Finanse-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse-pytania - strona 1 Finanse-pytania - strona 2

Fragment notatki:

Pytania przykładowe do kolokwium z MSE: część finansowa
1. O każdej z poniższych transakcji powiedz, czy została zaksięgowana prawidłowo w bilansie płatniczym Polski:
(a)
wynagrodzenie francuskiego architekta zatrudnionego przez polską firmę, opłacone przelewem na jego konto w banku w Paryżu, przy czym polska firma zwróciła się swojego banku
w Warszawie o dokonanie transferu na rachunek w Paryżu (polski bank zmniejsza swój depozyt na żądanie we francuskim banku) zostało zaksięgowane następująco: wynagrodzenie
po debecie w pozycji «Dochody» na rachunku obrotów bieżących, zaś przelew – po kredycie
w pozycji «Pozostałe inwestycje» na rachunku obrotów kapitałowych i finansowych .
(b)
zakup przez polską firmę 100 obligacji rządu francuskiego, przy czym płatność została
odroczona o 21 dni: zakup obligacji – po kredycie w pozycji «Inwestycje portfelowe» na
rachunku kapitałowym i finansowym, zaś odroczenie – po debecie w pozycji «Pozostałe
inwestycje» na rachunku obrotów kapitałowych i finansowych.
(c)
otrzymanie przez Polskę 150 ton włoskiego marmuru na budowę centrum kongresowego
im. Jana Pawła II jako dar mieszkańców Lombardii: po kredycie w pozycji «Towary» na
rachunku obrotów bieżących i po debecie w pozycji «Transfery» na rachunku obrotów
bieżących.
2. W pewnym kraju rachunek obrotów bieżących zamknął się saldem −5 mld USD, zaś rachunek
obrotów kapitałowych saldem +7.5 mld USD.
(a)
Oznacza to, że bilans płatniczy tego kraju wykazywał deficyt, co w warunkach płynnego
kursu walutowego wywołałoby deprecjację waluty krajowej.
(b)
Jeżeli w badanym okresie bank centralny zakupił na rynku walutowym dewizy o wartości
2.5 mld USD to musiałoby to oznaczać, że saldo błędów i opuszczeń wynosiło: +5.0 mld
USD.
(c)
Jeżeli saldo rachunku obrotów bieżących stanowiło 2% PKB, oszczędności prywatne stanowiły 20% PKB, zaś inwestycje 15% PKB, to deficyt budżetowy wyniósł 7% PKB.
3. Wiemy, że krajowa (nominalna) roczna stopa procentowa w Polsce od lokat złotówkowych wynosi 3.5% a od lokat denominowanych w dolarach USA wynosi 1%, dzisiejszy kurs walutowy E
PLN/USD=3.30 a terminowy za rok E f PLN/USD=3.40. Proszę zastosować metodę dokładnego
IRP z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
(a)
W takiej sytuacji bardziej opłaca nam się trzymać kapitał w dolarach.
(b)
Aby spełniony był parytet stopy procentowej, kurs bieżący powinien wynosić w przybliżeniu 3.3179.
(c)
Gdyby stopa procentowa w Polsce wzrosła do 4.5%, to zgodnie z ubezpieczonym parytetem
stopy procentowej kurs terminowy złotego do dolara powinien wynosić 3.1895.
4. W monetarnym podejściu do wyznaczania kursu walutowego (przy założeniu działającego parytetu
siły nabywczej):
(a)
efektem zwiększenia dochodu zagranicy ceteris paribus jest deprecjacja waluty krajowej.
(b)
szybsze tempo wzrostu popytu na pieniądz w kraju niż za granicą powoduje deprecjację
waluty krajowej.
(c)
wzrostowi nominalnej stopy procentowej towarzyszy aprecjacja waluty krajowej.
5. Załóżmy, że działa parytet siły nabywczej w

(…)

… nadmierne zatrudnienie i nadwyżka bilansu obrotów bieżących.
(b)
dla osiągnięcia równowagi wewnętrznej i zewnętrznej (punkt 2) potrzebna jest ekspansywna
polityka fiskalna oraz dewaluacja.
(c)
Diagram Swana ilustruje problemy w prowadzeniu polityki gospodarczej w warunkach
sztywnego kursu walutowego. Jeden z kluczowych problemów dotyczy tego, iż w gospodarce
otwartej nie jest możliwe jednoczesne spełnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz