geologia - przykładowe pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
geologia - przykładowe pytania  - strona 1 geologia - przykładowe pytania  - strona 2 geologia - przykładowe pytania  - strona 3

Fragment notatki:


Pytania (tematy) egzaminacyjne
I Metamorfizm.
Podstawowe rodzaje i czynniki metamorfizmu.
Procesy i produkty metamorfizmu regionalnego.
Procesy i produkty metamorfizmu kontaktowego.
Procesy i produkty metamorfizmu dyskokacyjnego.
Procesy i produkty metasomatozy.
Procesy i produkty metamorfizmu termicznego.
Procesy i produkty metamorfizmu ciśnieniowego.
Stopnie metamorfizmu i facje metamorficzne.
Przeobrażenia najważniejszych minerałów skałotwórczych w procesach metamorfizmu regionalnego (termobarycznego).
Przeobrażenia głównych rodzajów skał w procesach metamorfizmu regionalnego.
II Powierzchniowe ruchy masowe.
Rodzaje powierzchniowych ruchów masowych i ich związek z budową geologiczną.
Procesy osuwiskowe i modelowe elementy i parametry opisujące osuwisko.
Rodzaje osuwisk.
III Działalność geologiczna wód płynących.
Rodzaje i stadia (etapy) erozji rzecznej.
Krzywa równowagi erozji rzecznej.
Rodzaje teras rzecznych i ich powstawanie.
Doliny przełomowe i ich powstawanie.
Sedymentacja rzeczna, procesy i produkty.
Rodzaje ujść rzecznych i uwarunkowania ich powstania.
Inwersja rzeźby terenu.
IV Jeziora.
Rodzaje jezior i ich powstawanie.
Procesy i produkty sedymentacji jeziornej (limnicznej).
V Działalność geologiczna lodowców.
Powstawanie lodowców górskich i charakterystyczne elementy ich budowy.
Procesy i efekty erozji lodowcowej.
Sedymentacja lodowcowa - procesy i produkty.
Powstawanie, rozwój i zanikanie lądolodów.
Rodzaje osadów polodowcowych.
Wody polodowcowe i utwory fluwioglacjalne (glacifluwialne).
Erozja wód glacjalnych.
Krajobraz polodowcowy, główne elementy.
Deglacjacja frontalna i arealna i jej związek z charakterem krajobrazu.
7. Erozja wód glacjalnych.
8. Krajobraz polodowcowy, główne elementy.
9. Deglacjacja frontalna i arealna i jej związek z charakterem krajobrazu.
VI. Działalność geologiczna wiatru.
Rodzaje transportu eolicznego.
Erozja eoliczna, procesy i efekty.
Formy akumulacji eolicznej.
Rodzaje wydm.
VII. Działalność geologiczna morza.
Czynniki erozji morskiej.
Charakterystyka brzegu erozyjnego i akumulacyjnego.
Podstawowe strefy sedymentacji morskiej.
Sedymentacja głębokomorska - stożek przedmorski, prąd zawiesinowy.
VIII. Diageneza.
Podstawowe procesy diagenezy.


(…)

…, monoklina, rów tektoniczny, zrąb tektoniczny)
Parametry warstwy, fałdu, uskoku.
Rodzaje fałdów, uskoków.
Ruchy górotwórcze.
Rodzaje gór.
XIII. Wietrzenie i erozja.
Procesy wietrzenia fizycznego.
Procesy wietrzenia chemicznego.
Mechanizmy i czynniki erozji.
XIV. Tektonika płyt litosferycznych.
Pojęcie płyty litosferycznej i jej granice.
Strefa spreadingu i procesy geologiczne tej strefy.
Strefa subdukcji i procesy geologiczne tej strefy.
Uskok transformujący.
Wulkanizm i jego związek z tektoniką płyt litosferycznych.
Trzęsienia ziemi i ich związek z tektoniką płyt litosferycznych.
Terrany i kolizja płyt litosferycznych.
Geneza gór fadowych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz