Formy azotu organicznego w glebie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy azotu organicznego w glebie - strona 1 Formy azotu organicznego w glebie - strona 2 Formy azotu organicznego w glebie - strona 3

Fragment notatki:


Formy azotu organicznego w glebie  Azot występuje w glebie zarówno w formie organicznej, jak i mineralnej, przy czym  zdecydowanie dominują połączenia organiczne, które mogą stanowić do 99% całkowitej  zawartości azotu. (do 99%).Całkowita ilość N w warstwie ornej większości gleb na ogół waha  się wgranicach od 0.02 do 0.4%. W glebach organicznych (torfowych)zawartość N jest  wielokrotnie wyższa i wynosi do 3.5%.   Głównym źródłem azotu w glebie są resztki roślinne. Azot występuje w formach  organicznych reprezentowanych przez:  -  swoiste związki próchniczne  -  aminokwasy  -  aminocukry  -  kwasy nukleinowe  Ponadto niewielkie ilości azotu występują w glebie w postaci  glicerofosforanów,  amin,   witamin  i  pestycydów oraz produktów ich rozkładu . (Stevenson 1982)  Przemiany azotu w glebie  Związki azotowe w glebach ulegają ciągłym przemianom. Mineralne związki azotowe  przechodzą w organiczne i odwrotnie. O przemianach tych decydują procesy mineralizacji i  immobilizacji.  Proces unieruchamiania prowadzi do czasowego włączania N w biomasę  mikroorganizmów (zbiałczenie N). Po pewnym czasie większość tej formy N powróci do  form mineralnych w wyniku procesu mineralizacji, a część N zostanie wbudowana w stałe  związki próchniczne. Procesy te są przedstawione na schemacie.  W wyniku rozkładu resztek roślinnych i  zwierzęcych przez mikroorganizmy  uwalniane są formy mineralne azotu (NH 4 +,  NO2 - i NO 3 -). Część z nich jest włączana w  biomasę drobnoustrojów (reakcja A). Część  próchnicy glebowej jest rozkładana i azot  pochodzący z jej rozkładurównież jest  wbudowywany w białka mikroorganizmów  (reakcja B). Dalsze przemiany zachodzące  pod wpływem procesów mineralizacji i  unieruchamiania prowadzą do włączania  azotu w nowopowstałe związkipróchniczne (reakcja C). Związki te mogą powstawać również  w wyniku reakcji częściowo rozłożonych pochodnych ligniny ze związkami  azotowymi(reakcja D).  Przemiany form mineralnych azotu: NH4 + i NO 3 - i NO 3 -  W skład przemian form mineralnych azotu wchodzą trzy zasadnicze procesy:    amonifikacja    nitryfikacja    denitryfikacja  Wymienione procesy zachodzą przy współudziale wyspecjalizowanych grup  mikroorganizmów glebowych. Efektem ich działania jest:  1.  Przekształcenie związków organicznych azotu do amoniaku (NH3) -  proces  amonifikacji , który może przebiegać zarówno w warunkachtlenowych jak też  beztlenowych.  2.  Utlenianie amoniaku do azotynów przez bakterie z rodzaju  Nitrosomonas

(…)

… wymyciu z profilu glebowego, zanieczyszczając wody gruntowe.
Proces denitryfikacji jest niepożądany, gdyż powoduje straty azotu wskutek ulatniania
się.
Wiązane przez kompleks sorpcyjny
jony mogą być sorbowane wymiennie przez
substancję organiczną lub mineralną
(reakcja A). Jony NH4+, podobnie jak jony
K+, mają promień jonowy zbliżony do
odległości międzypakietowych krzemianów
warstwowych, co powoduje, że mogą one
być sorbowane trwale (niewymiennie) i nie
mogą opuszczać przestrzeni
międzypakietowych. W takim przypadku
jony amonowe mogą być sorbowane
wymiennie tylko na powierzchniach zewnętrznych. Zdolność minerałów do niewymiennej
sorpcji jonów amonowych rośnie w kierunku:
montmorylonit > illit > wermikulit
Jony NH4+ i NO2- mogą być włączone w glebową materię organiczną i tworzyć
organiczne związki azotowe (reakcja B…
… kompleksów azotowych w wyniku reakcji form
mineralnych azotu z ligniną lub substancjami próchnicznymi,
3. adsorpcja składników azotowych przez minerały ilaste,
4. formowanie kompleksów pomiędzy organicznymi formami azotu a wielowartościowymi
kationami (np. Fe), które są stabilne.
Stosunek C:N
Dostępność dla roślin azotu uwalnianego podczas rozkładu szczątków
roślinnychzależy
od stosunku C:N rozkładającej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz