Glinokrzemiany - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Glinokrzemiany -  wykład - strona 1 Glinokrzemiany -  wykład - strona 2 Glinokrzemiany -  wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 9 Glinokrzemiany 1. Krzemiany glinu, glinokrzemiany i glinokrzemiany glinu. 2. Wi ą zanie Si-O i Al – O, tetraedr SiO 4 a AlO4 3. Podstawienie heterowalentne Si4+  ↔  Al3+ 4. Rodzaje glinokrzemianów 5. Poliglinokrzemiany 5. Poliglinokrzemian 6. Fylloglinokrzemiany W okre ś lonych warunkach termodynamicznych  pierwiastek podstawiaj ą cy atom krzemu w danej  strukturze tak,  Ŝ e zajmuj ą  statystycznie t ę  sam ą  pozycj ę   Co to s ą  glinokrzemiany ? Co to s ą  glinokrzemiany  strukturze tak,  Ŝ e zajmuj ą  statystycznie t ę  sam ą  pozycj ę krystalograficzn ą  stanowi cz ęść  anionu krzemotlenowego.  Najcz ęś ciej tym pierwiastkiem jest glin w koordynacji  tetraedrycznej i wówczas mówimy o glinokrzemianie. Gdy  glin wyst ę puje w koordynacji oktaedrycznej mówimy o  krzemianie glinu, gdy za ś  w obu o glinokrzemianie glinu. Energia dwóch mostków Si-O-Al jest ni Ŝ sza od sumy  energii mostków Si-O-Si i Al-O-Al dlatego stosunek Si/Al w  glinokrzemianach jest wy Ŝ szy od 1 (reguła Loewensteina) a  podstawienia mog ą  by ć  uporz ą dkowane.        Kation Si 4+  Kation Al3+  Wi ą zanie Si-O  Wi ą zanie Al-O  Elektroujemno ść   1.8 (1.82)  1.5 (1.45)  -  -  Jonowo ść    [%]  -  -  48.6 (43)  57.1 (54.5)  Wi ą zanie Si Wi ą zanie S -O i Al O i A -O Jonowo ść    [%]  -  -  48.6 (43)  57.1 (54.5) Promie ń  jonowy  0.26 (0.40)  0.39 (0.53)  -  -  Długo ść  wi ą zania  -  -  1.61 (1.74)  1.74 (1.88)    Tetraedry AlO Tetraedry Al 4  i SiO i Si 4 Me+Al3+ →  Si4+ Podstawienia   Podstawienia  Al A 3+ →  Si S 4+ w  w glinokrzemianach glinokrzemianac Me2+Al3+ →  Si4+Me+ 2Al3+ →  Si4+ Me2+ Me2+2Al3+ → 2 Si4+ Sposób podstawienia: 1. Statystycznie i niestechiometrycznie (roztwory stałe) 2. Stechiometrycznie nieuporz ą dkowane krystalograficznie 3. Podstawienia stechiometryczne uporz ą dkowane Sposób podstawienia: Rodzaje glinokrzemianów Rodzaje glinokrzemianó 1. Oligoglinokrzemiany (rzadkie) 2. Inoglinokrzemiany 3. Fylloglinokrzemiany 4. Tektoglinokrzemiany (bardzo rozpowszechnione) (Ca,Na) 2 (Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2O7] Oligoglinokrzemiany Oligoglinokrzemian Szereg izomorficzny melilitów Ca 2Mg[Si2O7] (akermanit) - Ca 2Al[(Si,Al)2O7] (gelenit) Kordieryt Mg Kordieryt M 2Al A 3[Si [S 5AlO Al 18] Armenit  Armenit - CaBaAl CaBaA 3[Al [A 3Si S 9O30] Monoinoglinokrzemiany Monoinoglinokrzemian CaMg[Si 2O6] – diopsyd      ↔  (Ca,Na)(Mg,Al.)[(Si,Al)2O6]-augit CaMg[Si

(…)

… - amfibole
A+X2Y5 [(Al,Si)8O22](OH)2
Dodatkowy ładunek ujemny wygenerowany podstawieniem Al3+ → Si4+ moŜe być
kompensowany przez:
wprowadzenie dodatkowych kationów Me+ w pozycji A (np. Na+),
podstawienie kationu Me2+ kationem Me+ w pozycji X (np. Na+→Ca2+),

podstawienie kationu Me2+ kationem Me3+ w pozycji Y (np. Al3+→ Mg2+, Fe2+).

Ca - amfibole
Ca2Mg5[Si8O22](OH)2 (tremolit)
NaCa2Fe4Fe3+[Al2Si6O22](OH…
… – z warstwą brucytową między pakietami.
Podział mik
XY2-3[T4O10](OH,F)2
Dioktaedryczne
Trioktaedryczne
XY2[T4O10](OH,F)2
XY3[T4O10](OH,F)2
Me+Al2[Si3AlO10](OH)2
Me2+Al2[Si2Al2O10](OH)2
Me+Mg3[Si3AlO10](OH)2
Me2+Mg3 [Si2Al2O10](OH)2
Miki naturalne (łyszczyki)
Dioktaedryczne
Trioktaedryczne
Me+Al2[Si3AlO10](OH)2
Me+Mg3[Si3AlO10](OH)2
KAl2[Si3AlO10](OH)2 – muskowit
KMg3[Si3AlO10](OH)2 – flogopit
NaAl2[Si3AlO10](OH)2 – paragonit
K(Mg,Fe)3[Si3AlO10](OH)2 – biotyt
KAl1.5(Mg,Fe)0.5[Si3.5Al0.5 O10](OH)2fengit
KFe3[Si3AlO10](OH)2 – annit
Miki kruche
Dioktaedryczne
Me2+Al2[Si2Al2O10](OH)2
CaAl2[Si2Al2O10](OH)2 – margaryt
Trioktaedryczne
Me2+Mg3[Si2Al2O10](OH)2
CaMg2Al[Si2Al2O10](OH)2 – klintonit
Struktura mik dioktaedrycznych
[Si4O10]4- pirofilit , [Si3AlO10]5- muskowit, [Si2Al2O10]6- margaryt
UłoŜenie kationów K…
…,Al)3 [Si2.7Al1.3O10](OH)2} · 4H2O
(wermikulit)
Mg0.33{Mg2(Fe,Al) [Si3AlO10](OH)2} · 4H2O
(protowermikulit)
Pakiety warstw w chlorytach
Chloryty
{X2-3[T4O10](OH)2} ·{X2-3(OH)6}
Warstwa międzypakietowa
Pakiet 2:1
{Mg3[Si4O10](OH)2
}0
{Mg3[AlSi3O10](OH)2}{Mg2Al[Al2Si2O10](OH)2}-
{Mg3(OH)6}0
{Mg2Al(OH)6}+
Fylloglinokrzemiany niepakietowe
Ca2Al[Si3AlO10](OH)2 (prehnit)
(a)
(b)
Struktura difyllokrzemianu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz