Giełda Papierów Wartościowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Giełda Papierów Wartościowych  - strona 1 Giełda Papierów Wartościowych  - strona 2

Fragment notatki:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest instytucją, która organizuje obrót instrumentami finansowymi
Instytucją, która dokonuje rozliczeń transakcji, realizuje zobowiązania emitentów wobec właścicieli papierów wartościowych i przechowuje instrumenty finansowe jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
Pośrednikami zawieranych na Giełdzie transakcji są biura maklerskie
GPW w Warszawie działa w oparciu o ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
O obrocie instrumentami finansowymi
O nadzorze nad rynkiem kapitałowym
GPW w Warszawie jest spółką akcyjną powołaną przez Skarb Państwa
Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.
Obowiązujący na Giełdzie Warszawskiej system obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest on rynkiem kierowanym zleceniami. Oznacza to, że w celu ustalenia ceny instrumentu sporządza się zestawienie zleceń zawierających dyspozycje kupna i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się wg ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji odbywa się w trakcie sesji giełdowych.
Rynki funkcjonujące w ramach GPW
Główny Rynek GPW działa od dnia uruchomienia Giełdy w dniu 16 kwietnia 1991 roku jest to rynek podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i wskazany Komisji Europejskiej, jako rynek regulowany. Przedmiotem handlu na Głównym Rynku GPW są następujące papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe: akcje, obligacje, prawa poboru, prawa do akcji (PDA), certyfikaty inwestycyjne, instrumenty ustrukturyzowane oraz instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, opcje i jednostki indeksowe. Od 1 lipca 2010 r. inwestorzy uzyskali możliwość zawierania transakcji w ramach tzw. krótkiej sprzedaży na najbardziej płynnych akcjach i obligacjach. New Connect jest to zorganizowany i prowadzony od 30 sierpnia 2007 przez GPW rynek działający w firmie alternatywnego systemu obrotu. Stworzony został z myślą o młodych i rozwijających się firmach, działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Przedmiotem obrotu tego rynku mogą być akcje, prawa do akcji (PDA), prawa poboru, kwity depozytowe oraz inne udziałowe papiery wartościowe. Pod koniec sierpnia 2012 roku na rynku New Connect notowanych było ponad 400 spółek o łącznej kapitalizacji blisko 9 mln zł.
Catalyst - rynek instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych - powstał 30 września 2009
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz