Instrumenty polityki NBP - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty polityki NBP - omówienie  (sem II) - strona 1 Instrumenty polityki NBP - omówienie  (sem II) - strona 2 Instrumenty polityki NBP - omówienie  (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Instrumenty polityki NBP w stosunku do banków komercyjnych, wymogi obowiązujące przy tworzeniu banków w Polsce, (sem II)
Instrumenty polityki NBP w stosunku do banków komercyjnych (wskazówka: administracyjno-prawne i instrumenty pośredniego działania-rezerwa obowiązkowa) Narodowy Bank Polski może oddziaływać na banki komercyjne w różny sposób. Może się to odbywać poprzez nakazy i zakazy, co przejawia się w ustaleniu rezerwy obowiązkowej i w pułapach kredytowych. Innym sposobem jest interweniowanie za pomocą instrumentów rynkowych takich, jak np. operacje otwartego rynku, operacje redy­skontowe i kredyt lombardowy. Wszystkie te działania wpływają na kształtowanie się stóp procentowych i tym samym na realizację polityki finansowej realizowanej przez NBP.
Rezerwa obowiązkowa
Każdy bank komercyjny jest zobowiązany utrzymywać nieodpłatną rezerwę obo­wiązkową w NBP, stanowiącą część środków pieniężnych w złotych i w walutach ob­cych (przeliczonych na złote) zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowadzo­nych dla podmiotów gospodarczych i dla osób fizycznych. Nic podlegają odprowadze­niu na rachunek rezerw obowiązkowych środki przyjęte od innych banków. Maksymal­na wysokość rezerwy obowiązkowej wynosi 30% sumy zgromadzonych depozytów i nie była dotychczas przez NBP stosowana.
Podwyższanie wysokości rezerwy obowiązkowej ogranicza możliwość udzielania kredytów i tym samym zmniejsza przychody banku komercyjnego. Zmniejszenie wyso­kości rezerwy obowiązkowej działa odwrotnie - umożliwia zwiększenie sumy udziela­nych kredytów i tym samym zwiększenie stanu aktywów pracujących, czyli przy­noszących bankowi komercyjnemu przychody w postaci odsetek.
Rezerwa obowiązkowa jest instrumentem sterowania płynnością systemu bankowe­go przez NBP i służy bezpieczeństwu zgromadzonych w bankach depozytów płatnych na każde żądanie i terminowych.
Zgodnie z przyjętą zasadą każdy bank ustala średnie stany depozytów zgromadzo­nych w danym miesiącu przyjmując średnią arytmetyczną stanów na koniec 10, 20 i ostatniego dnia miesiąca Rezerwę obowiązkową dzieli się na dwie części; nieoprocentowaną i oprocento­waną.
Rezerwa nieoprocentowana może być utrzymywana na rachunku banku w NBP i w formie zapasu gotówki (krajowych znaków pieniężnych) w kasach banku do bieżących rozliczeń gotówkowych.
Rezerwa oprocentowana jest ewidencjonowana na wyodrębnionym rachunku w NBP. Oprocentowanie tej części rezerwy obowiązkowej jest przekazywane na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wymogi obowiązujące przy tworzeniu banków w Polsce BANKI PAŃSTWOWE
Cechy banku państwowego: musi mieć swoje organy, Rada Nadzorcza i powołana jest przez ministra skarbu państwa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje premier, Rada Nadzorcza powołuje zarząd.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz