GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1939
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY - strona 1 GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY - strona 2 GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY - strona 3

Fragment notatki:

GOSPODARKA KOMUNALNA GMINY Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43). Przedmiotowa ustawa nie zawiera legalnej definicji "gospodarki komunalnej", ale poprzez pryzmat zadań o charakterze użyteczności publicznej, wskazuje co gospodarka komunalna obejmuje i co jest jej celem. Wedle art. 1 ust. 2 gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Definicję zadań użyteczności publicznej, zawiera także ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). W myśl tej ustawy zadaniami użyteczności publicznej są "zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych" . Sformułowanie "zbiorowe potrzeby wspólnoty" nie można określić a priori, w oderwaniu od jakiejś konkretnej jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Wynika to z faktu, że potrzeby danej społeczności lokalnej wymagające podjęcia określonych działań celem ich zaspokojenia, mogą być odmienne zarówno w poszczególnych gminach, jak i odmienne w tej samej gminie na przestrzeni czasu. Działalność komunalna posiada pewną specyfikę, z uwagi na fakt, że jest ona prowadzona przez szczególny podmiot jakim jest gmina (posiadająca osobowość prywatnoprawną i publicznoprawną) oraz, że jest ona ukierunkowana ( cel działalności komunalnej ) na zaspokajanie zbiorowych potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Obowiązujące przepisy prawne, przewidują dwa sposoby realizacji zadań własnych gminy (zadań o znamionach użyteczności publicznej), a mianowicie: bezpośrednie ? poprzez wykorzystanie (zaangażowanie) własnych struktur gminy, pośrednie ? poprzez zawieranie umów z kontrahentami usytuowanymi na zewnątrz danej jednostki samorządowej (gminy), która tym samym godzi się na partycypowanie tych podmiotów w realizacji zadań publicznych.
W tym ostatnim przypadku gminie przypada rola koordynatora, określającego standardy usług i zapewniającego odpowiednie ich finansowanie. Jednakże należy podkreślić, że zawsze odpowiedzialność za zaspakajanie zbiorowych potrzeb danej społeczności lokalnej ciąży na gminie, bez względu na to czy wykonuje ona zadania w sposób bezpośredni czy pośredni . O istnieniu takiego modelu gospodarki komunalnej jednoznacznie przesądza art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej, wedle którego "gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach: zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego" oraz art. 3 ust. 1 stanowiący, że "jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach ogólnych ? z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub, odpowiednio, przepisów o zamówieniach publicznych i przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". Istnienie takiego modelu gospodarki komunalnej potwierdza także art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wedle którego gmina w celu wykonywania zadań może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami.

(…)

… tutaj do czynienia z formami organizacyjnoprawnymi właściwymi dla sektora finansów publicznych (jednostka budżetowa, zakład budżetowy oraz gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej) oraz formami organizacyjnoprawnymi właściwymi dla sektora prywatnego. Taka konstrukcja prawna wprowadza zamieszanie pojęciowe, gdzie na tej samej płaszczyźnie prawnej stawia się zakłady budżetowe (jednostki organizacyjne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz