Integracja europejska - podstawowe zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4144
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - podstawowe zagadnienia - strona 1 Integracja europejska - podstawowe zagadnienia - strona 2 Integracja europejska - podstawowe zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

W dokumencie można spotkać podstawowe zagadnienia z przedmiotu, takie jak: integracja gospodarcza, specyfika integracji nordyckiej, członkostwo rodzajowe, specyfikacja europejskiego prawa, charakter prawny uchwał. Notatka zawiera informacje na temat: co to jest europejska wspólnota węgla i stali, co to jest europejska wspólnota energii atomowej, jakie są podstawy prawne funkcjonowania wspólnoty europejskiej, jakie kraje posiadają członkostwo zwyczajowe w Unii. Oprócz tego w treści dokumentu poruszone są też tematy: prawo integracyjne, rada europejska, komisja europejska, parlament europejski, trybunał sprawiedliwości, polityka rolna, polityka socjalna, zmowy kartelowe. W dalszej części dokumentu pojawiają się takie pojęcia jak:subsydiowanie przedsiębiorstwa w WE, integracja, fundusze strukturalne, integracja socjalistyczna, wspólnota niepodległych państw, środkowoeuropejska integracja gospodarcza, unia ekonomiczna beneluksu.

Wstęp do Integracji Europejskiej
1.GENEZA I POJĘCIE WSPÓŁCZESNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJIntegracja, czyli zjawisko scalania, łączenie się kilku elementów w całość, integracja gospodarcza, kulturowa, polityczna, narodowościowa. Pojawia się potrzeba szukania nowych rynków zbytu. Państwa zmuszone są do wzajemnego układania się na zasadzie kompromisu w imię uzyskania ułatwień w przepływie towarów, kapitału i usług między nimi. Dla realizacji tych celów, powstają pierwsze organizacje międzynarodowe np. komisje rzeczne, banki międzynarodowe. Powstają też pierwsze organizacje integracyjne, tworzone przez księstwa niemieckie i państwa nordyckie np. powstaje Pruski Związek Celny. Zostaje utworzona strefa wolnego handlu między Norwegią i Szwecją, oraz Skandynawska Unia Monetarna. Specyfiką tej integracji jest to, że jej realizacja jest podejmowana w wyniku oddolnej inicjatywy i nacisku producentów, głównie wielkiego kapitału. Na pojęcie współczesnej integracji składają się czynniki: 1. Jest to proces obiektywny lub subiektywny, narzucany zacieśnienia więzów gospodarczych między grupą państw; 2. Nawet w przypadku integracji jako procesu obiektywnego występuje aktywna rola państwa w prowadzeniu polityki gospodarczej; 3. Zacieśnianie więzów gospodarczych między integrującymi się państwami prowadzi do powstania wewnętrznych powiązań ekonomicznych, gospodarki uzależniają się od siebie; 4. Gwałtowne zerwanie powiązań gospodarczych jest trudne w przypadku procesów integracyjnych między państwami gdyż oznaczałoby to dla państw poważne problemy gospodarcze przez dłuższy czas; 5. Rozwój procesów integracyjnych ma większe szanse w przypadku integracji państw, których gospodarka ma wysoki stopień rozwoju.2.ETAPY (FORMY) INTEGRACJI GOSPODARCZEJ.Strefa wolnego handlu - sprowadza się ona do zniesienia ceł oraz innych ograniczeń para taryfowych w obrotach handlowych między jej państwami członkowskimi. Bariery w handlu mogą być zniesione na wszystkie lub wybrane grupy towarowe. Najczęściej celem istniejących aktualnie stref wolnego handlu jest zniesienie barier w obrocie artykułami przemysłowymi. W przypadku stref wolnego handlu każde państwo ma prawo decydować o swoich cłach na zewnątrz względem państw trzecich. Unia celna, czyli strefa wolnego handlu i wspólna taryfa celna za zewnątrz - sprowadza się do zniesienia wszelkich ograniczeń w obrotach handlowych między państwami ją tworzącymi oraz ustanowienia wspólnej zewnętrznej taryfy. Wspólny rynek zawiera wszystkie elementy unii celnej, a ponadto ustanawiany jest swobodny przepływ siły rob

(…)

… wypracowała projekt karty Podstawowych Praw Społecznych gwarantującej swobodne przemieszczanie się, prawo do przemieszczania się, zwiększenie udziału robotników w zarządzaniu przedsiębiorstwami i ich praw ubezpieczeniowych. W 1991 w Maastricht podpisano Kartę Socjalną. 22. WSPÓLNA POLITYKA REGIONALNA W WE. W 1975 utworzono Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego - jego zadaniem jest udzielanie pomocy…
… również inicjatywy służące zmianie struktury zawodowej wsi, przekwalifikowania rolników do innych zawodów, dostosowywaniu potencjału produkcyjnego gospodarstw do zmieniających się wymogów rynku, zwiększaniu konkurencyjności produkcji, rozwojowi i eksploatacji terenów leśnych, oraz zwiększaniu konkurencyjności gospodarstw rolnych położonych na terenach górskich. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zadaniem…
… w ciągu 45 dni od wpłynięcia skargi. Komisja może podjąć środki ochronne wobec tego importu w postaci ustanowienia dodatkowych ceł lub opłat wyrównawczych na okres nie dłuższy niż 5 lat. 27. ZWALCZANIE NADMIERNEGO IMPORTU SZKODZĄCEGO GOSPODARCE WE. 28. PRZEPŁYW OSÓB W RAMACH WE. Zasada swobodnego przepływu osób opiera się na prawie do poruszania się i osiedlania obywateli państw członkowskich…
… członkowskich. Ogólna liczba miejsc wynosi 518. na poszczególne państwa przypada określona liczba miejsc. Główną funkcją Parlamentu jest sprawowanie kontroli parlamentarnej nad działalnością Wspólnot Europejskich. Ponadto bierze on udział w procesie legislacyjnym Wspólnot oraz pełni funkcje doradcze wobec Rady i Komisji. Parlament decyduje też o budżecie administracyjnym Wspólnot, badań naukowych i inwestycji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz