Unia Europejska jako ponadnarodowe ugrupowanie integracyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unia Europejska jako ponadnarodowe ugrupowanie integracyjne - wykład - strona 1 Unia Europejska jako ponadnarodowe ugrupowanie integracyjne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Wykład V – UE jako ponadnarodowe ugrupowanie integracyjne
Ewolucja ta polega na:
pogłębianiu integracji
poszerzaniu jej zakresu przedmiotowego
poszerzeniu jej zakresu terytorialnego
1. Ewolucja integracji europejskiej – od EWWiS do JAE:
Rok
1951
1957
Podstawa traktatowa
(ważna od)
Traktat (paryski)
ustanawiający EWWiS
(1952)
Traktaty (rzymskie)
ustanawiające EWG i
Euratom (1958)
Zakres przedmiotowy
integracji
Głębokość
integracji
Skład członkowski
Przemysł węglowy i
stalowy
Budowa wspólnego
rynku
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg,
RFN, Włochy (6)
Cała gospodarka
Budowa unii celnej
i wspólnego rynku
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg,
RFN, Włochy (6)
1968
Unia celna
1973
1981
1986
Traktaty akcesyjne
Traktaty akcesyjne
Traktaty akcesyjne
1986
JAE (1987)
1992
Traktat (z Maastrich)
o Unii Europejskiej
(1993)
1997
Polityka zagraniczna i
bezpieczeństwa +
sprawy wewnętrzne i
wymiar sprawiedliwości
+Hiszpania, Portugalia (12)
Budowa unii
gospodarczej i
walutowej
Jednolity rynek
wewnętrzny
1993
1995
Budowa
jednolitego rynku
wewnętrznego
Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg,
RFN, Włochy (6)
+Dania, Irlandia, Wielka Brytania (9)
+ Grecja (10)
+Hiszpania, Portugalia (12)
Traktat akcesyjny
Traktat Amsterdamski
(1999)
+ Austria, Finlandia, Szwecja (15)
Unia gospodarcza i
walutowa
1999
2001
Traktat Nicejski
(2003)
2004
Traktat akcesyjny
2007
Traktat akcesyjny
Traktat z Lizbony
(2009)
2007+Polska, Czechy, Słowacja, Węgry,
Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta,
Cypr (25)
+ Bułgaria i Rumuna (27)
od traktatu z Masstrich nie było już EWG była już Wspólnota Europejska.
Traktaty akcesyjne – traktaty o przystąpieniu poszczególnych państw do danej organizacji.
JAE – dokument europejski o randze traktatu. Państwa zobowiązały się do utworzenia jednolitego rynku
wewnętrznego, czyli wspólnego rynku. Nie tylko zobowiązały się, ale także ustaliły termin do jakiego ma się to
dokonać na 1992r.
2. Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Traktat z Lizbony:

nadanie UE osobowości prawnej (Unia zastępuje Wspólnotę Europejską, a TWE zmienia nazwę na Traktat o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
rozszerzenie zakresu spraw, w których decyzję zapadają większością głosów,
wzmocniona rola Parlamentu Europejskiego,
wprowadzenie przewodniczącego Rady Europejskiej wybieranego przez szefów państw i rządów na 2,5 roku (w
miejsce dotychczasowej rotacji przewodniczących co pół roku),
wprowadzenie wspólnego przedstawiciela państw członkowskich UE do spraw zagranicznych.
Dr. Hab. Maria Bijak – Kaszuba
Międzynarodowa integracja gospodarcza
Wykład V – UE jako ponadnarodowe ugrupowanie integracyjne
3. Unia Europejska jako ponadnarodowe ugrupowanie integracyjne: prawo UE:
Prawo UE ma charakter ponadnarodowy; tzn. ma ono pierwszeństwo przed prawem narodowym państw członkowskich.
Można je podzielić na prawo pierwotne i wtórne.
Aktami prawa pierwotnego są traktaty:
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktat o Unii Europejskiej, stanowiące podstawę Unii
Traktat ustanawiający Euratom
Traktaty nowelizujące: amsterdamski i nicejski
Traktat reformujący: lizboński
Traktaty akcesyjne
Akty prawa wtórnego:
rozporządzenia – wydawane przez organy UE, obowiązujące bezpośrednio we wszystkich państwach
członkowskich.
dyrektywy – wydawane przez organy UE, obowiązujące po przeniesieniu ich do narodowych systemów prawnych
państw członkowskich.
decyzje – wydawane przez organy UE zindywidualizowane akt prawne, dotyczące konkretnych przypadków.
4. Organy UE:
Unia Europejska posiada organy o charakterze prawodawczym, kontrolnym, wykonawczym i sądowniczym.
 Organy prawodawcze: Parlament Europejski, Rada UE
 Organ polityczny: Rada Europejska
 Organy kontrolne: Parlament Europejski (kontrola polityczna); Trybunał Obrachunkowy (kontrola finansowa)
 Główny organ wykonawczy: Komisja Europejska
 Organ sądowniczy: Trybunał Sprawiedliwości UE
5. Budżet UE:
Budżet to zestawienie przewidywanych na dany rok dochodów i wydatków. Jest to akt prawny, na podstawie którego możliwe
jest finansowanie działań uzgodnionych w traktatach. Wielkość budżetu jest limitowana na mocy umowy między państwami
członkowskimi i Parlamentem Europejskim. Źródłem dochodów budżetu są zasoby własne, pochodzące z wpłat państw
członkowskich.
6. Symbole UE:

flaga przestawiająca krąg 12 złotych gwiazd na niebieskim tle
hymn pochodzący z „Ody do radości” z IX symfonii Beethovena
dewiza „Zjednoczona w różnorodności”
ero jako waluta UE
Dzień Europy obchodzimy 9 maja
Nie wszystkie państwa członkowskie zaakceptowały formalnie te symbole, przyjmując deklarację nr 52 w sprawie symboli UE.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz