Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata - Ewolucjonizm

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata - Ewolucjonizm - strona 1 Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata - Ewolucjonizm - strona 2 Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata - Ewolucjonizm - strona 3

Fragment notatki:

respektowanie zasady ewolucjonizmu przyjmujemy, że rozwój powierzchni Ziemi w skali globalnej jest procesem ciągłym (brak przerwy w rozwoju świata) respektowanie zasady aktualizmu geologicznego wprowadzona przez Lamela (geolog brytyjski)
teraźniejszość jest kluczem do poznania przeszłości (w takich samych warunkach jak obecne, procesy te zachodziły w przeszłości) przyjęcie założenia, że współczesna powierzchnia Ziemi dzieli się na odrębne jednostki strukturalne, odrębne jednostki przestrzenne kryterium budowy geologicznej - wydzielamy jednostki tektoniczne
kryterium klimatyczne - wydzielamy jednostki tektoniczne wypracowanie podstaw klasyfikacji podziału powierzchni Ziemi na jednostki przestrzenne uwzględnienie podejścia idiograficznego w odniesieniu do geogr. fiz. św. oznacza ono, że: badane jednostki przestrzenne są wartościami o charakterze niepowtarzalnym respektowanie podejścia nomotetycznego formułowanie prawidłowości dotyczących rozwoju powierzchni Ziemi w skali globalnej stosowanie badań ilościowych inne nauki przyrodnicze traktują geografię bardzo marginalnie, bo zbyt często stosowany jest w niej opis
sformułowane prawidłowości o charakterze jakościowym, mogą być przyjęte tylko wtedy, jeżeli poparte są badaniami ilościowymi zastosowanie wypracowanej teorii dla celów praktycznych geografia fiz. św. realizuje wszystkie założenia nauk empirycznych
Indywidualność przedmiotu badań geografii fizycznej świata Przedmiotem badań jest powierzchnia Ziemi traktowana jako system w skali globalnej.
- (porównaj schemat) struktura wewnętrzna systemu (sfery):
atmosfera
hydrosfera
litosfera
biosfera
antroposfera
morfosfera
pedosfera
najważniejsze są zależności
Podstawowy cel: wykrycie związków, zależności pomiędzy poszczególnymi sferami w skali globalnej.
Biorąc pod uwagę przedmiot badań geogr. fiz. św. dzielimy na dziedziny: geografia fizyczna świata (ogólna) - zajmuje się wykrywaniem (rozpoznaniem), formułowaniem prawidłowości dotyczących rozwoju powierzchni Ziemi w skali globalnej
geografia fizyczna kontynentów i oceanów
geografia fizyczna stref krajobrazowych (prawidłowości w wykształcaniu wielkich stref krajobrazowych)
geografia fizyczna pustyń
geografia fizyczna wybrzeży
geografia fizyczna gór
geografia fizyczna obszarów glacjalnych
geografia fizyczna krasu
itd.
regionalna geografia fizyczna
Terminy określające przedmiot badań geografii fizycznej świata:

(…)

…, określonych znaczeń
powierzchnia Ziemi, geosystem, geoekosystem (nadawanie specjalnej rangi człowiekowi), geosfera, epigeosfera, powłoka krajobrazowa, przestrzeń przyrodnicza, przestrzeń geograficzna, środowisko przyrodnicze, środowisko geograficzne
terminy przyjmujemy, gdy nadajemy im rang ujęcia globalnego
struktura wewnętrzna - podać schemat (np. środowisko geograficzne)
Zakres kompetencji badawczych…
…, niziny, stok kontynentalny, baseny itp.)
budowa - układ poszczególnych stref (atmosfery, hydrosfery, morfosfery itd.)
skład materialny - cechy fizyko-chemiczne poszczególnych sfer (np. zmiana składu jonowego atmosfery, wód, migracje zanieczyszczeń w skali globalnej, burze pyłowe)
rozwój - ewolucja powierzchni Ziemi w różnych skalach czasowych i przestrzennych
rozczłonkowanie terytorialne…
… na kontynenty i oceany
kryteria powierzchni Ziemi na góry, wyżyny, niziny (w obrębie kontynentów)
kryteria podziału Oceanu Światowego na jednostki przestrzenne (stoki kontynentalne, szelfy, wyspy, morza itp.)
podstawy podziału powierzchni Ziemi na jednostki przestrzenne (regiony fizyczno-geograficzne)
nazewnictwo powierzchni Ziemi
zasoby przyrodnicze powierzchni Ziemi (w ujęciu globalnym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz