Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2590
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym - strona 1 Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym - strona 2 Instrumenty finansowe na rynku kapitałowym - strona 3

Fragment notatki:

Dokładna tematyka notatki jest następująca: charakterystyka rynku kapitałowego, organizacja giełdy papierów wartościowych, giełda, gpw, cechy giełdy, rodzaje giełd, skład władz giełdy, statut i regulamin giełdy, maklerzy, członkowie giełdy, najczęściej spotykane rodzaje zleceń kierowanych do biur maklerskich, market order, zlecenie na otwarcie rynku, zlecenie jednodniowe, zlecenie z limitem ceny, zlecenie obronne, zlecenie typu give-up, zlecenie na zamknięcie rynku, zlecenie z upoważnieniem, system notowań na wpgw, system warset, podwójny fixing (np. midwig), dzień na giełdzie, w systemie ciągłym notowane są, akcje wchodzące w skład indeksu wig20, podwójny fixing, pojedynczy fixing, pojedynczy fixing, indeksy giełdowe, akcja, droga do emisji akcji, polityka dywidend, reinwestowania, optymalna polityka dywidend, teorie polityki dywidend, rodzaje obligacji, cena emisyjna obligacji, obligacja ,akcje i obligacje ? porównanie, nfi, czynniki kształtujące wartość rynkową obligacji, rynek otc, strategia zarządzania majątkiem, opcje europejskie, rodzaje opcji, kupna (call option), sprzedaży (put option), przedmiot warrantów, warrant, klasyfikacja warrantów, zagadnienia analizy technicznej.

CHARAKTERYSTYKA RYNKU KAPITAŁOWEGO
Rynek finansowy:
r. Pieniężny - krótkoterminowe lokaty pieniężne, pożyczki (do 1 roku czasu), pożyczamy fundusze do sfinansowania naszej bieżącej działalności, przeznaczone na regulację płynności finansowej podmiotów na tym rynku działających;
r. Depozytowo-kredytowy - rynek międzybankowy, przeznaczony na potrzeby „hurtowe”, terminy do 1 roku czasu;
r. Kapitałowy - inwestuje się na dłuższy okres czasu wolne środki pieniężne (dłużej niż 1 rok), zasilają one (fundusze) inwestycje przedsiębiorstw;
r. Walutowy - działania krótkoterminowe, spekulacyjne;
r. Instrumentów pochodnych - ograniczenia ryzyka inwestycji poszczególnych rynków.
CO DECYDUJE O INWESTYCJACH NA RYNKU KAPITAŁOWYM?
jaką pulę wolnych środków ma do dyspozycji inwestor;
jak długi horyzont czasowy inwestycji przewiduje;
jaki jest oczekiwany dochód (stopa zwrotu z inwestycji).
ORGANIZACJA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
GIEŁDA - potocznie, instytucjonalna forma rynku kapitałowego; szczególny rodzaj rynku, na którym przedmiotem obrotu są papiery wartościowe; budynek wraz z ogółem osób dokonujących transakcje; ogół zawartych transakcji oraz cen ustalonych przez giełdę.
GPW - rynek abstrakcyjny, na którym przedmiotem transakcji są określone ich typy i z tego powodu jest ona zespołem cząstkowych rynków specjalistycznych w zakresie papierów wartościowych mających tę własność, że mogą być wzajemnie wymienne.
GPW - regularne, odbywające się w określonym miejscu i czasie, podporządkowane określonym warunkom i zasadom spotkania osób pragnących zawrzeć umowę kupna-sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji, których przedmiot stanowią zamienne papiery wartościowe, przy czym ceny owych transakcji ustalone są na podstawie układu popytu i podaży, a następnie podawane do publicznej wiadomości.
Wg ustawy GPW - zespół osób, urządzeń i środków technicznie zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprzedaży i nabycia przedmiotów transakcji wszyscy uczestnicy giełdy mają jednakowy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie przy zachowaniu jednakowych warunków zbywania i nabywania praw.
CECHY GIEŁDY:
instytucjonalna forma obrotu;
stałe miejsce i stały czas zawierania transakcji, które odbywają się pomiędzy ściśle wyznaczonym kręgiem osób i bez koniecznoś

(…)

… jest to dodatnia różnica pomiędzy ceną instrumentu bazowego z rynku giełdowego a ceną wykonania określoną przez emitenta
Warrant sprzedaży - kwotą rozliczenia jest dodatnia różnica między ceną wykonania a ceną instrumentu bazowego
Przedmioty transakcji mogą być dostarczane fizycznie, ale nie wszystkie, stosuje się rozliczenia finansowe
Warrant określa prawa zbywalne - dotyczą one:
nabycie od emitenta (warrant kupna) lub zbycie emitentowi (warrant sprzedaży) w ustalonym terminie instrumentu bazowego po cenie wykonania
żądanie zapłaty w określonym terminie różnicy między ceną instrumentu bazowego o cenę warrantu
objęcie akcji przyszłych emisji emitenta po cenie wykonania
Klasyfikacja warrantów:
ze względu na podmiot emitujący warranty
warranty subskrypcyjne - mogą być emitowane przez spółki akcyjne wyłącznie na własne akcje przyszłej emisji
warranty opcyjne - emitowane sąprzez banki i inne instytucje finansowe (np. domy mklerskie), jest prawem przysługującym nabywcy warrantu wobec emitenta do żądania zapłaty w ustalonym terminie różnicy pomiędzy ceną wykonania a ceną rynkową instrumentu bazowego (warrant opcyjny sprzedaży), odwrotna różnica dotyczy warrantu opcyjnego kupna
ze względu na termin wykonania…
… wchodzące w skład indeksu WIG20
akcje zakwalifikowane do segmentu spółek nowych technologii;
akcje NFI;
obligacje;
certyfikaty inwestycyjne;
instrumenty pochodne;
listy zastawne;
prawo poboru z akcji notowanych w systemie ciągłym.
Podwójny fixing:
akcje spółek o średniej płynności;
akcje nowych spółek wprowadzonych na rynek równoległy
prawo poboru z akcji notowanych tym samym systemem;
Pojedynczy fixing…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz