Giełdy finansowe i ich instrumenty - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 378
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełdy finansowe i ich instrumenty - wykład - strona 1 Giełdy finansowe i ich instrumenty - wykład - strona 2 Giełdy finansowe i ich instrumenty - wykład - strona 3

Fragment notatki:

RYNEK FINANSOWY I GIEŁDA
Gospodarkę dzielimy na sferę realną i finansową.
RYNEK
Realny Finansowy
dóbr i usług czynniki
konsumpcyjnych produkcji
pracy rzeczowych śr. rzeczowych śr.
trwałych obrotowych
pieniężny kapitałowy
pieniądza pracy
krajowego walutowy
wkładów kredytów pozabankowych papierów
bankowych bankowych instytucji finans. wartościowych
Rynek finansowy w pojęciu tradycyjnym dzieli się na rynek pieniężny i kapitałowy. W tradycyjnym rozumieniu rynek pieniężny to rynek instrumentów krótkoterminowych o terminie zapadalności do 1 roku. Jest to rynek transakcji hurtowych, niezorganizowany i niezinstytucjonalizowany. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy.
Rynek kapitałowy w tradycyjnym rozumieniu to rynek papierów wartościowych długoterminowych (termin zapadalności co najmniej 1 rok). Jest to rynek zinstytucjonalizowany - giełda papierów wartościowych - instytucja. Uczestnikami rynku kapitałowego mogą być osoby fizyczne lub prawne posiadające zdolność do czynności prawnych. Bezpośrednim uczestnikiem są tylko instytucje finansowe - bank, biuro maklerskie, fundusz powierniczy.
Tradycyjne pojęcie jest zdezaktualizowane, gdyż:
zacierają się różnice między instrumentami rynku kapitałowego i pieniężnego - instrumenty rynku pieniężnego o okresie zapadalności dłuższym niż rok i odwrotnie, instrumenty oderwane od sfery realnej: instrumenty hybrydowe - nierzeczywiste;
i rynek kapitałowy i pieniężny są zinstytucjonalizowane, na rynku kapitałowym - giełda, CETO - giełdy terminowe, na rynku pieniężnym - przetargi organizowane przez NBP, operacje otwartego rynku: kupno-sprzedaż bonów skarbowych, rynek bankowy i międzybankowy.
Giełda papierów wartościowych - w tradycyjnym rozumieniu to miejsce dokonania transakcji kupna - sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, zostaje ustalony kurs - cena papierów wartościowych.
System organizacji obrotu publicznego - uczestnicy reprezentujący stronę popytową i uczestnicy reprezentujący stronę podażową. System najbardziej zbliżony do rynku doskonałego, czystego - prawo popytu i podaży. Kurs wzrasta gdy rośnie popyt na papiery wartościowe.
Przedmiotem obrotu jest towar, a rezultatem tego obrotu jest kurs.
Papier wartościowy - dokument stwierdzający wierzytelność (przed II wojną Bank Handlowy, PKO S.A., Hartfic) lub współudział (roszczenie terminowe). Mogą mieć charakter zdematerializowany. Na mocy ustawy z III. 91r. prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszami powierniczymi w IV. 91r. odbyło się pierwsze notowanie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie na ul. Nowy Świat: 5 spółek, 112 zleceń, otwarcie miało miejsce w VII. 91r. a ustawa ukazała się w 94r.


(…)

… pozbawione praw, kupowane na kilogramy,
akcje blue chips - akcje spółek najlepszych są odzwierciedlane indeksem WIG 20 wybieranych wg rankingu, uwzględniają kapitalizację i obroty, z danego sektora nie więcej niż 5 spółek,
akcje pracownicze - akcje przedsiębiorstw prywatyzowanych, sprzedawane pracownikom tych firm, zgodnie z ustawą 15% akcji tych przedsiębiorstw należy się pracownikom,
akcje założycielskie…
… - prawa poboru. Jest to samodzielny papier wartościowy, objęcie prawa poboru przynależy tylko dotychczasowym akcjonariuszom.
PDA - prawa do nowych akcji. Akcje te może nabyć każdy, niekoniecznie dotychczasowy akcjonariusz.
PP i PDA są dopuszczone do wtórnego obrotu i notowane na ogólnych zasadach.
Jeżeli spadają kursy spółek to spada PP i PDA.
Euroakcje - pojawiły się na początku lat 90tych, duże spółki…
… zależy od ceny instrumentu bazowego.
Instrument bazowy - mogą to być: kursy akcji notowanych na giełdzie, kursy walut, stopy procentowe (bankowe, oprocentowanie bonów skarbowych, lokat), indeksy giełdowe, inne instrumenty pochodne (opcje od opcji)., kontrakty terminowe, warranty, opcje. Te trzy instrumenty występują na rynku bankowym, międzybankowym, towarowym. Na giełdzie papierów wartościowych nie ma opcji.
Kontrakty terminowe - w Polsce na giełdzie od stycznia 1998r. Jest to umowa zobowiązująca obie strony do realizacji w sposób obligatoryjny - depozyt gwarancyjny, opiewa na kilka bądź kilkanaście % wartości instrumentu. Jest to zobowiązanie jednej ze stron do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po z góry określonej cenie. Opiera się na kursie dolara. Depozyt gwarancyjny…
… lub sprzedaży instrumentu bazowego w przyszłości po z góry określonej cenie, a nabywca ma prawo, ale nie obowiązek, realizacji tej umowy - nabywca będzie realizował umowę gdy będzie mu się to opłacało.
Wyróżniamy opcje:
call - dająca prawo kupna instrumentu bazowego, np. akcji, po z góry określonej cenie,
put - daje prawo sprzedaży instrumentu bazowego po z góry określonej cenie w przyszłości.
Odmiany opcji…
… na poprzedniej sesji, dla obligacji +/- 5%, dla kontraktów terminowych na walutę +/- 5%, kontrakty terminowe na indeksy +/- 10%, w przypadku notowań jednolitych z fixingami +/- 10% dla każdego fixingu.
ZMIENNOŚĆ KURSU
Analiza techniczna - metody diagnozowania (jak się kursy zachowywały w przeszłości) i prognozowania (jak się zmienią w przyszłości).
Założenia analizy technicznej:
Kt = f(Kt-1; Kt-2; Kt-3…
… rzeczywistych: Kt; Kt-1;... ; empirycznych: Kt - Kt-1; przy pomocy stopy zwrotu Kt - Kt-1 / Kt-1*100; odchyleń od trendu t/Kt; odchyleń pewnych t/Kt; średniej kursu ^Kt / Kt.
Ustalenie elementów składowych zmienności:
stacjonarny - długookresowy - uzależniony od wzrostu wartości,
element średnio i krótkookresowy - cykle giełdowe,
wahania sezonowe, krótkookresowe.
Etapy analizy technicznej:
rozpoznanie trendów…
… subiektywny.
ANALIZA FUNDAMENTALNA
Kursy są funkcją wartości wewnętrznej (zdolność do tworzenia nadwyżki). Jeżeli znamy wartość powinniśmy znać kurs.
K = W - wartość / La - liczba akcji
W krótkim okresie czasu kurs nie równa się wartości.
W
K>W
N K↓
P K<W K↑
czas Na zdolność do generowania dochodów wpływa:
wielkość firmy,
wysokość kapitałów własnych, założycielskich,
zarządzanie,
lokalizacja,
co produkuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz