Gospodarowanie Nieruchomościami - podstawowe pojecia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie Nieruchomościami - podstawowe pojecia - strona 1

Fragment notatki:


Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności ( nieruchomość gruntowa ), jak również budynki trwale z gruntem związane ( nieruchomość budynkowa) lub części takich budynków( nieruchomość lokalowa) , jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Powstanie nieruchomości: wyodrębnienie fizyczne (określenie powierzchni granicami zewnętrznymi) wyodrębnienie prawne (określenie podmiotu własności) Działka ewidencyjna - najmniejsza jednostka wyodrębnienia geodezyjnego; ciągły obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia za pomocą linii graficznych Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Przedmioty połączone z rzeczą tylko dla przemijającego użytku nie stanowią jej części składowych. Część składowa nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.
Uwarunkowania istnienia nieruchomości gruntowej: odrębność fizyczna (określone granice) odrębność prawna (posiadanie właściciela)
W granicach określonych przez społeczno-gospodarcze przeznaczenie gruntu własność gruntu rozciąga się na przestrzeń nad i pod jego powierzchnią. Samodzielny lokal mieszkalny to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych lub celów innych niż mieszkalne. Samodzielność lokalu stwierdza starosta . Lokal niesamodzielny - ze wspólnymi pomieszczeniami do używania np.:
niektóre lokale komunalne,
pokoje w akademiku,
lokale w hotelach pracowniczych.
Skład nieruchomości lokalowej:
samodzielny lokal
pomieszczenia przynależne
udział w nieruchomości wspólnej Nieruchomość wspólna to: grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Części wspólne to przykładowo:
grunt pod budynkiem i wokół
korytarze, windy,
elewacje zewnętrzne,
instalacje, dach,
ciągi piesze,
drogi wewnętrzne
Właściciel lokalu wyodrębnionego, jest współwłaścicielem nieruchomości wspólnej, a także gruntu (lub współużytkownikiem wieczystym gruntu). U - udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej Pu-powierzchnia użytkowa lokalu + powierzchnia pomieszczeń przynależnych Pu i - łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi

(…)

… publicznego; osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości; przy wycenie mają obowiązek kierować się zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardów zawodowych. Proces: Etap I: ukończenie studiów wyższych, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, lub ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości; Etap II: odbycie praktyki zawodowej w zakresie wyceny nieruchomości u osoby, która wykonuje działalność zawodową w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego w sposób nieprzerwany minimum 5 lat; praktyka zawodowa nie może trwać krócej niż 12 miesięcy: na praktyce kandydat:
uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości, samodzielnie sporządza 15 operatów…
… fizyczne, osoby prawne (rzadziej)
Przedmiot: lokal
Rodzaj prawa: prawo rzeczowe ograniczone, własność nieruchomości przysługuje spółdzielni mieszkaniowej
Zbywalność: zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji
Powstawanie: akt notarialny
Uprawnienia: do korzystania, do rozporządzania, możliwość przekształcenia we własność hipoteczną, możliwość założenia księgi
Źródła informacji…
… (max 10 p.) - czas trwania 150 minut - egzamin zdany min. 70 p., Ustny - obrona 3 z 15 operatów (wybranych przez Komisję), od 6 do 12 pytań od członków Komisji Egzaminacyjnej + dowolna liczba pytań uzupełniających. Wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych
Wycena nieruchomości - postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości
Cele przeprowadzania wyceny…
…, gdy nie można skorzystać z podejścia porównawczego lub dochodowego.
Opłata adiacencka - opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek następujących zdarzeń: -podział nieruchomości(max30%), -scalenie i podział nieruchomości(max 50%), -budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
Pytania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz