INSTRUMENTY POCHODNE I BAZOWE - wykład II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
INSTRUMENTY POCHODNE I BAZOWE - wykład II semestr - strona 1 INSTRUMENTY POCHODNE I BAZOWE - wykład II semestr - strona 2 INSTRUMENTY POCHODNE I BAZOWE - wykład II semestr - strona 3

Fragment notatki:

INSTRUMENTY POCHODNE I BAZOWE:
Pojawienie się ryzyka na rynkach (kapitałowym, walutowym, surowcowym, stóp procentowych) było przyczyną spopularyzowania instrumentów pochodnych.
Instrumentem bazowym może byd:
- Akcja
- Indeks
- Obligacja
- Surowce
- Waluta
- Stopa procentowa
- Parametr pogody
Instrument bazowy powinien charakteryzowad się: - wysokim obrotem,
- byd codziennie notowany (na każdej sesji), - cena powinna zmieniad się w sposób ciągły.
Instrumenty pochodne (derywaty): instrumenty finansowe, których cena, wartośd, zależy od ceny, wartości instrumentu bazowego.
Funkcje instrumentów pochodnych:
Hedging:
- stosuje się w celu ochrony przed ryzykiem zmian. Jeżeli podmiot narażony jest na ryzyko rynkowe, a zastosowanie instrumentu pochodnego (zajecie pozycji w tym instr.) pozwala na zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie ryzyka, to wtedy mamy do czynienia hedgingiem.
- fundusze hedgingowe: nie maja restrykcyjnych uregulowao i ograniczeo prawnych. Ich polityka inwestycyjna oraz sposoby i treśd raportowania ustalane są w umowie miedzy inwestorem a zarządzającym funduszem. Ogromne kwoty, jakimi inwestują, jak też brak nadzoru sprawiają, że operacje tych podmiotów mogą destabilizowad rynki.
Spekulacja:
- polega na obstawieniu jednej pozycji - wzrostów lub spadków. Zwielokrotniony efekt występuje dzięki zjawisku dźwigni wynikającej z niewielkiej wartości depozytu zabezpieczającego. Wysokośd inwestycji (depozyt wstępny) jest stosunkowo nieduża do zysków/strat będących skutkiem zmian wycen kontraktów.
Arbitraż:
- wykorzystywanie różnic cenowych na dany instrument i instrument od niego zależny.
- zastosowanie arbitrażu prowadzi do osiagniecia zysku bez ryzyka.
- aby przeprowadzid skutecznie arbitraż, należy nabyd (przyjąd pozycje długą) instrument niżej wyceniany oraz sprzedad (podjąc pozycję krótką) instrument wyżej wyceniany. Ilości w transakcjach powinny się pokrywad. - działania arbitrażystów przyczyniaja się do zawężenia róznic cenowych na dany intrument (przyczyniają się do bardziej efektywnej wyceny instrumentów przez rynek), oraz zwiększenie płynności rynku - wartości i wolumenu zawieranych transakcji.
Podstawowe rodzaje instrumentów pochodnych:
1. Kontrakty terminowe: forward i futures:
jest to dwustronne zobowiązanie do przeprowadznia transakcji w przysztości na z góry określonych warunkach.
w kontrakcie terminowym wystepuja dwie strony: - kupujący kontrakt (zajmujący pozycję dtugą) - sprzedający kontrakt (zajmujący pozycje krótką).
Cechy kontraktu forward:
Cechy kontraktu futures:

(…)

… akcji po cenie 23 z{, a teraz cena wzros{a do 28 z{, więc zarobiliśmy: 5z{ x 200 akcji
1000z{
W sumie zysk:
200 z{*
W sumie zysk:
200z{*
Nie wliczone koszty transakcji!
2. Opcje:
Dają jednej stronie prawo, a drugiej zobowiązanie do zawarcia transakcji w przysztości na z góry określonych warunkach.
Cechy:
- Instrument bazowy - Cena wykonania - Termin wygaśnięcia - Premia
Typy opcji:
- Opcja zakupu (call…
… ją wykonad): in the money,
- obojętnie, czy wykonamy, czy nie: at the money, - nie warto jej wykonad: out of money.
Poza prostymi opcjami występują równiei opcje egzotyczne:
- opcje złoione np. CALL on CALL, PUT, on PUT,
- opcja wyboru: posiadacz w pewnym okresie przed jej wygaśnięciem decyduje czy traktuje ją jako
opcje kupna czy opcje sprzedaiy,
- opcja binarna: w przypadku jej wykonania daje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz