Informacja w administracji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Informacja w administracji - omówienie  - strona 1 Informacja w administracji - omówienie  - strona 2 Informacja w administracji - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Informacja w administracji
Informacja związana z działaniem administracji:
informacja gromadzona w określony sposób przez organy administracji publiczne, na ogół w formie zbiorów prowadzonych na podstawie przepisów prawa - rejestry publiczne,
informacja publiczna.
Informacja publiczna - definicja
Brak jednoznacznej definicji
Art. 1. 1 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)
Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie.
Art. 61 ust. 1 Konstytucji RP
„Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności:
- organów samorządu gospodarczego i zawodowego, - a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.”
Orzecznictwo NSA
Za informację publiczną należy uznać informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym bądź Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone (por. wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02; wyrok NSA z dnia 20 października 2002 r., II SA 1956/02 oraz wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 2036-2037/02)
Prawo dostępu do informacji publicznej
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej (art. 3)
Prawo do informacji publicznej obejmuje:
prawo do uzyskania informacji publicznej,
wglądu do dokumentów urzędowych,
dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Rodzaje informacji publicznej podlegające udostępnieniu (art. 6)
Informacja o:
polityce wewnętrznej i zagranicznej, w tym o:
a) zamierzeniach działań władzy ustawodawczej oraz wykonawczej,
b) projektowaniu aktów normatywnych,
c) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
2) statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności, organach i osobach sprawujących funkcje kierownicze oraz majątku m.in.:
organów władzy publicznej,


(…)

… lub społecznych, obiektów technicznych lub ekonomicznych oraz wybranych procesów społecznych, gospodarczych lub technicznych.
Rodzaje rejestrów
Ze względu na zakres:
ogólnokrajowe - obejmują wszystkie obiekty określonej klasy w całej gospodarce kraju, np.
Ewidencja gruntów i budynków,
Rejestr zabytków,
lokalne, branżowe - obejmuje obiekty określonej klasy dla pewnego obszaru kraju lub w określonej dziedzinie gospodarki
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy.
Gminna ewidencja Ze względu na rodzaj gromadzonych informacji:
przedmiotowe - gromadzą informacje o różnego rodzaju obiektach, np. gruntach, budynkach, obiektach budowlanych, maszynach, urządzeniach albo określonych uprawnieniach i obowiązkach przysługujących pewnym podmiotom, np.
Ewidencja gruntów i budynków,
Rejestr zabytków,
Rejestr lotnisk cywilnych…
… samorządu terytorialnego, a także kas chorych,
d) majątku podmiotów wymienionych wyżej w pkcie 2 lit. e, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa wyżej pod lit. a)-c), oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,
e) dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a)-c), mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych…
….
Udostępnianie informacji publicznej Informacja publiczna udostępnia jest: poprzez ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, „BIP”,
na wniosek,
w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych albo przez zainstalowane w tych miejscach urządzeń umożliwiających zapoznanie się z taką informacją
poprzez możliwość wstępu na posiedzenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz