Gospodarka finansowa gminy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3577
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka finansowa gminy - strona 1 Gospodarka finansowa gminy - strona 2 Gospodarka finansowa gminy - strona 3

Fragment notatki:

W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: pojęcie budżetu gminy, definicja, terminy proceduralne dla uchwalenia budżetu gminy, charakterystyka dochodów gminy, planowanie wydatków gminy, zasada jawności budżetowej, porównanie gminy i powiatu, jawność debaty budżetowej, kompetencje RIO, opracowywanie projektu uchwały budżetu powiatu, dochody obligatoryjne i fakultatywne powiatu, pojęcie niedoboru i nadwyżki budżetowej, kompetencje zarządu na etapie wykonywania budżetu przez powiat, zadania sejmiku województwa na etapie uchwalania uchwały budżetowej. Ponadto w notatce pojawiają się następujące tematy i pytania: uchwała budżetowa województwa, porównanie terminów występujących w pracach nad uchwałą budżetową powiatu i województwa, dochody własne gminy i województwa, kompetencje zarządu województwa i zarządu powiatu na etapie wykonywania budżetu, zasada jawności budżetowej realizowana przez województwo, umowa ubezpieczenia, ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie osobowe, świadczenie Zakładu Ubezpieczeń, Kiedy umowa ubezpieczenia jest nieważna? Czy umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz osoby trzeciej? Czym powinna być stwierdzona umowa ubezpieczenia? W ciągu ilu dni od daty otrzymania oferty umowę uważa się za zawartą? Jaki jest termin ustawowy złożenia sprzeciwu przez ubezpieczonego, gdy polisa zawiera niekorzystne dla niego postanowienia? Czy zakład ubezpieczeń jest zawsze zobowiązany do przekazywania ogólnych warunków ubezpieczenia? Jaki jest ustawowy termin zapłaty składki ubezpieczeniowej? Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń? W jakiej sytuacji zakład ubezpieczeń może odstąpić od umowy ubezpieczenia? Kiedy zakład ubezpieczeń może żądać zapłaty zwiększonej składki ubezpieczeniowej? Jakim przypadku zakład ubezpieczeń może zmniejszyć wypłacane przez siebie odszkodowanie? Jakie są ustawowe terminy wypłaty odszkodowani przez zakład ubezpieczeń? Czego mogą dotyczyć ubezpieczenia majątkowe? Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w ramach umowy ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej? Komu wyrządzane są szkody w ramach ubezpieczenia o odpowiedzialności cywilnej?

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
138. Proszę zdefiniować pojęcie budżetu gminy.
Budżet gminy to podstawowy plan finansowy obejmujący jej dochody i wydatki, uchwalany w formie uchwały budżetowej przez radę gminy (organ stanowiący) na rok kalendarzowy. Projekt budżetu przygotowuje zarząd gminy.
139. Proszę wskazać terminy proceduralne dla uchwalenia budżetu gminy.
do 15 listopada roku poprzedzającego budżet - zarząd przedkłada radzie gminy - projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami; zarząd przesyła projekt RIO do zaopiniowania
do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy - uchwalany jest budżet
do 31 marca roku budżetowego (najpóźniej) - podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy (do czasu uchwaleni budżetu przez radę gminy). Do 30 kwietnia roku budżetowego - jeśli budżet nie zostanie uchwalony w tym terminie - RIO ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych. W tym czasie, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.
140. Proszę krótko scharakteryzować dochody gminy.
Dochodami gminy są:
podatki, opłaty i inne wpływy
dochody z majątku gminy
subwencja ogólna z budżetu państwa
Dochodami gminy mogą być:
dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych
wpływy z samoopodatkowania mieszkańców
spadki, ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz