Geozagrożenia polskiego Bałtyku - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 427
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geozagrożenia polskiego Bałtyku - wykład - strona 1 Geozagrożenia polskiego Bałtyku - wykład - strona 2 Geozagrożenia polskiego Bałtyku - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PGI - Państwowy Instytut Geologiczny :: GeozagroŜenia: wybrzeŜe Bałtyku
Strona 1 z 5
GeozagroŜenia: wybrzeŜe Bałtyku
Badania i obserwacje geologiczne wskazują na narastanie procesów niszczenia polskiego
wybrzeŜa. Głównym czynnikiem sprawczym jest przyspieszony wzrost poziomu morza, a
przede wszystkim wzrost siły i częstotliwości sztormów...
GeozagroŜenia polskiego brzegu Bałtyku
Ryszard Dobracki i Szymon Uścinowicz
Referat wygłoszony podczas konferencji "GEOZAGROśENIA - zmniejszanie ryzyka, podnoszenie świadomości" - V
Międzynarodowe Targi Geologiczne, Warszawa, 30 maja 2007.
Strefa brzegowa — obszar wzajemnego oddziaływania lądu i morza — jest obszarem niezwykle waŜnym
przyrodniczo i gospodarczo, jednocześnie niezwykle czułym na wszelkie zmiany, naturalne i antropogeniczne.
Nasilanie się w ostatnich dekadach procesów erozji brzegu powoduje konieczność podjęcia pilnych decyzji o
zakresie i sposobach działań ochronnych. Jednocześnie rośnie presja na gospodarcze wykorzystanie strefy
brzegowej. Dla racjonalnego zagospodarowania i zarządzania strefą brzegową konieczne są wiarygodne prognozy
trendów rozwojowych wybrzeŜy. Z kolei dla przedstawienia takich prognoz konieczne jest poznanie podstawowych
wskaźników, między innymi procesów geodynamicznych i ich zróŜnicowania, wynikającego z budowy geologicznej.
Inaczej mówiąc - niezbędna jest wiedza o geologicznych uwarunkowaniach rozwoju i zagospodarowania strefy
brzegowej morza.
Nisze abrazyjne na brzegu kilfowym pomiędzy Śliwinem i Niechorzem
Procesy i zjawiska kształtujące współczesny obraz środowiska są generowane przez wiele wzajemnie powiązanych
czynników takich jak: budowa geologiczna, geomorfologia, zjawiska klimatyczne, warunki hydrologicznohydrodynamiczne, zasoby biotyczne środowiska, typ, sposób zagospodarowania i wykorzystywania strefy
brzegowej. W dynamicznym obrazie strefy brzegowej Ŝaden z tych czynników nie posiada jednoznacznego i
długotrwałego priorytetu, Ŝaden z nich teŜ nie moŜe być rozpatrywany, analizowany i interpretowany bez
uwzględnienia pozostałych. Strefę brzegową Bałtyku naleŜy uwaŜać za rejon wyraźnego konfliktu pomiędzy
rozwojem gospodarczym, a zachowaniem naturalnego krajobrazu i istniejących tu geosystemów.
Długość polskiego wybrzeŜa morskiego wynosi 498 km (bez linii brzegowej Zalewów Wiślanego i Szczecińskiego).
Strefa brzegowa, podobnie jak północna Polska, zbudowana jest z osadów czwartorzędowych. W obrębie
wysoczyzn dominują plejstoceńskie gliny, iły i piaski osadzone przez lądolody i ich wody roztopowe, zaś w
2010-01-30
PGI - Państwowy Instytut Geologiczny :: GeozagroŜenia: wybrzeŜe Bałtyku
Strona 2 z 5
obszarach nizinach przewaŜają rzeczne i jeziorne mułki i piaski wieku holoceńskiego. Tylko lokalnie, na zachodnim
wybrzeŜu Zatoki Gdańskiej, występują mioceńskie piaski i mułki.
Na początku holocenu, około 10 tys. lat temu, poziom południowego Bałtyku był o ok. 50 m niŜszy od
współczesnego, a linia brzegowa połoŜona była 20 do 100 km dalej na północ od

(…)

…, wybrzeŜa wydmowo-mierzejowe o łącznej długości ok. 331 km
oraz wybrzeŜa nizinne (wydmowo-aluwialne) o długości ok. 58,5 km.
Typy wybrzeŜy bałtyckich
Na wybrzeŜach klifowych występują róŜnego typu ruchy masowe i związane z tym zagroŜenia. Obrywy dominują na
klifach zbudowanych z gliny zwałowej, zsuwy i osypiska przewaŜają na klifach zbudowanych z osadów
piaszczystych. Typowe osuwiska występują na klifach…
… niszczone są brzegi klifowe o łącznej długości 108,5 km. Klify aktywne lub pozostające w chwilowej
stabilizacji stanowią 74,2 % całkowitej długości tego typu brzegu. Jedynie na 25 % długości (ok. 28 km) klify są
obecnie stabilne, lecz i tu mogą rozwijać się w najbliŜszej przyszłości procesy abrazji i ruchy masowe.
Zabudowa ochronna (gabiony) klifu w Trzęsaczu – ochrona resztek ruin kościółka z XVI…
… o złoŜonej strukturze geologicznej, gdzie dominującą rolę
grają warstwy ilaste, będące powierzchnią poślizgu dla warstw leŜących wyŜej.
2010-01-30
PGI - Państwowy Instytut Geologiczny :: GeozagroŜenia: wybrzeŜe Bałtyku
Strona 3 z 5
Materiał koluwialny w podstawie klifu w rejonie Orzechowa k. Ustki
Aktywny brzeg klifowy w Niechorzu
Wśród mierzei wyróŜnia się mierzeje stabilne i agradujące oraz mierzeje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz