Finanse samorządów terytorialnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse samorządów terytorialnych - strona 1 Finanse samorządów terytorialnych - strona 2 Finanse samorządów terytorialnych - strona 3

Fragment notatki:


FINANSE SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
ST - samorząd terytorialny
JST - jednostka samorządu terytorialnego
Administracja publiczna - jest to zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich wykonywanych w celu realizacji interesu publicznego przez różne podmioty na podstawie prawa i w granicach prawa.
W Polsce - administracja zdecentralizowana, co oznacza, że obok państwa istnieje wyodrębniony związek publiczno-prawny, jakim jest samorząd.
Definicje ST: 1. ST jest to związek publiczno-prawny w skład, którego z mocy prawa wchodzi społeczność danego terenu.
2. ST stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa powołany do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej wyposażony w materialne środki umożliwiające wykonywanie tych zadań.
Cechy wspólne definicji : odrębny od państwa podmiot (związek prawny, korporacja prawna lub terytorialna)
wyposażony w atrybut władzy
powołany do realizacji zadań w sposób samodzielny
Pierwsza (tradycyjna) koncepcja ST (model społeczno-ekonomiczny ST): postuluje się uniezależnienie ST od państwa uniezależnienie polega na unikaniu korzystania ze środków z budżetu państwa i oparciu działalności ST o własne dochody zakres działań był stosunkowo wąski ze względu na niewystarczające środki, nie musiał być ściśle uregulowany w przepisach prawnych i samorząd sam mógł decydować jakie zadania wykonywał, brał pod uwagę zasoby jakie miał do dyspozycji i preferencje społeczności lokalnych niezależności sprzyjał wąski zakres zadań o charakterze lokalnym a nadzór nad ST ograniczał się do badania czy ST działa zgodnie z prawem środki z budżetu państwa mogły być przekazywane na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez ST i na spłatę zadłużenia mógł zaciągnąć zobowiązania (kredyty, pożyczki, łącznie z emisją obligacji) Model etatystyczno - technokratyczny (lata 50) w krajach zachodnioeuropejskich, wiąże się z rozwojem funkcji państwa jako całości:
ST wkracza w realizację zadań wynikających z funkcji społecznych państwa, zmusza to państwo do pewnego uregulowania zadań realizowanych przez ST
rozszerzenie się zadań pociąga za sobą rozszerzenie źródeł z których działalność ST jest finansowana
postuluje się aby dochody uzupełniające przyznawane były w oparciu o kryteria zobiektyzowane np. liczba ludności
dotacje celowe (dochód uzupełniający)
postuluje się, aby ST miał możliwość swobodnego wykorzystania (przeznaczenia) otrzymanych środków (podkreśla się samodzielność wydatkową)


(…)

… (fakultatywna)
skarbowa
miejscowa (dawniej klimatyczna)
prolongacyjna
adjacencka - wynika z ust. o gospodarce nieruchomościami
KONSTRUKCJA PODATKÓW
podatek od nieruchomości
podatek od środków transportowych
podatek rolny
podmiot czynny
gmina
gmina
gmina
podmiot bierny (podatnik)
Osoby prawne, fizyczne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są:
-właścicielami lub samodzielnymi…
… stawki mają charakter kwotowy, a ich wysokość określa rada gminy w granicach określonych corocznie przez Ministra Finansów w przewidzianym ustawowo trybie.
Zróżnicowane i zależą od rodzaju i ładowności środka transportowego. Stawki podatku od środków transportowych określa rada gminy, przy czym tzw. stawki maksymalne mające obowiązywać w danym roku podatkowym ustala corocznie Minister Finansów…
… budowli. Budowla to np.: drogi, mosty, linie kolejowe, dworce, sieci przesyłowe energii elektrycznej, wody.
Podatek od środków transportowych:
rada gminy ustala stawki tego podatku w granicach stawek ustawowych, czyni to z uwzględnieniem liczby miejsc, ładowności, wieku pojazdu
ma możliwość wprowadzania zwolnień pozaustawowych (pojazdy straży pożarnej, pogotowia)
ma uprawnienia wynikające z ordynacji…
…. Przy obliczaniu dochodów z podatku rolnego stosowana jest średnia cena skupu żyta podawana przez Prezesa GUS. Wyjątki od tej zasady:
podatek od środków transportowych, gdzie przyjmuje się stawki określone w uchwale gminy (a nie stawki maksymalne), ale bez ewentualnych zwolnień, odroczeń, umorzeń
dotyczy gmin o ludności do 15tys. mieszkańców i polega na tym, że przy obliczaniu wpływów przyjmuje się stawki…
… sprawie.
Występuje własność samorządowa (komunalna); mienie komunalne stanowi własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin, powiatów i województw oraz mienie innych gminnych, powiatowych i wojewódzkich osób prawnych.
Nabycie mienia:
na podstawie przekazania mienia w drodze ustawy
utworzenie jednostki lub zmiany jej granic
przekazanie przez administrację rządową
gminy i województwa…
… leśny - takie jak w podatku rolnym z wyjątkiem pierwszego punktu, i rada gminy nie może obniżyć ceny sprzedaży drewna
Podatek w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych:
wpływy z tych podatków gromadzone są przez Urząd Skarbowy
rada gminy nie ma prawa ustalać stawek
nie może wprowadzać ulg i zwolnień
przewodniczący zarządu może wnioskować do Urzędu…
… w przewidzianym ustawowo trybie
Liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie powierzchni gospodarstwa rolnego, a także rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia określonego gospodarstwa do okręgu podatkowego
stawki podatkowe
Jest określana w stosunku do równowartości pieniężnej 2,5 q żyta, obliczonej według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz