Informacje dla osób składających skargę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacje dla osób składających skargę - strona 1 Informacje dla osób składających skargę - strona 2 Informacje dla osób składających skargę - strona 3

Fragment notatki:

1/6  1(Aby zapoznać się z pełną treścią tych dokumentów na stronie internetowej „Treaty Orfice” Rady Europy, należy wybrać  „ here” , następnie państwo oraz  odpowiedni numer ETS lub wybrać „Human Right” jako temat, a następnie „complete chronology” i potwierdzić.)     (Pol)  (04/06/2007)  I N F O R M A C J A  dla osób, które mają zamiar złożyć skargę do  EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA  I.  JAKIEGO RODZAJU SPRAWY MOGĄ BYĆ ROZPATRYWANE PRZEZ TRYBUNAŁ?     1.  Europejski  Trybunał Praw Człowieka jest instytucją międzynarodową, która -  o ile zostaną  spełnione pewne warunki -  rozpoznaje skargi osób zarzucających naruszenie praw zawartych w  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Konwencja jest umową międzynarodową, na mocy której  wiele państw europejskich zobowiązało się do zapewnienia  pewnych   podstawowych praw . Prawa te  są zawarte w Konwencji i w protokołach dodatkowych nr 1, 4, 6, 7 i 13, które zostały ratyfikowane  przez niektóre państwa. Należy zatem dokładnie zapoznać się z ich treścią oraz z listą ratyfikacji (w  załączeniu).    2.  Skargę do Trybunału może wnieść osoba, która jest ofiarą naruszenia prawa lub praw zawartych w  Konwencji przez którekolwiek z państw-stron Konwencji. Naruszenie to musi dotyczyć jej  bezpośrednio i osobiście .     3.  Trybunał może rozpatrywać jedynie zarzuty naruszenia  prawa lub    praw zawartych w  Konwencji i w protokołach dodatkowych . Nie jest on sądem odwoławczym od decyzji organów  krajowych, i nie może unieważniać lub zmieniać wydanych przez nie orzeczeń. Trybunał nie może  także w Pani/Pana imieniu interweniować bezpośrednio u władz, których dotyczy skarga.    4.  Trybunał może rozpatrywać jedynie skargi przeciwko państwom, które ratyfikowały Konwencję  lub dany protokół dodatkowy. Zdarzenia których dotyczy skarga muszą mieć miejsce  po określonej  dacie . Data ta różni się w zależności od państwa i od tego, czy przedmiotem skargi jest prawo zawarte  w Konwencji, czy też w jednym z protokołów.    5.  Przedmiotem skargi do Trybunału mogą być wyłącznie działania lub zaniechania  władz  publicznych  (parlamentu, organów administracyjnych, sądów, itp.) jednego z państw.  Trybunał nie  rozpatruje skarg skierowanych przeciwko osobom fizycznym lub organizacjom prywatnym.     6.  Zgodnie z art. 35 § 1 Konwencji, Trybunał może rozpatrywać sprawy dopiero  po wyczerpaniu  wszystkich dostępnych w danym państwie  środków odwoławczych  oraz jeżeli skarga została  wniesiona   w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji . Trybunał nie może  rozpoznać skargi, która nie spełnia tych kryteriów dopuszczalności.    7.  Przed wniesieniem skargi do Trybunału należy więc bezwzględnie wykorzystać  

(…)

…, jak wniosek o ułaskawienie czy też o zastosowanie
amnestii. Wnioski do parlamentu, premiera, ministra lub rzecznika praw obywatelskich nie są
uznawane za skuteczne środki odwoławcze, które należy wykorzystać przed wniesieniem skargi.
10. Skargę do Trybunału należy wnieść nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia wydania
decyzji przez najwyższy sąd krajowy lub inny organ rozstrzygający dany rodzaj spraw. Bieg terminu
rozpoczyna się gdy ostateczna decyzja wydana w zwykłym toku instancji zostaje doręczona
Pani/Panu, bądź reprezentującemu Panią/Pana pełnomocnikowi. Późniejsze oddalenie wniosku
(skargi) o wznowienie postępowania, wniosku o ułaskawienie czy też o amnestię nie ma wpływu na
bieg tego terminu.
11. Bieg terminu sześciomiesięcznego zostaje przerwany gdy Trybunał otrzyma pierwszy list…
…. JAK WNIEŚĆ SKARGĘ DO TRYBUNAŁU
13. Językami urzędowymi Trybunału są angielski i francuski, ale można również, o ile jest to dla
Pani/Pana łatwiejsze, pisać do Kancelarii w języku urzędowym jednego z państw, które ratyfikowały
Konwencję. Na początkowym etapie postępowania może Pani/Pan również otrzymywać
korespondencję w tym języku od Kancelarii Trybunału. Jednakże na późniejszym etapie
postępowania, tzn…
… sporządzenia wstępnej skargi przez prawnika. Na
późniejszym etapie postępowania, po zakomunikowaniu skargi rządowi z prośbą o przedstawienie
pisemnego stanowiska, skarżący może ubiegać się o bezpłatną pomoc prawną, jeżeli nie posiada
wystarczających środków na pokrycie kosztów reprezentacji prawnej oraz jeżeli jest to konieczne dla
zapewnienia prawidłowego toku postępowania w sprawie.
25. Pana/Pani sprawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Roxi napisał(a):

2018-07-02 23:58:34

Dobra