Integracja europejska - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Integracja europejska - opracowanie zagadnień - strona 1 Integracja europejska - opracowanie zagadnień - strona 2 Integracja europejska - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


UKŁAD EUROPEJSKI - nazwa nadawana Układowi Stowarzyszeniowemu zawartemu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwem z Europy Środkowej lub Wschodniej od 1991 roku. W 1994 roku Polska i Węgry podpisały pierwsze Układy Europejskie z państwami Unii Europejskiej. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi oraz ich państwami członkowskimi został zawarty 16 grudnia 1991 roku, a wszedł w życie l lutego 1994 roku.
UKŁAD STOWARZYSZENIOWY - umowa międzynarodowa zawierana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej z państwami trzecimi. Układy Stowarzyszeniowe zawierają postanowienia dotyczące dialogu politycznego, współpracy kulturalnej i zbliżania przepisów prawnych państw stowarzyszonych do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej oraz szereg postanowień typowych dla praktyki stowarzyszeniowej, których celom jest stworzenie strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi między stronami układu.
UNIA ZACHODNIOEUROPEJSKA (UZE) (ang.: WESTERN EUROPEAN UNION - WEU) - początkowo Unia Zachodnia - organizacja międzynarodowa zajmująca się współpracą gospodarczą, polityczną, kulturalną oraz zapewnieniem zbiorowej samoobrony państwom członkowskim. Utworzona na podstawie Traktatu Brukselskiego 17 marca 1948 roku z udziałem Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii i Luksemburga. W dniu 23 października 1954 roku na mocy Protokołów Paryskich Unia Zachodnia została przekształcona w Unię Zachodnioeuropejską, w której skład weszły dodatkowo RFN i Włochy. W 1990 roku UZE poszerzyła się o Hiszpanię i Portugalię, a w 1995 roku o Grecję. Ponadto istnieją trzy formy powiązań państw członkowskich UE i NATO oraz innych państw z UZE: status państwa stowarzyszonego, obserwatora i partnera stowarzyszonego. Szczyt Rady Europejskiej w Kolonii zapowiedział włączenie UZE do UE, co umożliwiają odpowiednie zapisy w Traktacie o Unii Europejskiej (artykuł J.4) oraz w Traktacie Amsterdamskim
Układy Europejskie , umowy o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, zawierane od 1991 z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Mające umożliwić tym państwom uczestnictwo w procesie integracji europejskiej. Przewidywały m.in. utworzenie strefy wolnego handlu dla produktów przemysłowych w okresie 10 lat, usuwały ograniczenia w wymianie towarowej szybciej ze strony Unii Europejskiej niż krajów partnerskich, tworzyły podstawy pomocy finansowej i technicznej w ramach funduszu PHARE. Układy te zawarło 10 państw regionu: Polska i Węgry(1991), Bułgaria, Rumunia (1992), Czechy, Słowacja (1993), Litwa, Estonia, Łotwa (1995), Słowenia (1996). Stanowiły wstępny krok do złożenia wniosków o pełne członkostwo przez te kraje.
OGÓLNE ZASADY I CELE UKŁADU EUROPEJSKIEGO Wspólnoty Europejskie odgrywały istotną rolę w handlu zagranicznym Polski jeszcze przed transformacją systemową, mimo że większość jej obrotów towarowych koncentrowała się na obszarze byłej RWPG. W latach 80 ponad 20% polskiego importu i eksportu było kierowane do Wspólnot. W 1975 roku wygasły ostatnie bilateralne umowy o współpracy gospodarczej Polski z krajami członkowskimi Wspólnot Europejskich i panował stan bezumowny. Ten stan handlu wynikał z sytuacji politycznej w Europie podzielonej żelazną kurtyną. Dopiero trzy miesiące po podpisaniu 25 czerwca 1988 roku politycznej deklaracji między ówczesną Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG), a RWPG, normalizującą wzajemne relacje między tymi ugrupowaniami, Polska nawiązała

(…)

… Trybunale Sprawiedliwości
wprowadzenie stanowiska wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
wprowadzenie stanowiska Przewodniczącego Rady Europejskiej
Karta praw podstawowych
„Solidarność energetyczna”
Traktat został uroczyście podpisany 13 grudnia w Lizbonie w Klasztorze Hieronimitów . Potocznie jest on nazywany „minitraktatem”, mimo że objętościowo jest większy…
… unijnym i obszary, z których zrezygnowała Unia, np. poprzez wycofanie dyrektyw, pozostają pod kontrolą prawa krajowego, oraz obszar, nad którym wyłączną władzę i pierwszeństwo ma prawo krajów członkowskich. Do traktatu dołączono liczne wyłączenia i uszczegółowienia kompetencji w obszarach polityk współdzielonych, w tym Karty Praw Podstawowych.
Usunięte zostały wszelkie postanowienia sugerujące…
… różnic w poziomie rozwoju poszczególnych gospodarek narodowych. Ostatni, III etap realizowany w latach 1999-2002 doprowadził do funkcjonowania Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wprowadzenia do obiegu euro i wycofania walut narodowych w 12 spośród 15 krajów Unii. Główne cechy wprowadzonej w życie UGW to: stabilna waluta, stabilne ceny, kontrola i współpraca w dziedzinie polityki gospodarczej…
… naukowo-badawczych państw członkowskich w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej, udostępnienie zasobów wiedzy oraz infrastruktury i środków finansowych przeznaczonych na działania w tej dziedzinie, a także zapewnienie wystarczającej ilości energii jądrowej i bezpieczeństwa jej dostaw.
Narodowa Strategia Integracji, dokument rządowy przedstawiony w 1997 przez Komitet Integracji Europejskiej
… dostosowywania gospodarki, w tym rolnictwa, prawa oraz możliwości współpracy w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. NSI realizowały: Rada Ministrów, Komitet Integracji Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pozostałe resorty i urzędy centralne, władze regionalne i lokalne, polskie placówki dyplomatyczne (zwłaszcza w państwach…
…, które zostały przyznane tylko Polsce ze względu na jej niższy poziom rozwoju gospodarczego.
TRAKTAT LIZBOŃSKI 13 grudnia 2007 r. podpisano w Lizbonie Traktat lizboński, który ustanawia nowe ramy prawne i sposób zorganizowania Unii Europejskiej. Traktat został opracowany po to, aby Unia Europejska w XXI wieku lepiej odpowiadała na stojące przed nią wyzwania. Dzięki wprowadzanym w Traktacie zmianom Unia…
… i wartości europejskich w świecie oraz umocnienia pozycji międzynarodowej UE. Traktat lizboński musi zostać ratyfikowany przez wszystkie 27 państw członkowskich. Powinien wejść w życie 1 stycznia 2009 roku.
Traktat lizboński (oficj. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską; w wersji roboczej określany jako traktat reformujący) — umowa…
… współzależności między ekonomikami poszczególnych państw członkowskich.
KRAJE BENELUKSU I INTEGRACJA NORDYCKA
W roku 1958 (Haga, 3 lutego) trzy kraje Beneluksu: Holandia, Belgia oraz Luksemburg podpisały porozumienie, które powołało do życia Unię Ekonomiczną. Porozumienie to weszło w życie z początkiem listopada 1960 i trwać miało przez pięćdziesiąt najbliższych lat (na okres o takiej długości zawiązana została…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz