Wykład - System bankowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - System bankowy - strona 1 Wykład - System bankowy - strona 2

Fragment notatki:

1. Rynek finansowy dzieli się na:
a. rynek pieniężny:
- pieniądz krajowy
- rynek walutowy
operuje się tu krótkoterminowymi instrumentami finansowymi do 1 roku np. bony skarbowe, lokowanie środków przez banki na lokatach
b. rynek kapitałowy - podstawowy rynek papierów wartościowych, giełdy, rynek kredytów bankowych, wkładów bankowych dłuższych niż 1 rok, rynek poza bankowy w instytucjach finansowych np. bank hipoteczny.
2. instytucje obsługi pośrednictwa finansowego:
a. banki
b. parabanki Parabanki są to towarzystwa emerytalne, ubezp., instytucje emerytalne, rentowe. Instytucje, które dzięki akcji kredytowej tworzą wkłady pochodne, czyli dodatkowy pieniądz, są bankami. Instytucje, które tylko rozdzielają uprzednio ulokowane oszczędności zaliczamy do parabankowych instytucji pośredniczących. W bankach wkłady bankowy mogą być szybko zamienione na pieniądze i wydatkowane. W parabankach wkłady są na wiele, wiele lat i nie ma takiej możliwości aby je zamienić na pieniądz natychmiast. Łączy je to, że dokonują transformacji oszczędności krótkoterminowych w lokaty długoterminowe i transformacji kapitału finansowego w kapitał rzeczowy.
3. bank - jest to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytu i zdobywaniu środków potrzebnych na sfinansowanie tych kredytów.
W szerszym znaczeniu powinna ujmować:
- warunki wew.: konta pracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzna komunikacja, zasoby pieniężne w dyspozycji banku
-warunki zew.: klienci, właściciele banku, pozostałe przedsięb. bankowe, polityka pieniężna, potrzeby społeczne.
4. Definicja banku z różnych punktów widzenia:
a. z punktu widzenia makroekonomii - są to podmioty dokonujące akumulacji i dystrybucji kapitału pieniężnego, a także pośrednicy, którzy dzięki transformacji wielkości, terminu i ryzyka doprowadzają do wzajemnego uzgodnienia struktur podaży i popytu na pieniądz.
b. z punktu widzenia prawnego - określa się bank ze względu na czynności w nim wykonywane.
5. czynności banku 1 grupy:
1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem określonego terminu oraz prowadzenie rachunków
2) prowadzenie innych rachunków bankowych 3) udzielanie kredytów
4) udzielanie gwarancji bankowych
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych
6)przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
7)wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków w odrębnych ustawach
6. czynności banku 2 grupy - są one czynnościami bankowymi jeżeli wykonują je banki:
- udzielanie pożyczek pieniężnych


(…)

… zadań i org. ich w odpow. ilości (małej) - pewność ich realizacji - ilość środków dyspozycyjnych jest mniejsza
13. Zakłucenia w str. org. centrali są spowodowane brakiem wewnętrznej organizacji w centrali.
Komisja Nadzoru Bankowego powstała w 1997r. nie jest organem NBP, jest to osobny organ administracji państwowej. W skład wchodzą:
- Prezes NBP - przewodniczący KNB
- Zastępca przewodniczącego komisji - Minister finansów lub Minister skarbu
- przedstawiciel prezydenta
- Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
- Przewodniczący KPWiG
- drugi przedstawiciel Ministerstwa Finansów - dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych
- Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego
Funkcje Komisji Nadzoru Bankowego:
- KNB ma czuwać nad bezpieczeństwem środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych w bankach…
…. w Poznaniu (inwestor zagraniczny Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)
- Bank Śląski S.A. w Katowicach (poprzez giełdę i sprzedaż akcji)
9) pojawia się zjawisko: masowego przejmowania (wchłaniania) mniejszych banków przez większe banki
* jako pierwszy: I Komercyjny Bank w Lublinie wchłonięty przez PKB w W-wie
10) zaczyna działalność: Krajowa Izba Rozliczeń
11) Raport NBP na koniec 1993r - w Polsce funkcjonuje…
… inwestowania co do czasu, wielkości i ryzyka.
4. banki depozytowo-kredytowe ~ banki inwestycyjne ~ banki komercyjne ~ banki uniwersalne ~ banki emisyjne ~ instytucje około bankowe, czyli: Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Rozliczeniowa
5. czynniki wpływające na zmianę systemu bankowego:
- porządek społeczny i gospodarczy w danym kraju określa cele gospodarcze
- struktura i wielkość popytu na usługi…
… system bankowy. Banki zaspokajają długo i krótkoterminowe potrzeby klientów tzn. banki mają charakter uniwersalny np. bank uniwersalny emituje papiery wartościowe, weksle wydzielając specjalną komórkę. Są ścisłe powiązania między bankami i korporacjami przemysłowymi. W Polsce mamy banki uniwersalne.
11. Który lepszy
Banki uniwersalne - stwarza klientom możliwość korzystania z wielu usług…
… na zewnątrz
- ma długą kadencję
- nie można go odwołać
- można go nie powołać na drugą kadencję
4. Zarząd NBP
- zarządzanie NBP
- podejmuje sprawy które nie są zastrzeżone
- udziela bankom upoważnień do obrotu dewizowego
- realizuje politykę kursową
- dokonuje rozliczeń pieniężnych i obrotu dewizowego
- ocenia funkcjonowanie systemu bankowego
5. Funkcje NBP:
- emisyjne
* ma monopol emisji środków pieniężnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz