał (fundusz) podstawowy
-należne wpływy na kapitał podstawowy
-udziały (akcje) własne
- kapitał (fundusz) zapasowy
-kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
-pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
-zysk lub strata…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz