Formy rozporządzania majątkiem gminy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy rozporządzania majątkiem gminy - strona 1

Fragment notatki:

Formy rozporządzania majątkiem gminy to formy zbywania lub oddawania mienia komunalnego do używania przez podmioty nie związane organizacyjnie z gminą. Sprzedaż, czyli transakcja, w której sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania rzeczy kupującemu, natomiast kupujący - do odebrania rzeczy i wniesienia zapłaty. Sprzedaż składnika mienia komunalnego odbywa się poprzez przetarg publiczny. Użytkowanie wieczyste - oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy. Okres wieczystego użytkowania gruntów: 40 - 99 lat Użytkowa nie - prawo do używania rzeczy lub praw i pobierania pożytków z tego tytułu. Umowa o użytkowanie zawierana jest na czas oznaczony lub nieoznaczony. Dzierżawa - wydzierżawiający (gmina) zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i do pobierania z tego tytułu pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, natomiast dzierżawca zobowiązuje się do płacenia wydzierżawiającemu umówionego czynszu, wyrażonego w wartości pieniężnej lub w inny sposób. Najem - wynajmujący (gmina) zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się do płacenia wynajmującemu czynszu ustalonego w drodze negocjacji. Wynajmujący posiada kontrolę nad przedmiotem najmu (najemca nie może dokonywać zmian w przedmiocie najmu bez zgody wynajmującego). Użyczenie - gmina jako użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu na bezpłatne używanie rzeczy na czas oznaczony lub nie oznaczony. Użyczenie nie wiąże się z wpływami budżetowymi, ale przynosi zmniejszenie nakładów na realizację zadań ustawowych (realizacja celów z zakresu kultury, opieki społecznej, służby zdrowia, szkolnictwa)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz