Hipoteza umiarkowanych zakłóceń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Hipoteza umiarkowanych zakłóceń głosi, że bioróżnorodność jest najwyższa wtedy, gdy zakłócenia nie są zbyt rzadkie ani zbyt częste. Przy silnych zakłóceniach utrzymują się w środowisku tylko gatunki najbardziej odporne. Przy silnych zakłóceniach wzrasta wpływ konkurencyjnych wykluczeń. Czynniki zakłócające w rafach koralowych: huragany, cyklony, wiatry sztormowe, dopływy słodkiej wody, stada drapieżników, rozbijane osady denne.
Czynniki zakłócające w skalistych terasach zalewowych: fale uderzeniowe itp.
Różnorodność biologiczna - oznacza zmienność żywych organizmów z wszelkich źródeł, włączając lądowe, morskie i inne ekosystemy wodne, których są składnikami; pojęcie to obejmuje różnorodność gatunków, relacji między gatunkami i ekosystemów.
Trzy miary różnorodności gatunkowej (Whittaker, 1972):
α - liczba gatunków występujących lokalnie, w jednym ze środowisk.
β - względna miara zróżnicowania tych środowisk wewnątrz większego obszaru.
γ - obejmuje obie składowe: γ = α + β.
Różnorodność α i γ mierzy się liczbą gatunków. Różnorodność β jest liczbą niemianowaną, oznaczającą ile razy wzrośnie liczba gatunków po uwzględnieniu wszystkich środowisk danego obszaru.
Np. współczynnik różnorodności β dla obszaru złożonego z dwóch środowisk o identycznym składzie gatunkowym wynosi 1; obszar złożony z dwóch zbiorowisk o takiej samej liczbie….
Metody obliczania różnorodności (wskaźniki różnorodności gatunkowej):
D1 = S/logA
D2 = S/logN
D3 = S - 1/logN
D4 = S/ D5 = S/1000 osobników. (gdzie D - różnorodność, A - jednostka powierzchni, S - liczba gatunków, N - liczebność).
Wskaźnik Shannona:
H = -Σpi log2pi. (pi - stosunek liczebności danego gatunku do liczebności ogólnej).
Wskaźnik równomierności:
J - H/Hmax.
Czyli stosunek realnej różnorodności do różnorodności maksymalnej przy tej samej liczbie elementów.
Przy wzroście masy materii .żywej w trakcie sukcesji wzrasta różnorodność (Odum 1975, Emeljanow 1998).
Biomasa zespołów rośnie przy wzroście bogactwa gatunkowego (Tilman et All. 2001).
Spadek różnorodności zespołów z powodu eutrofizacji.
Ze wzrostem biomasy zespołu spada różnorodność.
Te rozbieżności można wyjaśnić uznając dwa kierunki zmian w relacji biomasa : różnorodność. Jeden z nich to naturalna sukcesja; drugie - szybko następujące zmiany antropogeniczne.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz