Inflacja - Wskaźniki cen

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 4963
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - Wskaźniki cen - strona 1 Inflacja - Wskaźniki cen - strona 2 Inflacja - Wskaźniki cen - strona 3

Fragment notatki:

Zagadnienia w nich poruszane to m.in.: pojęcie, sposób pomiaru oraz nasilenie inflacji, społeczno - ekonomiczne skutki inflacji, główne teorie inflacji, popytowa teoria inflacji, kosztowa teoria inflacji, inflacja a bezrobocie, inflacja w okresie transformacji. Notatka uzupełniona jest w przykładowe wzory i tabelki.

INFLACJA
1. POJĘCIE, SPOSOBU POMIARU ORAZ NASILENIE INFLACJI1. Inflacja:
- to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie, na ogół w ciągu jednego roku,
-inflacją nazywa się proces, gdy wzrost cen ma charakter względnie trwały 2. Wskaźniki cen:
a) do obliczenia zmian ogólnego poziomu cen w praktyce wykorzystuje się wskaźniki cen, który jest miarą procentowych zmian wydatków związanych z zakupem pewnego zestawu dóbr (tzw koszyka) w jakimś okresie b) przy obliczaniu tego wskaźnika należy: określić rodzaj dóbr wchodzących do danego koszyka. To określenie zależy od tego z jakiego punktu patrzymy:
-jeśli patrzymy z punktu konsumenta to uwzględniamy podstawowe dobra konsumpcyjne, np. żywność, odzież, mieszkanie -jeśli patrzymy z punktu widzenia całej gospodarki to do "koszyka" włącza się wszystkie produkty i usługi wchodzące w skład PKB - w praktyce oblicza się różne wskaźniki cen dóbr konsumpcyjnych, wskaźniki cen hurtowych i detalicznych oraz wskaźniki cen wszystkich produktów i usług wchodzących w skład PKB- tzw. deflator PKB -określić w jaki sposób określamy "wagę" poszczególnych cen dóbr. Dobro jest ważone zgodnie z jego ekonomicznym znaczeniem, czyli wagą tego dobra określa się przez uwzględnienie udziału wydatków na poszczególne dobra w wydatkach ogółem w okresie wyjściowym(bazowym) Wskaźnik cen:
Wskc= i0*100) Ci0- cena dobra i w okresie t0
Ci1-cena dobra i w okresie t1
Ui0-waga przypisana dobru i określana najczęściej przez udział dobra i w ogólnych wydatkach w okresie t0
Uzyskany wynik wskazuje na to jaki % poziomu cen z okresu t0 stanowią ceny z okresu t1
3. Stopa inflacji - wzrost ogólnego poziomu cen dóbr w gospodarce, określony w % Obliczanie stopy inflacji: stopa inflacji (rok t)= * 100
Przy analizie dynamiki procesów inflacyjnych istotną rolę odgrywa wskaźnika inflacji. W gospodarce centralnie planowanej inflacja przejawiała się głównie nie w jawnym wzroście cen, lecz w ukrytych podwyżkach cen oraz istnienie niedoborów towarów na rynku. 4. Odmiany inflacji: pełzająca- kiedy to ceny rosną umiarkowanie (umownie przyjmuje się, że jest to wzrost do 5% rocznie), występuje w krajach nawet najbardziej harmonijnie rozwijających się, często traktowane jako łagodny środek nakręcanie koniunktury gospodarczej
krocząca(umiarkowana) umownie przyjmuje się, że3 jest to wzrost cen w granicach 5-10% rocznie. Typowa dla krajów, które po okresie ciągle przyspieszanego wzrostu tempa gospodarczego, wkraczają w okres stabilizacji tego tempa, utrzymując je jednak na wysokim poziomie. galopująca - umownie przyjmuje się, że dotyczy ona wzrostu cen w granicach 10-100% rocznie. Właściwa krajom gospodarczym, słabo rozwiniętym wkraczającym na drogę przyspieszonego rozwoju gospodarczego, lecz w wielkościach zbliżonych do dolnej granicy.

(…)

… i mniejszym bezrobociem, a mniejszą inflacją i większym bezrobociem
Natomiast koncepcja zmodyfikowanej krzywej Phillipsa znalazła potwierdzenie w rzeczywistości w wielu krajach. W latach 60. i w początkach lat 70. XX wieku stała się teoretyczną podstawą polityki gospodarczej wielu krajów. W latach 70. Pojawiło się zjawisko stagflacji, czyli równoczesne występowanie wysokiej inflacji i wysokiego bezrobocia. To zjawisko ciężko było wytłumaczyć na podstawie koncepcji krzywej Phillipsa. Co przyczyniło się do wzrostu popularności innych, alternatywnych teorii, w szczególności teorii naturalnej stopy bezrobocia (M. Friedman, E.S. Phelpsa). Teoria naturalnej stopy bezrobocia:
W gospodarce istnieje pewien poziom bezrobocia który odpowiada stanowi równowagi. Jest to bezrobocie wynikające z: 1. Niedoskonałości…
… wynika, że:
Wymienność inflacji i bezrobocia ma charakter krótkotrwały
W długim okresie efektem ekspansywnej polityki gospodarczej jest wyższe tempo inflacji
Długookresowa krzywa Phillipsa ma według Friedmana i Phelpsa kształt pionowej prostej, przechodzącej przez punkty A, C i E widoczne na wykresie "Naturalna stopa bezrobocia a inflacja". Z koncepcji tej płynie wniosek  jest niewskazane…
… podaży pieniądza spowoduje przejściowy wzrost bezrobocia powyżej poziomu naturalnego np. przejście z punktu E do F widoczne na wykresie "Naturalna Stopa bezrobocia a inflacja", jednak po pewnym czasie gospodarka wróci do stanu bezrobocia naturalnego, przy niższym jednakże poziomie inflacji (przejście z punktu F do G).
Tradycyjna koncepcja krzywej Phillipsa zakładała wymienność inflacji i bezrobocia…
… inflacji.
My poznamy trzy główne stanowiska:
- monetarną teorię inflacji
- popytową teorię inflacji,
- kosztową teorię inflacji.
3.1. Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji.
Współczesne wersje monetarnej teorii inflacji nawiązują do twierdzeń tradycyjnej ilościowej teorii pieniądza. W XVII stuleciu, ówcześni ekonomiści wysunęli pogląd o zależności poziomu cen towarów od ilości pieniądza w obiegu…
… „przerzucają” ten wzrost na ceny wyrobów gotowych, obciążając w ten sposób nabywców. Wzrost kosztów produkcji może być spowodowany różnorodnymi przyczynami. Odpowiednio do tych różnych przyczyn wyróżniamy różne typy inflacji kosztowej:
- inflację płacową, gdy następuje wzrost płac niezależnie od popytu na pracę,
- inflację wywołaną przez zyski, gdy przedsiębiorstwa wykorzystują swoją pozycję monopolistyczną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz