Geologiczna działalność morza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1638
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geologiczna działalność morza - strona 1 Geologiczna działalność morza - strona 2 Geologiczna działalność morza - strona 3

Fragment notatki:


  1 GEOLOGICZNA DZIAŁALNO ŚĆ  MORZA    Geologiczna  działalność  morza  ma  zarówno  charakter  niszczący  –  erozyjny  jak  i  twórczy.  Erozja   przejawia  się  przede  wszystkim  oddziaływaniem  na  brzeg  i  dno  w  pobliŜu  brzegu. Jej przyczyną jest ruch wody morskiej. Są to:  •   pływy  – wywołane przyciąganiem Słońca i KsięŜyca  •   falowanie   –    związane  głównie  z  oddziaływaniem  wiatru  (uderzenia  wiatru  o  powierzchnię wody)   •   pr ą dy  morskie   –  wywołane  wiatrami  stałymi  oraz  róŜnicami  właściwości  fizycznych i chemicznych wód morskich.  Pływy  to okresowe wahania poziomu morza, które powstają w wyniku przyciągania  Ziemi przez KsięŜyc i w mniejszym stopniu przez Słońce. Największe pływy  obserwujemy w czasie nowiu i pełni KsięŜyca, gdy Ziemia, KsięŜyc i Słońce znajdują się  na jednej linii. Na linii łączącej Ziemię z KsięŜycem powstaje przypływ, zaś na linii  prostopadłej odpływ. W wyniku ruchu obrotowego w ciągu doby mamy dwukrotnie  przypływ i dwukrotnie odpływ. Największe pływy obserwujemy w czasie nowiu i pełni.     Pływy syzygijne    powstają gdy KsięŜyc  i Słońce ułoŜone są w   jednej linii względem   Ziemi.    Pływy kwadraturowe   (kwadrowe)   w sytuacji gdy KsięŜyc   jest w pierwszej lub   ostatniej kwadrze.           Wielkość  tego  zjawiska  zaleŜy  od  szerokości  geograficznej  i  pory  roku,  a  takŜe  głębokości  zbiornika,  jego  wielkości  i  rozczłonkowania  linii  brzegowej.  Na  otwartych  wodach  oceanów  amplituda  pływów  nie  przekracza  1  m.  Na  Bałtyku  2  cm,  w  zatoce  Fundy  w  Kanadzie  do  15  m.  Energia  pływów  jest  wykorzystywana  do  produkcji  energii  elektrycznej.     2                                                                    Zatoka Fundy  - odpływ i przypływ               Najwi ę ksze pływy                              Falowanie   jest  wywołane  głównie  oddziaływaniem  wiatru  na  powierzchnię  wody.  W  otwartym  oceanie  fale  są  symetryczne  a  ruch  cząstek  wody  następuje  po  okręgu.  Głębokość  falowania  sięga  50-100  m,  a  na  oceanach  nawet  do  kilkuset  metrów.  Wysokość fali średnio 2-6 m w czasie sztormu kilkanaście m.   Głębokość na której zanika ruch falowy odpowiada zwykle ½ długości fali – 

(…)

… zaleŜy od: siły fal i prędkości pływów, kształtu linii brzegowej w
poziomie i pionie i budowy geologicznej oraz prędkości prądów morskich.
Erozja wywołana działaniem wody polega na odrywaniu i rozmywaniu skał brzegu.
Ścieranie skał podłoŜa okruchami skalnymi transportowanymi przez wodę (równieŜ lód i
wiatr) wskutek tarcia i wzajemnych uderzeń – nazywa się abrazją.
Na brzegach niskich działalność…

Bariery – w płytkich morzach fala moŜe
załamywać się daleko od brzegu
(kilka lub kilkanaście kilometrów).
Powstają wały piaszczyste, które mogą
na stałe wystawać nad poziom morza.
Na Adriatyku nazywają się lido,
PrzybrzeŜna, płytkowodna część morza
pomiędzy barierą piaszczystą
a brzegiem nazywana jest laguną.
Mierzeje i kosy – powstają z niesionego przez prąd morski wzdłuŜ wybrzeŜa materiału
w miejscu…
…)

prądy morskie – wywołane wiatrami stałymi oraz róŜnicami właściwości
fizycznych i chemicznych wód morskich.
Pływy to okresowe wahania poziomu morza, które powstają w wyniku przyciągania
Ziemi przez KsięŜyc i w mniejszym stopniu przez Słońce. Największe pływy
obserwujemy w czasie nowiu i pełni KsięŜyca, gdy Ziemia, KsięŜyc i Słońce znajdują się
na jednej linii. Na linii łączącej Ziemię z KsięŜycem…
… wysokości – nawet 40 m i więcej i
mogą stać się przyczyną kataklizmu. (O tsunami moŜna teŜ przeczytać w wykładzie o
trzęsieniach ziemi)
4
Prądy oceaniczne
W ocenach występują stałe prądy morskie, które przemieszczają ogromne masy wody
na
odległość
wielu
tysięcy
kilometrów. WyróŜnia
się
prądy
powierzchniowe,
podpowierzchniowe, denne i wznoszące. Przyczyną ich powstawania są stałe wiatry
oraz
róŜnice…
… do brzegu (wybrzeŜe Dalmacji)
lidowo- lagunowe – powstają w wyniku usypania piaszczystego wału równoległego do
brzegu (lido), część morza odcięta wałem nosi nazwę laguny;
na niŜszych szerokościach geograficznych rolę wałów piaszczystych przejmują rafy;
dzieje się tak tylko na wybrzeŜach podlegających pływom morskim (np. Laguna
Wenecka, Zatoka Meksykańska).
16
WybrzeŜe lagunowe Wenecji
zalewowe – wskutek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz