Inflacja i jej rodzaje - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 777
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja i jej rodzaje - wykład - strona 1 Inflacja i jej rodzaje - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład XIII – Inflacja
Inflacja
Inflacja – proces wzrostu ogólnego poziomu cen, miernikiem jest stopa inflacji
∏= [(Pt-Pt-1)/Pt-1]*100%
Wskaźnik cen – procentowa zmiana wydatków na określony koszyk dóbr (określa jaki procent
ogólnego poziomu cen z roku bazowego stanowią ceny w roku badanym), najczęściej stosowany
jest wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
Wsk cen= Σ(Ci1/Ci0*Vi0*100)
Ci0 – cena dobra i w okresie t0
Ci1 – cena dobra i w okresie t1
Vi0 – waga dobra i brana pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika (określona jest przez udział
wydatków na to dobro w całości wydatków)
Wskaźnik cen producenta, czyli produkcji sprzedanej przemysłu, mierzy ceny surowców i dóbr
pośrednich kupowanych przez przedsiębiorców.
Wskaźnik cen PKB (deflator PKB) mierzy zmiany cen wszystkich dóbr branych pod uwagę przy
obliczaniu PKB (konsumpcyjne, rządowe, inwestycyjne, eksport netto)
Rodzaje inflacji:
(ze względu na stopień nasilenia)

hiperinflacja (pow. 150% w ciągu roku)

inflacja galopująca (10% - 150%)

inflacja krocząca/umiarkowana ((5% - 10%)

inflacja pełzająca (pon. 5%)
(ze względu na stopień przewidywalności)

antycypowana (wszystkie podmioty gospodarcze w pełni przewidują stopień inflacji, czyli
dostosowują płace itd. do przewidywanego stopnia inflacji

nieantycypowana
(ze względu na rodzaj gospodarki)

jawna (w gospodarce rynkowej)

tłumiona (w gospodarce centralnie planowanej, przejawia się w nadwyżce popytu nad
podażą)
Deflacja – spadek ogólnego poziomu cen
Reflacja – wzrost tempa inflacji
Dezinflacja – spadek tempa inflacji
Przyczyny inflacji (teorie inflacji):
1. Teoria monetarystyczna

przyczyną inflacji jest nadmierna ilość pieniądza w obiegu
M*Vm=P*Y

oparta na zasadzie równowagi towarowej

jeśli względna zmiana M będzie większa od względnej zmiany Y przy stałym V – rośnie P

odpowiedzialnością za inflację obciąża się BC

walka z inflacją powinna polegać na ograniczaniu podaży pieniądza, co jest zadaniem NBP
2. Teoria popytowa (stanowisko keynesistowskie)

przyczyna inflacji jest nadmierny popyt w gospodarce w stosunku do globalnej podaży
(przyczyną jest luka inflacyjna, czyli różnica między APp a potencjalnym dochodem
1
Prof. Eugeniusz Kwiatkowski
Makroekonomia
Wykład XIII – Inflacja
narodowym)
3. Teoria kosztowa

przyczyną inflacji jest wzrost kosztów wytwarzania, który automatycznie przenoszony jest
na wzrost cen produkowanych dóbr

inflacja płacowa – wzrost kosztów płac

spadek wydajności pracy

wzrost cen surowców i materiałów

osłabienie waluty krajowej względem obcej waluty

monopolistyczna siła w niektórych gałęziach gospodarki

wzrost podatków (pośrednio)
Skutki inflacji
Negatywne:

obniżenie wartości pieniądza

wzrost kosztów obsługi działalności gospodarczej (np. zmiany cenników, menu)

ucieczka od pieniądza i zniekształcanie informacji o podstawowych kategoriach rynkowych,
np. cenach

komplikacja rachunku ekonomicznego, związana m.in. ze zniekształconymi informacjami
(producenci tracą orientację co do cen surowców itd.) - spadek inwestycji

niekorzystne zmiany w bilansie płatniczym, a przede wszystkim w bilansie handlowym (gdy
inflacja w kraju jest wyższa niż u partnerów)

redystrybucja dochodów – powtórny podział (np. od podmiotów o słabej sile przetargowej
od podmiotów o mocniejszej sile przetargowej w walce płac; od podatników do budżetu
państwa poprzez tzw. drenaż podatkowy, czyli podatnicy przy opodatkowaniu
progresywnym uzyskują nominalnie wyższe dochody, przez co wpadają w wyższe progi
podatkowe; od pożyczkodawców do pożyczkobiorców)
Pozytywne:

dla budżetu państwa (wzrost napływających podatków)

przy założeniu że istnieje iluzja pieniężna obniżone są realne stopy procentowe i realne
płace

ułatwia ustalenie się właściwych relacji cenowych
2
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz