Prawo finansowe - zasada jawności budżetowania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo finansowe - zasada jawności budżetowania - strona 1

Fragment notatki:

in.: charakterystyka dochodów gminy, w jaki sposób realizowana jest zasada jawności budżetowej – porównanie gminy i powiatu, porównanie dochodów własnych gminy i województwa.

GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
138. Proszę zdefiniować pojęcie budżetu gminy.
Budżet gminy to podstawowy plan finansowy obejmujący jej dochody i wydatki, uchwalany w formie uchwały budżetowej przez radę gminy (organ stanowiący) na rok kalendarzowy. Projekt budżetu przygotowuje zarząd gminy.
139. Proszę wskazać terminy proceduralne dla uchwalenia budżetu gminy.
do 15 listopada roku poprzedzającego budżet - zarząd przedkłada radzie gminy - projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami; zarząd przesyła projekt RIO do zaopiniowania
do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy - uchwalany jest budżet
do 31 marca roku budżetowego (najpóźniej) - podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie gminy (do czasu uchwaleni budżetu przez radę gminy). Do 30 kwietnia roku budżetowego - jeśli budżet nie zostanie uchwalony w tym terminie - RIO ustala budżet gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych. W tym czasie, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu.
140. Proszę krótko scharakteryzować dochody gminy.
Dochodami gminy są:
podatki, opłaty i inne wpływy
dochody z majątku gminy
subwencja ogólna z budżetu państwa
Dochodami gminy mogą być:
dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych
wpływy z samoopodatkowania mieszkańców
spadki, zapisy i darowizny
inne dochody
141. Proszę przedstawić zasady dotyczące planowania wydatków gminy.
Źródła pokrycia niedoboru budżetu określa się w uchwale budżetowej - jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody
Źródła dochodów, z których zostaną pokryte bieżące wydatki - zostają wskazane w uchwałach rady gminy (zapadających bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu)
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada zarząd.
142. W jaki sposób realizowana jest zasada jawności budżetowej - porównanie gminy i powiatu.
Gmina:
gospodarka finansowa gminy jest jawna
wójt lub burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania zarząd informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych
kontrolę gospodarki finansowej gmin i związków sprawują RIO.
Powiat:
jawność debaty budżetowej
opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu
przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu.
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
143. Porównanie definicji gospodarki finansowej gminy i powiatu.


(…)

… dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa.
UBEZPIECZENIA
155. Proszę podać definicję umowy ubezpieczenia.
Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający się zobowiązany jest do zapłacenia składki.
156. Na czym polega świadczenie Zakładu Ubezpieczeń przy ubezpieczeniu majątkowym, a na czym przy ubezpieczeniu osobowym.
Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie:
przy ubezpieczeniu MAJĄTKOWYM - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku
przy ubezpieczeniu OSOBOWYM - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.
(Do renty z umowy ubezpieczenia…
… celowych udzielanych z budżetu powiatu.
GOSPODARKA FINANSOWA POWIATU
143. Porównanie definicji gospodarki finansowej gminy i powiatu.
144. Proszę wskazać kompetencje RIO na etapie opracowywania projektu uchwały budżetu powiatu.
zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej - przedstawionego przez zarząd powiatu (do 15-go listopada roku poprzedzającego rok budżetowy),
w przypadku nieuchwalenia budżetu - do 31…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz