Umowe regulujące używanie rzeczy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowe regulujące używanie rzeczy - strona 1 Umowe regulujące używanie rzeczy - strona 2 Umowe regulujące używanie rzeczy - strona 3

Fragment notatki:

III. UMOWY REGULUJĄCE UŻYWANIE RZECZY §1. NAJEM 1.1. NAJEM W OGÓLNOŚCI A. KONSTRUKCJA PRAWNA -najem jest umową wzajemną , przez którą wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz najemcy do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca obowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz -przedmiotem najmu mogą być wszelkiego rodzaju rzeczy ruchome i nieruchome oraz ich części składowe
-z najmu wypływa uprawnienie najemcy do korzystania z rzeczy tylko w ograniczonym zakresie, tj. do jej używania -treść tego uprawnienia może być różnie określona z wyłączeniem jednak zużycia rzeczy najętej -świadczenie polega na oddaniu rzeczy do używania czasowego - zobowiązanie jest stosunkiem trwałym
-okres trwania najmu może być z góry oznaczony w treści umowy najmu -maksymalny termin związania wynosi co do zasady 10 lat , a umowę zawartą na czas dłuższy poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony
-natomiast w razie najmu zawartego między przedsiębiorcami skutek ten dotyczy umowy, w której ustalono czas trwania najmu dłuższy niż 30 lat -w czasie trwania najmu na czas określony wynajmujący/najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadach określonych w ustawie -okres trwania najmu może być nie oznaczony w umowie najmu
-w takim przypadku najem ulega zakończeniu przez wypowiedzenie przez każdą ze stron -świadczenie wzajemne najemcy polega na uiszczaniu czynszu -czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju -czynsz w postaci pieniężnej może być świadczeniem okresowym lub jednorazowym B. ZAWARCIE UMOWY -umowę najmu zawiera się w sposób ogólnie przyjęty dla umów konsensualnych -dochodzi ona do skutku w wyniku złożenia przez strony stosownych oświadczeń woli -umowa najmu co do zasady może być zawarta w formie dowolnej
-dla umów najmu nieruchomości lub pomieszczeń na czas dłuższy niż 1 rok wymaga się formy pisemnej, której niezachowanie powoduje, że umowę uważa się zawartą na czas nieoznaczony -zachowanie formy pisemnej kwalifikowanej z datą pewną stanowi jedną z przesłanek ochrony najemcy przed wypowiedzeniem najmu w ustawowych terminach wypowiedzenia przez nabywcę rzeczy najętej, który wstępuje w stosunek najmu na miejsce dotychczasowego wynajmującego
C. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO -wynajmujący jest przede wszystkim obowiązany wydać najemcy rzecz najętą w stanie przydatnym do umówionego użytku
-następnie powinien tę rzecz utrzymywać w takim stanie przez czas trwania umowy z dwoma ograniczeniami:
drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę, a nie wynajmującego


(…)

… o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody wynikłej wskutek wady rzeczy -roszczenia odszkodowawcze użyczającego z powodu utraty/uszkodzenia/zniszczenia rzeczy przedawniają się z upływem terminów ogólnych 4.4. NIEODPŁATNE UŻYWANIE RZECZY I POBIERANIE Z NIEJ POŻYTKÓW
-umowa o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z niej pożytków jest umową nienazwaną, do której stosuje się per analogiam…
… czynszu najmu odnoszą się do lokali w zasobach mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego -art. 6851 KC pozwala na wypowiedzenie czynszu zarówno w przypadku najmu zawartego na czas nieoznaczony, jak i na czas oznaczony, bez względu na to, czy przedmiotem czynszu jest lokal mieszkalny, czy lokal o innym przeznaczeniu (użytkowy)
-dla zmiany umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa…
… nieodpłatna -użyczający nie dokonuje bezpłatnego świadczenia kosztem swojego majątku, ponieważ rzecz użyczona pozostaje w jego majątku
-użyczenie jest umową realną i dochodzi do skutku dopiero po wydaniu rzeczy użyczonej U 4.2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
A. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYCZAJĄCEGO
-głównym obowiązkiem użyczającego jest znoszenie tego, że biorący używa rzeczy już mu wydanej -użyczający odpowiada…
…, które dzierżawca w danym roku już pobrał lub mógł pobrać, do pożytków z całego roku dzierżawnego -do zbycia rzeczy wydzierżawionej w czasie trwania dzierżawy, w stosunek ten nabywca wstępuje wg reguł właściwych dla najmu E. DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ
-dzierżawca nieruchomości rolnej posiada ustawowe prawo pierwokupu
-przysługuje ono dzierżawcy, gdy sprzedawcą nieruchomości rolnej jest osoba fizyczna lub osoba prawna inna niż Agencja Nieruchomości Rolnych, jeżeli spełnione są następujące przesłanki:
umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej z datą pewną
dzierżawa była wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy albo jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej -dzierżawca nie będzie mógł jednak skorzystać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz