Źródła prawa do informacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa do informacji - omówienie - strona 1 Źródła prawa do informacji - omówienie - strona 2 Źródła prawa do informacji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Źródła prawa do informacji - Wolność słowa: Konstytucja R.P. - Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Źródła prawa do informacji - Konstytucyjny przepis: Art. 61. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa. Inne przepisy konstytucyjne: Art. 74. (...) 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Art. 51. (...)
3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa. Prawo europejskie - Traktat o Wspólnocie Europejskiej: Art. 255 [191a] 1. Wszyscy obywatele Unii i wszystkie osoby fizyczne lub prawne, zamieszkałe lub posiadające swoją statutową siedzibę w Państwie Członkowskich, mają prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, z uwzględnieniem zasad i warunków, które zostaną określone zgodnie z ustępami 2 i 3. (...) 3.Każda z wymienionych powyżej instytucji określi w swoim regulaminie wewnętrznym szczegółowe postanowienia odnośnie dostępu do jej dokumentów. Prawo europejskie - Karta Praw Podstawowych: Art. 18. Prawo dostępu do informacji Każdy obywatel Unii i każdy jej stały mieszkaniec ma prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji. Prawo europejskie - projekt Konstytucji dla Europy: Art. 49: Przejrzystość prac instytucji Unii (...)
Każdy obywatel Unii oraz każda osoba fizyczna lub prawna, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Państwie Członkowskim, ma prawo dostępu do dokumentów instytucji, organów i agencji Unii, niezależnie od formy, w jakiej zostały sporządzone, na warunkach określonych w części III.


(…)

… Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego", 21 września 2000 r.
Podstawowe definicje:
BIP - urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
Dokument urzędowy (w rozumieniu uoddip) - treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie…
…, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy, • serwer - komputer, w którym są zgromadzone informacje publiczne udostępniane w Biuletynie. Przykłady:
Stronę główną Biuletynu redaguje się w sposób umożliwiający modyfikacje menu podmiotowego i przedmiotowego, a także uwzględniając technologiczny rozwój systemu teleinformatycznego, w którym działa Biuletyn…
… z ustawą europejską, o której mowa w ustępie 4. Zakres przedmiotowy - pojecie informacji publicznej:
Brak wyraźnej definicji ustawowej
Orzecznictwo:
- każda wiadomość wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne a także inne podmioty, które tę władzę realizują, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie tych kompetencji - treść…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz