Polska w procesie integracji europejskiej - przystąpienie Polski do UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polska w procesie integracji europejskiej - przystąpienie Polski do UE - strona 1 Polska w procesie integracji europejskiej - przystąpienie Polski do UE - strona 2 Polska w procesie integracji europejskiej - przystąpienie Polski do UE - strona 3

Fragment notatki:

POLSKA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
31.11.2012
ROZDZIAŁ V
PRZYSTĄPIENIE POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
Kopenhaga - symbol (kryteria kopenhaskie - Polska musiała je spełnić aby wejść do UE)
Traktat akcesyjny - nowe warunki funkcjonowania państwa
Przekazanie niektórych kompetencji na rzecz wspólnot
Traktat akcesyjny, umowa międzynarodowa pomiędzy państwami członkowskimi UE a państwem kandydującym. Jego treścią są warunki uzyskania członkostwa w organizacji. Wynegocjowana treść traktatu wymaga wyrażenia zgody przez Parlament Europejski. Kolejnym krokiem jest uroczyste podpisanie traktatu przez strony tej umowy. Podpisany traktat akcesyjny podlega ratyfikacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w poszczególnych krajach - najpierw w kraju (lub w krajach) kandydujących a następnie we wszystkich państwach członkowskich UE. W przypadku Polski (kandydującej w grupie 10 państw Europy Środkowo-Wschodniej) traktat akcesyjny został wynegocjowany w Kopenhadze w grudniu 2002. Kolejnym krokiem było zatwierdzenie go przez Parlament co miało miejsce na początku kwietnia 2003. Uroczyste podpisanie traktatu przez głowy państw i rządów UE oraz krajów kandydujących nastąpiło 16 kwietnia 2003 w Atenach. W Polsce proces przyjmowania traktatu składał się z dwóch elementów: zatwierdzenie treści traktatu nastąpiło poprzez narodowe referendum unijne, które odbyło się 7-8 czerwca 2003, ratyfikacja traktatu przez prezydenta A. Kwaśniewskiego 23 lipca 2003.
Członkiem Unii Europejskiej może zostać tylko wolne, niepodległe, suwerenne, demokratyczne państwo europejskie o rozwiniętej gospodarce rynkowej, zdolnej do konkurowania na jednolitym, wspólnym rynku wewnętrznym. Wymogi te zostały spisane przez przywódców ówczesnej dwunastki podczas szczytu Rady Europejskiej w Kopenhadze z 1993 roku i znane są dzisiaj jako kryteria kopenhaskie. Ponadto w Madrycie w 1995 Rada Europejska nakazała zaakceptować w pełni i bez zastrzeżeń acquis communautaire oraz posiadać sprawnie działającą administrację i sądownictwo zdolne wyegzekwować unijne i wspólnotowe akty prawne (kryteria madryckie). Podana kolejność nie jest przypadkowa i uwzględnia:
stan negocjacji o członkostwo,
negocjacji o stowarzyszenie - stowarzyszeniu z uwzględnieniem choćby minimalnej akceptacji prawa wspólnotowego i liberalizacji handlu; obecnie takie porozumienia są zawarte z państwami bałkańskimi i Turcją; odmienne porozumienia zawierane były z:
byłymi koloniami państw członkowskich - porozumienia AKP
państwami Basenu Morza Śródziemnego - proces barceloński
państwami WNP - Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy
należy jednak zaznaczyć, że nie są to sensu stricto stowarzyszenia, gdyż nie ma w nich mowy o dostosowaniu prawa krajowego do

(…)

…, Liechtensteinu i Islandii stowarzyszenie zastąpiono Europejskim Obszarem Gospodarczym, zupełnie inne rozwiązania przyjęto dla Szwajcarii[1] i szereg innych czynników takich jak:
członkostwo lub jego brak w pierwszej organizacji międzynarodowej stawiającej sobie za cel integrację państw europejskich, promującej m.in.: współpracę kulturalną, ochronę praw człowieka - Radzie Europy, art.6 Traktatu o Unii Europejskiej[2] nawiązuje do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a nawet UE wyraziła chęć przystąpienia do tej konwencji[3], już teraz Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich uznał ten dokument za wiążący go przy wydawaniu orzeczeń, tak więc członkostwo w Radzie Europy jest warunkiem niezbędnym;
członkostwo w Światowej Organizacji Handlu - organizacji mającej na celu liberalizację handlu…
… dla polskiego rolnika na jeden hektar powierzchni gospodarstwa wyniosła 161 złotych, rok później - 199 złotych, a obecnie kwota ta wynosi 238 złotych).
dokumenty osobiste obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (każde państwo członkowskie z osobna ustala wzory dokumentów obowiązujących na jego terytorium. Instytucje unijne określają wymogi dotyczące informacji, jakie powinny znaleźć się w dokumentach…
… w Europejskim Obszarze Gospodarczym;
udział w Europejskiej Polityce Sąsiedztwa, Unii na rzecz Regionu Morza Śródziemnego, Partnerstwie Wschodnim;
udział w strefie wolnego handlu, unii celnej, wspólnym rynku Wspólnoty Europejskiej
członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych- wyznacznik niepodległości, suwerenności i akceptacji na arenie międzynarodowej
członkostwo w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy…
… do spraw UE - opiniowanie kandydatur na stanowiska członka KE i TO, Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów, sędziów TS, sądu Pierwszej Instancji, rzecznika generalnego TS, dyrektora w EBI, przedstawiciela Polski w Komitecie Stałych Przedstawicieli COREPER
Polska skutecznie transportuje prawo wspólnotowe do krajowego porządku prawnego
W ciągu półtora roku członkowstwa KE wszczęła około 100…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz