Wzór-Umowa najmu mieszkania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 17514
Wyświetleń: 14287
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Umowa najmu mieszkania - strona 1 Wzór-Umowa najmu mieszkania - strona 2 Wzór-Umowa najmu mieszkania - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA NAJMU MIESZKANIA Zawarta dnia ...................................w..........................................................................pomiędzy
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Wynajmującym,
a
.......................................................................................................................................................
zam. .w..........................................................................................................................................
zwanym alej Najemcą.
§ 1 1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w
.......................................................................................................................................................
na cele mieszkalne. Wynajmujący oświadcza, że jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania ,tv. Koszty korzystania z tycz usług ponosi Najemca.
2. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty ruchome będące na wyposażeniu lokalu:............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 2 Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w wysokości ................................................................... zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do ....................................... dnia każdego miesiąca. § 3 Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszystkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, w szczególności:...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§ 4 Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy na ..................................................... naprzód. Jednorazowo nie można podnieść czynszu o więcej jak .......................... % umówionej miesięcznej stawki czynszu.

(…)

… zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości równej ........................... miesięcznym czynszom.
2. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
§ 10
Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz