Geneza pomocy społecznej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza pomocy społecznej - wykład - strona 1 Geneza pomocy społecznej - wykład - strona 2 Geneza pomocy społecznej - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Geneza pomocy społecznej
W średniowieczu pomocą społeczną zajmowały się organizacje kościelne, wcześniej rodzina, organizacje dobroczynne. W Polsce pod koniec XVw. powstała pierwsza regulacja ubóstwa - statuty piotrkowskie. Po I wojnie światowej - ustawa o opiece społecznej, od 1990r. - ustawa o pomocy społecznej.
Pomoc społeczna - art. 2 ust. 1 - instytucja polityki społecznej państwa - państwo przez swoje organy zajmuje się udzielaniem pomocy społecznej. Pomoc społeczna jest realizowana w ramach polityki społecznej. Podstawą działalności państwa w zakresie pomocy społecznej jest art. 67 konstytucji.
Państwo pomaga, gdy obywatel jest w trudnej sytuacji życiowej - choroba (ubezpieczenie zdrowotne, chorobowe), inwalidztwo (ubezpieczenie rentowe, wypadkowe), osiągnięcie wieku emerytalnego (ubezpieczenie emerytalne), osoby bezrobotne oraz osoby nie mające środków do życia.
Zabezpieczenie społeczne może być realizowane na trzy sposoby:
1) metoda ubezpieczeniowa - adresatem są osoby aktywne zawodowo - ubezpieczenia mają chronić przed utratą zarobku. Ma charakter obowiązkowy, bo ma przeciwdziałać brakowi przezorności. Świadczenia są wypłacane z funduszu ze składek ubezpieczeniowych. Przesłanki nabycia prawa do świadczeń i wysokość tych świadczeń jest regulowana ustawowo
2) metoda zaopatrzeniowa - finansowana z budżetu państwa, objęci są funkcjonariusze (służby mundurowe), sędziowie i prokuratorzy. O wysokości świadczenia decyduje kryterium potrzeb tych. Osób albo ich zasługi. Jest tak ze względu na roszczenia o wypłatę świadczeń z zaopatrzenia społecznego 3) metoda pomocowa - najstarsza metoda. Charakteryzuje się indywidualnym traktowaniem osoby. Istotna jest potrzeba. Często stosuje się kryterium ekonomiczne (dochodowe). Środki na wypłatę świadczeń pochodzą z budżetu. Wysokość tych świadczeń i przesłanki ich nabycia w części są uregulowane ustawowo, ale duża część elementów jest uznaniowa. Spełnienie przesłanek nie gwarantuje otrzymania świadczenia.
Wszystkie te metody się uzupełniają. Pomocowa jest ostatecznością.
Art. 2 ust. 1 przesłanki udzielania pomocy: wystąpienie trudnej sytuacji życiowej oraz to, że jednostka nie może tej sytuacji samodzielnie przezwyciężyć. Wyraża się tutaj zasada pomocniczości (subsydiarności), państwo nie może wyręczać jednostki.
Trudna sytuacja życiowa - nie jest definiowana, bo wymaga to indywidualnego podejścia.
Art. 7 przyczyny trudnych sytuacji życiowych - katalog ten jest otwarty. Ubóstwo (brak dostatecznych materialnych środków do życia). Interpretacji przesłanek dokonują instytucje udzielające pomocy. Sieroctwo biologiczne - do osób, które ukończyły 18lat. Sieroctwo społeczne - rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność - formalne orzeczenie o niepełnosprawności nie zawsze ma znaczenie. Długotrwała lub ciężka choroba - zaświadczenie od lekarza. Przemoc w rodzinie - fizyczna i psychiczna. Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności - w stosunku do dzieci do ukończenia 18lat. Wielodzietność - nie ma ustawowej definicji, przyjmuje się, że 3 i więcej dzieci. Alkoholizm lub narkomania - ze względu na skutki społeczno-ekonomiczne tych osób.


(…)

… wykonywanie pracy.
2) art. 4 ust.5 - konieczność dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej - jest to kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP)
3) art. 14 Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy…
…, poczucie własnej wartości
Potrzeba - odczuwanie braku czegoś, potrzeby podstawowe - ochrona przed bezdomnością, głód, ubóstwem. To, czy potrzeba jest niezbędna oceniają pracownicy socjalni - wyprawka szkolna dla dziecka, pokrycie części bądź całości kosztów wyżywienia opłat. Potrzeby nie niezbędne - uiszczenie zaległych opłat za mieszkanie, spłata pożyczki, kredytu, wybudowanie domu.
Art. 3 ust. 2 zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań - udzielana pomoc ma nie uzależniać lecz symulować do aktywnego działania. Art. 15 2) praca socjalna - praca, którą wykonują pracownicy socjalni - ogół środków, które może wykorzystać pracownik socjalny do pomocy rodzinie
3) Budownictwo komunalne - domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, itp.
6) Żeby pracownicy socjalni nie działali…
… zatrudnienia socjalnego zajmują się centra integracji społecznej (art. 3 ust. 2), kluby integracji społecznej. Osoba chcąca założyć centrum integracji społecznej składa wniosek do wojewody, który nakłada status centrum i dokonuje wpisu do rejestru - art. 5 ust.5. usługi można świadczyć przez 5 lat, istnieje możliwość przedłużenia na kolejne 5 lat. Sprawozdanie - art. 5 ust.6 - dane dotyczące efektywności…
… orzekają lekarze orzecznicy ZUS, w II instancji komisje lekarskie ZUS, potem można się udać do sądu powszechnego za pośrednictwem ZUS-u.
a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji = orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności b) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji = orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
c) orzeczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz