Zagadnienia na test.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na test. - strona 1 Zagadnienia na test. - strona 2

Fragment notatki:

Prawa Człowieka test 1 1. Organy ONZ, którym Karta NZ przyznaje expressis verbis kompetencji w dziedzinie ochrony praw człowieka, to: Komitet Praw Człowieka ONZ, Międzynarodowy Trybunał sprawiedliwości, Wysoki Komisarz NZ ds. Uchodźców. [NIE] 2. Ratyfikacja przez RP Europejskiej Konwencji Praw Człowieka automatycznie przesądzała o kompetencji organów strasburskich w skargach pko Polsce. [NIE] 3. Czy kompetencja Trybunału Konstytucyjnego RP w dziedzinie badania zgodności umów międzynarodowych z Konstytucją odpowiada wymaganiom prawa międzynarodowego? [TAK] 4. Protokół Fakultatywny do Paktu Obywatelskiego przewiduje kompetencje Komisji Praw Człowieka ONZ w zakresie przyjmowania i badania skarg indywidualnych [NIE] 5. Organy zaangażowane aktualnie w strasburski system badania skarg i wykonywania orzeczeń stąd wynikających to: Sekretarz Generalny Rady Europy, Komisja Europejska i Europejski Trybunał Sprawiedliwości. [NIE] 6. W zakresie tortur oraz nieludzkiego bądź poniżającego traktowania lub karania wyjątek ex definitione dotyczy eksperymentów na ludziach. [NIE] 7. Unormowanie limitacji korzystania z praw człowieka w konstytucji RP jest zgodnie ze standardami międzynarodowymi. [NIE] 8.Klauzule derogacyjne w Pakiecie Obywatelskim i EKPC nie zawieraja ani testu legalności ani testu konieczności. [NIE] 9. Wyeliminowanie w systemie europejskim kary śmierci "we wszystkich okolicznościach" opiera sie na Protokole 6 do EKPC. [NIE] 10. Niezbędne potrzeby związane ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości międzynarodowej a zwł. terroryzmu, usprawiedliwiają zastosowanie tortur. [NIE] 11. Czy EKPC przewiduje w sposób autonomiczny zgodnie z prawem pozbawienia wolności cudzoziemców? [TAK] 12. Ograny nie mieszczące się w pojęciu "sądów"w rozumieniu prawa krajowego nie mogą byc uznane za sąd przez Trybunał Strasburski. [TAK] 13. W orzecznictwie strasburskim prawo do poszanowania życia prywatnego obejmu je m.in. problemy orientacji seksualnych, transseksualizmu, ochrony danych osobowych. [TAK] 14. Katalog celów prawowitych uzasadnionych ingerencje w korzystanie w wolnych ekspresji jest identyczny jak w innych klauzulach limitacyjnych. [NIE] 15. Postoperacyjny transseksualista ma prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. [TAK] 16. Prawo do niezakłóconego korzystania z mienia wyklucza dopuszczalność wywłaszczenia i negocjacji. [NIE] 17. Międzynarodowe standardy praw pracowniczych gwarantują prawo do płatnych urlopów rocznych, ale nie stawiają żadnych wymagań co do dziennego i tygodniowego wymiaru pracy. [NIE] 18. Prawo do bezpłatnej pomocy socjalnej i medycznej dotyczy w EKS wszystkich osób oraz ich rodzin. [NIE] 19. Czy w praktyce potwierdzono stosowanie definicji [NIE] normatywnej "rodziny pracownika-migranta" jako oznaczającej "jego żonę i dzieci pozostające na jego utrzymaniu do 21 roku życia" 20. Mino milczenia na ten temat traktatów założycielskich Wspólnot Europejskich, Trybunał Sprawiedliwości uznał aktualność wymogów praw człowieka we wspólnotowym porządku prawnym.

(…)

… szczególnej ochrony prawników-migrantów.[NIE] 19. Karta Praw Podstawowych UE jest wiążącym traktatem międzynarodowym.[NIE] 20. Za naruszenia praw człowieka przez pracownika administracji odpowiada przed Trybunałem Strasburskim sam pracownik oraz jego zwierzchnicy, a polecenie których on działał.[NIE]

… spełnienie wymogów "należytej staranności"[NIE] 12. Zakres prawa do poszanowania życia prywatnego wyznacza prawo krajowe danego państwa.[NIE] 13. Kompetencja państwa w dziedzinie licencjonowania mediów masowych nie podlega kontroli strasburskiej.[NIE] 14. Orzecznictwo strasburskie w pełni uznaje związki homoseksualne jako małżeństwa.[NIE] 15. Problem podatków i danin publicznych nie ma nic wspólnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz