Analiza finansowa - wskaźniki - Kapitał obrotowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1589
Wyświetleń: 5719
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - wskaźniki - Kapitał obrotowy - strona 1 Analiza finansowa - wskaźniki - Kapitał obrotowy - strona 2 Analiza finansowa - wskaźniki - Kapitał obrotowy - strona 3

Fragment notatki:...Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę
rachunku wyników. We wstępnej analizie bilansu bada się: strukturę majątkową na podstawie wskaźników struktury aktywów,strukturę kapitałową na podstawie wskaźników struktury pasywów, strukturę kapitałowo-majątkową.
Analiza statyczna pokazuje strukturę majątku i źródła jego finansowania w danym
momencie. Analiza dynamiczna pozwala na określenie kierunku zmian struktury i dynamikę jej zmian
w poszczególnych okresach...

...Kapitałem obrotowym nazywa się kapitał (własny i obcy) zaangażowany przez firmę
do sfinansowania majątku obrotowego. Składać się on może z części kapitału własnego, kapitałów obcych stałych (czyli
długoterminowych) oraz z kapitałów obcych krótkoterminowych w kolejności: zobowiązania krótkoterminowe związane z kontraktami na dostawy potrzebnych firmie materiałów, towarów i usług, przede wszystkim związanych z produkcyjną lub
handlową działalnością przedsiębiorstwa, pożyczki i kredyty krótkoterminowe, kapitały obce długoterminowe,
kapitały własne...

...Kapitał obrotowy netto to kapitały stałe firmy przeznaczone do stałego finansowania części majątku obrotowego. Kapitał ten jest swego rodzaju zabezpieczeniem przedsiębiorstwa przed ewentualnymi kłopotami w przypadku trudności ze zbytem wytworzonych produktów i może przyjmować zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne...

ANALIZA FINANSOWA 1 Analiza wstępna Analiza wstępna, zwana również bilansową, obejmuje analizę bilansu i wstępną analizę rachunku wyników.. We wstępnej analizie bilansu bada się: 
  strukturę majątkową na podstawie wskaźników struktury aktywów,   strukturę kapitałową na podstawie wskaźników struktury pasywów,   strukturę kapitałowo-majątkową. 
Analiza statyczna pokazuje strukturę majątku i źródła jego finansowania w danym 
momencie.  
Analiza dynamiczna pozwala na określenie kierunku zmian struktury i dynamikę jej zmian 
w poszczególnych okresach. 
We wstępnej analizie bilansu w ujęciu dynamicznym za pomocą wskaźników dynamiki określa się kierunek i stopień zmian poszczególnych składników bilansu, w porównaniu do ich wartości we wcześniejszych momentach bilansowych oraz wskaźników struktury, przedstawiających udział poszczególnych pozycji majątku i źródeł ich finansowania. Analiza struktury majątku i kapitałów w przedsiębiorstwie jest odzwierciedleniem zaangażowania kapitału firmy.  Podstawowe znaczenie mają tutaj wskaźniki wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze.   STRUKTURA MAJĄTKOWA Do wskaźników tych zalicza się: 
Udział trw
sk
 
alych ładników 
maj
 
ątek trwaly
1.
 =
*
  100%  
maj
 
ątku
ogó
 
aktywach
 w 
łem
ogó
aktywa 
łem
Udział 
sk
 
rzeczowych ładników
sk
 
rzeczowe ładniki maj
 
ątku
2. 
 =
*
  100%  
maj
 
ątku
ogó
 
aktywach
 w 
łem 
ogó
aktywa 
łem
Udział nie materialnych składni ków  niematerialne składn iki majątk u
3. 
 =
*100%  
 majątku w  aktywach ogółem

aktywa ogó łem
Udział maj
 
ątku obrotowego
 
 mają
obrotowy
tek 
4. 
 =
*100%  
ogó
 
aktywach
 w 
łem

ogó
aktywa 
łem
Udział zapasów w
 

ogó
zapasy 
łem
5. 
 =
*100%  
ogó
 
aktywach
 
łem 
ogó
aktywa 
łem
Udział nale
  
żnoś  
ci 
należności
6. 
 =
*100%  
ogó
 
aktywach

łem
ogó
aktywa 
łem
Udział ś
 
pieni
rodków 
ęż
h
nyc  środki pieni
 
ężne
7. 
 =
*100%  
ogó
 
aktywach
 w 
łem

ogó
aktywa 
łem
Udział 
papierów
 
inowych
krótkoterm

rto
papiery wa
 
inowe
krótkoterm
ściowe
8. 
 =
*100%   
 wartościo
ogó
 
aktywach
 w 
wych
łem 
ogó
akty

(…)

… rynkowa jednej akcji
.
zysk na jedną akcję
Wskaźnik ten wykorzystywany jest także do wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa.
W przypadku, gdy wartość księgowa lub likwidacyjna firmy nie stanowi jej autentycznej
wartości, wartość rynkową firmy WR można obliczyć mnożąc licznik i mianownik wskaźnika
P/E przez liczbę wyemitowanych akcji i wówczas otrzymamy wartość całej firmy
WR = P/E * zysk netto…
…,
amerykańskiej firmie Du Pont powstał sposób oceny firm, które mogłyby stać się dla Du
Ponta ciekawym kąskiem. System ten jest aktualnie ogólnie znany i otrzymał nazwę piramidy
Du Ponta.
9
Stock Price
cena akcji
Earning per Share
zysk na akcję
Price/Earning
P/E
cena na zysk
Book Value per Share
wartość księgowa akcji
wartość aktywów - zobowiązania
do liczby akcji
Return on Equity
ROE
zwrot na kapitał własny…
… zapasami =
.2.3 Badanie stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
Dla zbadania poziomu zadłużenia firmy wystarczą cztery podstawowe wskaźniki.
Strukturę majątku przedsiębiorstwa opisuje następujący wskaźnik (ang. Debt Ratio):
5
Wskaźnik ogólnego zadłużenia =
zobowiązania ogółem
aktywa ogółem
Uzupełnieniem tego wskaźnika jest relacja zadłużenia kapitału własnego wobec zobowiązań
ogółem (ang. Debt to Equity…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz