Granice korzystania z praw człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Granice korzystania z praw człowieka - strona 1 Granice korzystania z praw człowieka - strona 2 Granice korzystania z praw człowieka - strona 3

Fragment notatki:

7. GRANICE KORZYSTANIA Z PRAW CZŁOWIEKA - STUDIUM PORÓWNAWCZE interesy i dobra indywidualne mogą ze sobą kolidować tak samo prawa i interesy jednostkowe kolidują ze wspólnotowymi DLATEGO konieczność uwzględniania w pr. międz. pr. czł. unormowań wyznaczających racjonalne, zharmonizowane z wymaganiami tych innych praw, interesów i dóbr, GRANICE KORZYSTANIE Z PRAW CZŁOWIEKA nie niweczy to zasady pełnego i skutecznego korzystania z praw człowieka, ale dookreśla tę zasadę wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw człowieka mogą wchodzić w grę TYLKO WTEDY I TYLKO NA TYLE, kiedy i na ile są wyraźnie umocowane w unormowaniu żadnych ograniczeń nie wolno domniemywać, ponieważ: domniemanie działa odwrotnie - na korzyść zasady poszanowania praw człowieka oraz pełnego i skutecznego z nich korzystania nie wolno wyjątków interpretować ani stosować rozszerzająco PRZECIWNIE: obowiązuje wymóg ścisłej interpretacji wyjątków 3 MECHANIZMY : wyjątki ex definitione limitacja w korzystaniu z praw człowieka derogacja zobowiązań w dziedzinie praw człowieka im bardziej dojrzały i skuteczniej działający system ochronny, tym więcej unormowań dot. granic korzystania z praw człowieka i tym bardziej precyzyjnie są one umocowane to dobrze, bo wyjątki powinny być wyraziste i wolne od wątpliwości umocowanie np. AKPCiL - nie ma takich mechanizmów nie świadczy to o niej dobrze niektóre unormowania „wyjątkowe” nie mają klarownej postaci - nie można ich jednoznacznie zaklasyfikować do jakiejś kategorii ale nie ma to większego znaczenia, bo co do istoty gwarancji towarzyszących tym ograniczeniom są one podobne zawsze można wykazać aktualność testów legalności, celowości i konieczności w kontekście tych mechanizmów znaczenie mają klauzule generalne umocowane w EKPC: zakaz nadużycia prawa jest to zakaz działań lub czynów „zmierzających do zniweczenia jakichkolwiek praw i wolności zawartych w niniejszej Konwencji albo do ich ograniczenia w stopniu większym, niż to przewiduje Konwencja” zakaz nadużycia celów jest to zakaz stosowania dopuszczonych w EKPC ograniczeń „w jakichkolwiek innych celach niż te, dla których zostały wprowadzone” Wyjątki ex definitione mieszczą się tu takie unormowania konkretnych międz. chronionych pr. czł., które bezp. w związku z wytyczaniem zakresu substancji chronionej danego prawa wskazują jednoznacznie, że coś pozostaje bądź może być pozostawione poza takim zakresem,

(…)

… nie został wprowadzony
test konieczności został znacznie złagodzony - ograniczno go tylko do testu proporcjonalności (art. 228 ust. 5)
konstytucyjny katalog praw niederogowalnych nie w pełni pokrywa się z treścią klauzul derogacyjnych - brak postanowienia o niewzruszalności zasady ne bis in idem (niederog. wg EKPC), prawa do podmiotowości prawnej i zakazu więzienia za długi (niederogowalne wg Paktu)
wolność od niewolnictwa i poddaństwa powsze. uznana w standardach międz. w ogóle nie jest zagwarantowana w Konst.
GENERALNIE twórcy Konst. nie uwzględnili zobowiązań Polski wynikających z klauzul derogacyjnych w stopniu wystarczającym
Oprócz regulacji konstytucyjnej stany nadzw. unormowane są w 3 ustawach:
ustawa z 18.04.2002 r. o stanie klęski żywiołowej
ustawa z 21.06.2002 o stanie wyjątkowym
ustawa z 29.08.2002…
… notyfikacji międzynarodowej
test konieczności utrzymano na poziomie wyznaczonym w Konst.
nie wprowadzono testu legalności międzynarodowej
prawa niederogowalne - ustawa wymienia “wolności i prawa człowieka i obywatela”, które mogą zostać zawieszone
wśród praw niewzruszalnych nie pojawia się zasada ne bis in idem, prawo do pomiotowości prawnej, zakaz więzienia za długi
wolność od niewolnictwa i poddaństwa…

stan klęski żywiołowej
wprowadzenie stanu nadzwyczajnego może nastąpić “w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające” (art. 228 ust. 1) “na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, którego podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości” (art. 228 ust. 2)
warunkiem ogłoszenia stanu wojennego jest sytuacja “zewn. zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji” (art. 229)
stan wyjątkowy może być wprowadzony “w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego” (art. 230 ust. 1)
stan klęski żywiołowej może być wprowadzony ”w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona…
… limitacyjną
Klauzule limitacyjne:
umożliwiają zrównoważenie interesów indywidualnych, chronionych przez prawa człowieka, z wymaganiami życia społecznego
Pełnią ważną funkcję zw. z przeciwdziałaniem arbitralnemu postępowaniu państwa w tym zakresie.
Warunki dopuszczalności pozornie sformułowane są b. ogólnie, ale przeciwdziała temu narastające orzecznictwo na ich podstawie (case law)
gdy postępowaniu państwa…
… - ze wzgl. na systemy common law
orzecznictwo sądów - głównie w systemie common law, ale w systemie civil law też ma jakieś znaczenie podst. ograniczenia może być zarówno norma ustawowa jak i pozaustawowa budzi to pewne wątpliwości
opinia doradcza Międzyamerykańskiego TPC: ustawowa podst. ograniczeń pr. podstawowych
tak uznano np. w Polsce: Art. 31 ust. 3 Konst: ograniczenia dot. korzystania z konst…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz