Giełdy i transakcje giełdowe- podstawowe definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełdy i transakcje giełdowe- podstawowe definicje - strona 1 Giełdy i transakcje giełdowe- podstawowe definicje - strona 2 Giełdy i transakcje giełdowe- podstawowe definicje - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 1. Pojęcie instrumentu finansowego i papieru wartościowego. Instrument musi być emitowany w serii, żeby był dopuszczony do obrotu.
Instrument to kontrakt regulujący pewną zależność finansową pomiędzy stronami.
Papier wartościowy jest jednocześnie instrumentem finansowy, ale nie każdy instrument może być zdefiniowany jako papier wartościowy.
1. Papier wartościowy to taki kontrakt finansowy, który jest zabezpieczony, powiązany, z aktywami emitenta.
2. Papier wartościowy, to taki dokument, który stwierdza istnienie określonego prawa majątkowego, w taki sposób i w takiej formie, że posiadanie tego dokumentu (bycie jego właścicielem) stanowi niezbędną przesłankę realizacji tegoż prawa. Papiery właścicielskie
Papiery wierzycielski - dokument stwierdzający istnienie wierzytelności dotyczącej zwrotu pożyczonej kwoty pieniędzy, ewentualnie wraz z wynagrodzeniem. To wynagrodzenie może mieć postać albo odsetek albo dyskonta (albo `i i' ;)).
Papier udziałowy to taki dokument, który stwierdza zespół uprawnień nabywcy w stosunku do emitenta. Bankowość komercyjna, inwestycyjna i uniwersalna. Banki komercyjne budują bazę depozytową (przyjmują kapitał w formie depozytów) i w oparciu o tą bazę udzielają kredytów i pożyczek, część jest inwestowana w papiery wartościowe. Banki detaliczne - obsługa klienta małego i średniego (os. Fizyczne i przedsiębiorstwa).
Banki korporacyjne - obsługa dużych podmiotów. Banki inwestycyjne nie budują bazy depozytowej, nie udzielają kredytów i pożyczek. Zajmują się pozyskiwaniem kapitału w drodze emisji papierów wartościowych. Zarządzają aktywami. Bankowość uniwersalna - łączenie komercyjnej z inwestycyjną.
Wielka Bryt, Australia, USA - komercyjna i inwestycyjna osobno - anglosaski
Model niemiecko-japoński - bankowość uniwersalna, Fazy Ewolucji systemów finansowych w rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Rynek finansowy -ciągły proces transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Faza I Okres dominacji banków komercyjnych na rynkach finansowych w realizacji tzw. Funkcji alokacji i mobilizacji kapitału.
Faza II podział funkcji alokacji i mobilizacji pomiędzy banki i rynki finansowe, Faza III przejęcie tej funkcji całkowicie przez rynki finansowe,
Mobilizacja i alokacja kapitału - Rynek pieniężny - ciągły proces transakcji kupna - sprzedaży instrumentów o następujących cechach:
- mają charakter wierzycielski,
- czas życia tych instrumentów jest nie dłuższy niż 1 rok,


(…)

… o funduszach inwestycyjnych, ustawa o bankach hipotecznych i listach zastawnych,
Będące papierami wartościowymi (udziałowe) - akcje; PP - nierozerwalnie związane z akcjami, zbywalny przywilej objęcia akcji nowej emisji; PDA(KSH) występuje tylko w spółkach publicznych! DOCZYTAĆ!! ; kwity depozytowe, certyfikaty inwestycyjne - mogą być emitowane tylko przez zamknięte fundusze inwestycyjne, , Nie będące…
…,
Kodeks cywilny, Prawo Bankowe,
Prawo wekslowe, Prawo czekowe, Główni gracze - banki
Instrumenty nie będące papierami wartościowymi - kredyt(PB), pożyczka(KC), wierzytelność,
Instrumenty będące papierami wartościowymi - bankowe papiery wartościowe(pojęcie prawne): certyfikaty depozytowe(dochód w górę, czyli odsetki) i bony oszczędnościowe (dyskontowe);
Krótkoterminowe papiery dłużne (commercial papers) - zastępują kredyt i pożyczkę; weksle komercyjne(prawo wekslowe), bony komercyjne(KC), obligacje krótkoterminowe(termin zapadalności do 1r.; ustawa o obligacjach 1995); Ani weksel, ani czek nie jest przeznaczony do obrotu masowego, nie może być emitowany w serii.
Bony skarbowe - notowany, Bony pieniężne, Rynek kapitałowy - ciągły proces kupna-sprzedaży instrumentów finansowych o następujących cechach…
… i nadzorujące obrót - podmioty prowadzące działalność maklerską (firmy inwestycyjne): DM, banki prowadzące działalność maklerska, banki powiernicze oraz tzw. Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską, DM- osoba prawna prowadząca działalność: pośrednictwa w obrocie, tylko w formie spółki kapitałowej, potrzebna jest licencja KNF, Lic. KNF do obrotu otrzymać również bank, wówczas bank prowadzący dz. Maklerską, w wyodrębnionej jednostce (biurze maklerskim). Bank powierniczy to węższa licencja ograniczająca się tylko do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, Prawo UE pozwala na prowadzenie działalności maklerskiej przez podmioty zagraniczne, które uzyskały licencję w innym kraju UE, wówczas mowimy o zagraniczne prowadzące działalność maklerską,
GPW w Warszawie - Instytucja prowadząca…
… zorganizowany, regulowany obrót giełdowy papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi, to jedyna taka instytucja w Polsce (nie ma potrzeby, żeby było więcej). BONDSPOT S.A. (dawne CeTO) - prowadzi zorganizowany, regulowany obrót pozagiełdowy, papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi, KDPW - instytucja odpowiedzialna za dematerializację papierów wartościowych w obrocie zorganizowanym KNF…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz