Geomorfologia - pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1470
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia - pytania na egzamin  - strona 1 Geomorfologia - pytania na egzamin  - strona 2 Geomorfologia - pytania na egzamin  - strona 3

Fragment notatki:

1. Skorupa kontynentalna: - stara i gruba, 35-40 km grubości
Zbudowana ze skał:- osadowych- granitowych- bazaltowych
2. Skorupa oceaniczna składa się z takich skał jak kontynentalna tylko jest cieńsza (bez granitu?)
3. Astenosfera - część górnego płaszcza ziemi
4. Ruchy izostatyczne - reakcje na zmiany grubości i miąższości litosfery.
Przyczyny:- powstanie i topnienie lodowców
- zmiany ilości wody w zbiornikach jeziornych lub morskich
- sedymentacja i akumulacja- erozja
- zwiększenie obciążenia skorupy ziemskiej w wyniku sfałdowania skał
5. Ruchy orogeniczne - doprowadzają do powstania łańcuchów gór fałdowych na skutek działania nacisku skierowanego poziomo
6. Przyczyny ruchów orogenicznych: - atmosfera odznacza się podatnością na ruchy po niej płyt
- istnienie w płaszczu Ziemi prądów konwencjonalnych, przemieszczających się pod wpływem ciepła płynącego z wnętrza ziemi
7. Ryft - powstaje na skutek rozciągnięcia się skorupy ziemskiej nad wznoszącą się rozgrzaną materią płaszcza ziemskiego.
8. Proces subdukcji polega na wciąganiu lub wpychaniu jednej płyty litosferycznej (oceanicznej) pod drugą (oceaniczną lub kontynentalną).
9. Sudety zostały wypiętrzone podczas orogenezy kaledońskiej i hercyńskiej.
10. Hipocentrum (ognisko ) - ognisko trzęsienia ziemi, miejsce w głębi Ziemi, w którym powstaje fala sejsmiczna.
11. Obszary asejsmiczne - trzęsienia ziemi nie występują nigdy!
12. Do obszarów sejsmicznych należą: góry w niedawnym czasie pofałdowane (skałopacyficzne), wielkie rowy oceaniczne.
13) linia biegu warstwy - Jest to ślad (linia) przecięcia się stropowej lub spągowej powierzchni warstwy z płaszczyźną poziomą, lub też jest to prosta (linia) pozioma leżąca na powierzchni warstwy.
14) linia Upadu warstwy - jest to kierunek najwiekszego spadku warstwy, lub inaczej jest to linia leżaca na powierzchni warstwy wyznaczjąca jej maksymalny spadek
15. Płaszczowina (fałdy kompresyjne) - to fałdy powstałe w wyniku silnych nacisków bocznych. Kierunek fałdów jest zgodny ze zwrotem dominującego nacisku. 17.Naszkicuj schemat budowy rzecznych teras włożonych 1)faza erozji bocznejzasypywanieerozja dennaerozja boczna-zasypywanie-erozja denna
1 10) Maksimum natężenia wietrzenia chemicznego występuje w klimacie Równikowym i podrównikowym 11)Jaki rodzaj wietrzenia przewaza w klimacie gorącym i suchym Mechaniczne insolacyjne 12)Denudacja to zespół czynników prowadzących do zrównania terenu poprzez transport materiału skalnego w dół (z zasady do oceanu). Składają się na nią: erozja, wietrzenie, ruchy masowe. Przyczyny:grawitacja -woda śnieg lód, organizmy żywe

(…)

… skały magmowej-sposób wykształcenia skały
14.Tekstura skały magmowej to-sposób ułożenia składników-bezładna lub uporządkowana
15.2 rodzaje lepiszcza w skałach osadowych-cement i matriks 16.;Przykłady skał osdowych okruchowych: gruz,żwir, piasek,mułek, less,ił, brekcja, zlepieniec,piaskowiec, mułowiec, glina,lateryt
17.Minerały główne skał magmowych: Skalenia alkaiczne, plagioklazy, pirokseny,amfibole,kwarc, miki
18.Minerały od najłatwiej do najtrudniej wietrzejących:sól kamienna,kalcyt,oliwin,pirokseny,plagioklazy,ortoklaz,biotyt, kwarc
19.Okresy:Archaik,proterozoik,kambr,ordowik,sylur,dewon,karbon,perm,trias,jura,kreda,trzeciorzęd, czwartorzęd
20.Skopień skali mohsa informuje nas o twardości

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz