Fundusze inwestycyjne - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusze inwestycyjne - charakterystyka  - strona 1 Fundusze inwestycyjne - charakterystyka  - strona 2 Fundusze inwestycyjne - charakterystyka  - strona 3

Fragment notatki:


FUNDUSZE INWESTYCYJNE Są instytucjami, które zarządzają powierzonymi im środkami pieniężnymi, w sposób określony umową z inwestorem lub przepisami prawa. Fundusze mogą podlegać szczegółowym regulacjom prawnym, jeżeli oferują swoje usługi w obrocie publicznym, bądź też ogólnym zasadom prawa handlowego, jeżeli oferują swoje usługi w obrocie prywatnym.
W obrocie publicznym (wg prawa polskiego) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych publicznie (w określone przepisami prawa papiery wartościowe i inne prawa majątkowe).
Organem funduszu inwestycyjnego jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych , które tworzy fundusz inwestycyjny, zarządza nim oraz reprezentuje fundusz na zewnątrz. Towarzystwo może zarządzać jednym lub wieloma funduszami inwestycyjnymi. Środki funduszu przechowywane są przez niezależną powierniczą instytucję finansową - depozytariusza .
Celami inwestycyjnymi funduszu mogą być wyłącznie: ochrona realnej wartości aktywów funduszu, osiąganie dochodu z lokowania aktywów funduszu oraz wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
Fundusze inwestycyjne mogą zbywać jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską. W Polsce fundusze inwestycyjne utrzymują się z opłat za zbywanie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych oraz odkupywanie jednostek uczestnictwa lub wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych. W innych krajach spotykane jest również pobieranie opłaty za zarządzanie funduszem. Perspektywy rozwoju funduszy powierniczych LATA DYNAMIKA 1997 1999 99/97 LICZBA FUNDUSZY fundusze rynku pieniężnego
1013
1045
3,2%
fundusze akcji i obligacji
5765
6746
17,0%
razem
6778
7791
14,9%
AKTYWA NETTO (mld USD) fundusze rynku pieniężnego
1058,9
1613,1
52,3%
fundusze akcji i obligacji
3430,8
5233,2
52,5%
razem
4489,7
6846,3
52,5%
LICZBA RACHUNKÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (mln) fundusze rynku pieniężnego
35,7
43,6
22,1%
fundusze akcji i obligacji
135,6
184,1
35,8%
razem
171,3
227,7
32,9%
Na rynku amerykańskim (na którym występuje najwięcej funduszy powierniczych) panuje podział na segment funduszy lokujących instrumenty krótkie (do jednego roku) oraz długie (akcje i obligacje).


(…)

… inwestycyjna ma dwa modele:
klasyczny,
inwestycyjny.
CECHY INWESTOWANIA W FUNDUSZE INWESTYCYJNE
UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE
dywersyfikacja portfela obniżenie ryzyka inwestycyjnego związanego z lokowaniem:
bank - lokata,
inwestycje bezpośrednie (akcje, obligacje),
asset management,
Fundusze Inwestycyjne (jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym).
profesjonalne zarządzanie (konieczna praktyka zawodowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz