Geografia ekonomiczna - ekologia 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia ekonomiczna - ekologia 1 - strona 1 Geografia ekonomiczna - ekologia 1 - strona 2 Geografia ekonomiczna - ekologia 1 - strona 3

Fragment notatki:

Ekologiczne uwarunkowania procesów gospodarczych
Zasoby przyrody
Surowce mineralne
Powierzchnie uŜytkowe
Powietrze atmosferyczne
Wody
Gleby Świat roślinny i zwierzęcy
Jaką rolę odgrywały zasoby
naturalne na róŜnym poziomie rozwoju cywilizacji?
Relacje człowiek - środowisko
Determinizm Nihilizm Posybilizm
Determinizm geograficzny
pogląd uznający czynniki środowiskowe za decydujące w rozwoju społeczeństwa -
środowisko geograficzne
uzaleŜnia człowieka od siebie.
Nihilizm geograficzny
Nihilizm geograficzny głosi, Ŝe zaleŜności między Ŝyciem człowieka i naturą nie istnieją
lub istnieją w minimalnym stopniu.
Posybilizm geograficzny
jedna z koncepcji wyraŜających wzajemny stosunek środowiska przyrodniczego i człowieka, zakładająca równowagę i wzajemną zaleŜność czynników naturalnych i społecznych.
W końcu października 2012 r. huragan Sandy uderzył w południowe wybrzeŜe New Jersey - dość daleko od Nowego Jorku. Do tej dziesięciomilionowej aglomeracji dotarła jednak trzymetrowa fala powodziowa, która zalewała połoŜony na dolnym krańcu Manhattanu Bartery Park. Woda wlewała się do tuneli, stacji metra i na niŜej połoŜone ulice. Kilka milionów osób pozbawionych zostało prądu.
śelazny Most - przykład ekologicznej agresji wewnętrznej
- składowisko odpadów poflotacyjnych w rejonie eksploatacji miedzi w Polsce
W 2009 r. plaŜe północno-wschodniego wybrzeŜa Australii zostały zagroŜone mieszanką 30 ton ropy naftowej i nawozów sztucznych, które wydostały się z hongkońskiego kontenerowca Pacific Adventurer, który znalazł się w oku cyklonu.
NajwaŜniejsze zagroŜenia ekologiczne
Globalne ocieplenie
Zanik warstwy ozonu
Deforestacja
Pustynnienie
Erozja gleb
Zanikanie gatunków
Przełowienie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz