Finanse przedsiębiorstwa - analaliza finansowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1967
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstwa - analaliza finansowa - strona 1 Finanse przedsiębiorstwa - analaliza finansowa - strona 2 Finanse przedsiębiorstwa - analaliza finansowa - strona 3

Fragment notatki:

1  ANALIZA FINANSOWA  1 Analiza wstępna  Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę  rachunku wyników..  We wstępnej analizie bilansu bada się:    strukturę majątkową na podstawie wskaźników struktury aktywów,    strukturę kapitałową na podstawie wskaźników struktury pasywów,    strukturę kapitałowo-majątkową.  Analiza statyczna pokazuje strukturę majątku i źródła jego finansowania w danym  momencie.   Analiza dynamiczna pozwala na określenie kierunku zmian struktury i dynamikę jej zmian  w poszczególnych okresach.  We wstępnej analizie bilansu w ujęciu dynamicznym za pomocą wskaźników dynamiki  określa się kierunek i stopień zmian poszczególnych składników bilansu, w porównaniu  do ich wartości we wcześniejszych momentach bilansowych oraz wskaźników struktury,  przedstawiających udział poszczególnych pozycji majątku i źródeł ich finansowania. Analiza  struktury majątku i kapitałów w przedsiębiorstwie jest odzwierciedleniem zaangażowania  kapitału firmy.   Podstawowe znaczenie mają tutaj wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki  gospodarcze.     STRUKTURA MAJĄTKOWA  Do wskaźników tych zalicza się:  1. 100% *   ogółem aktywa  trwaly majątek   = ogółem   aktywach  w  majątku   składników   alych Udział trw      2.  100% *   ogółem aktywa  majątku   składniki   rzeczowe = ogółem   aktywach  w  majątku   składników   rzeczowych Udział       3.  Udział nie materialnych składni ków  majątku w  aktywach ogółem = niematerialne składn iki majątk u aktywa ogó łem *100%      4.  100% * ogółem aktywa  obrotowy majątek  = ogółem   aktywach  w  obrotowego   majątku Udział       5.  100% * ogółem aktywa  ogółem zapasy  = ogółem   aktywach   zapasów w Udział       6.  100% * ogółem aktywa  należności = ogółem   aktywach w    należności Udział        7.  100% * ogółem aktywa  pieniężne   środki = ogółem   aktywach  w  h pieniężnyc środków  Udział       8.  100% * ogółem aktywa  rtościowe papiery wa   inowe krótkoterm = ogółem   aktywach  w  wych  wartościo papierów   inowych krótkoterm Udział          Struktura pasywów.  Do oceny struktury pasywów służą następujące wskaźniki:  1. 100% * ogółem aktywa  asny kapitał wł = asny kapitał wł  w  orstwa przedsiębi   e Wyposażeni

(…)

….
Wyposażenie przedsiębiorstwa  kapitał własny
*100%
=
w kapitał własny
 aktywa ogółem
 zobowiązania długoterminowe
*100%
=
zobowiązaniami długoterminowymi
aktywa ogółem
Obciążenie przedsiębiorstwa
1
3. Wyposażenie przedsiębiorstwa w kapitał stały =
kapitał stały
*100%
aktywa ogółem
Obciążenie przedsiębiorstwa  kredyt krótkoterminowy
*100%
=
kredytem krótkoterminowym 
aktywa ogółem
Obciążenie…
… krótkoterminowym (rysBłąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.10).
3
WSKAŹNIKI STRUKTURY KAPITAŁOWO MAJĄTKOWEJ
Ważniejsze wskaźniki służące do wstępnej analizy struktury kapitałowo-majątkowej
przedsiębiorstwa to:
1.
Wskaźnik pokrycia majątku  kapitał własny
*100%
=
trwałego kapitałem własnym majątek trwały
2.
Wskaźnik pokrycia majątku 
kapitał stały
*100%
=
trwałego kapitałem stałym  majątek trwały
3…

Majątek
obrotowy
Krótkoterminowy
kapitał obcy
spontaniczny
Kapitał
obrotowy
Rys. Graficzna interpretacja kapitału obrotowego [31].
Kapitał obrotowy netto = Kapitał obrotowy – Zobowiązania bieżące
a więc jest także równy:
środkom obrotowym pomniejszonym o zobowiązania, a także
różnicą pomiędzy kapitałem stałym a majątkiem trwałym przedsiębiorstwa
Kapitał obrotowy netto to kapitały stałe firmy przeznaczone…
… rynkowa jednej akcji
.
zysk na jedną akcję
Wskaźnik ten wykorzystywany jest także do wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy wartość księgowa lub likwidacyjna firmy nie stanowi jej autentycznej
wartości, wartość rynkową firmy WR można obliczyć mnożąc licznik i mianownik wskaźnika
P/E przez liczbę wyemitowanych akcji i wówczas otrzymamy wartość całej firmy
WR = P/E * zysk netto…
…,
amerykańskiej firmie Du Pont powstał sposób oceny firm, które mogłyby stać się dla Du
Ponta ciekawym kąskiem. System ten jest aktualnie ogólnie znany i otrzymał nazwę piramidy
Du Ponta.
9
Stock Price
cena akcji
Earning per Share
zysk na akcję
Price/Earning
P/E
cena na zysk
Book Value per Share
wartość księgowa akcji
wartość aktywów - zobowiązania
do liczby akcji
Return on Equity
ROE
zwrot na kapitał własny…
… zapasami =
.2.3 Badanie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
Dla zbadania poziomu zadłużenia firmy wystarczą cztery podstawowe wskaźniki.
Strukturę majątku przedsiębiorstwa opisuje następujący wskaźnik (ang. Debt Ratio):
5
Wskaźnik ogólnego zadłużenia =
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem
Uzupełnieniem tego wskaźnika jest relacja zadłużenia kapitału własnego wobec zobowiązań
ogółem (ang. Debt to Equity…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz