Finanse publiczne - wykłady - DŁUG PUBLICZNY

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4039
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - wykłady - DŁUG PUBLICZNY - strona 1 Finanse publiczne - wykłady - DŁUG PUBLICZNY - strona 2 Finanse publiczne - wykłady - DŁUG PUBLICZNY - strona 3

Fragment notatki:...Pojęcie FINANSE obejmuje wszelkie operacje finansowe przeprowadzane za pomocą pieniądza
FINANSE PUBLICZNE dotyczą gospodarowania środkami pieniężnymi przez państwo, samorządy i inne jednostki sektora finansów publicznych. Termin „PUBLICZNE” należy rozumieć jako powszechne, jawne, przeznaczone dla ogółu.
Finanse publiczne jako nauka obejmują następujące zagadnienia:
1) Określenie zapotrzebowania władz publicznych na środki finansowe
2) Badanie sposobów zaspakajania popytu władz publicznych na te środki (finansowe)
3) Określenie udziału środków publicznych w finansowaniu poszczególnych dziedzin (przedsięwzięć)
4) Badanie efektywności planowania i wydatkowania środków publicznych pod kątem realizacji założonych celów
Rola finansów publicznych determinowana jest przez czynniki o charakterze:
a) społeczno-politycznych
b) ekonomicznych
ad a) czynniki społeczno-polityczne...


...Wady systemu:
• środki nie były pomnażane;
• nie było dziedziczenia;
• wysokość emerytury w znacznym stopniu zależała od długości zatrudnienia (lata składkowe, a nie składkowe) – w mniejszym stopniu od wielkości osiąganych zarobków i odprowadzanych składek
Ze względu na uprzywilejowanie wynikające z pracy w szkodliwych warunkach lub szczególnym charakterze średni wiek przejścia na emerytury z chwilą przejścia na emerytury wynosił 58 lat. Stopa zastąpienia to relacja wysokości emerytury do ostatnich zarobków. Uległa zmniejszeniu z około 80% do 50%.
Uchwalenie ustawy o emeryturach pomostowych znacznie ograniczyło krąg osób, które mogły korzystać z przejścia na wcześniejszą emeryturę....

-FINANSE- WYKŁAD 1 07.10.2010r.
Ramowy program nauczania:
System finansów publicznych w gospodarce rynkowej
Dług publiczny
Budżet państwa
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Zamówienia publiczne
Charakterystyka i funkcje podatków centralnych
Finanse lokalne
Reforma emerytalna
Rozliczenie Polski z unii europejskiej
EGZAMIN : 1 LUTY 2011r. GODZ. 10:00
9-10 pytań otwartych: wymienić, skomentować…
Wykłady + akty prawne + zielone strony z gazety „Rzeczpospolita” - 3 wydania poprzedzające termin egzaminu (najważniejsze informacje) Czas: 15-18 min na grupę
POPRAWKA
Więcej materiału, trudniejsze pytania; obowiązuje książka OWSIAK „Finanse publiczne. Teoria i praktyka” PWN
GŁUCHOWSKI „Finanse publiczne” WSB Toruń 2005
Można poprawić max na ocenę 4 (rzadko bardzo), najczęściej na 3,5
DYŻURY
ŚRODA 13:00-14:00 pokój 208
CZWARTEK 19:30-20:30
Kto kształtuje finanse publiczne w Polsce?
Parlament - ustawy
Co przemawia za tym, że jest kryzys?
Wzrost bezrobocia
Czy w Polsce była recesja?
Nie, było spowolnienie
RECESJA - PKB ujemne dwa kwartały z rzędu.
Kryzys kredytów hipotecznych - someprey.
Jak można ocenić efekty pracy prezesów?
Zysk-można łatwo manipulować (ME) Sprzedaż
Kiedy wybuchł kryzys na świecie?
15 września 2009r. (boom), ale oznaki były kilka lat wcześniej
Dlaczego kryzys dotknął cały świat?
Banki amerykańskie podjęły złą politykę
SEKURYTYZACJA- technika, która może się przyczynić się do rozwinięcia skrzydeł banków, emisja papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami.
Cechy aktywów: Handlowe lub finansowe
Jednorodne
O dużej pewności spłaty
AKTYWA- to kredyt dla banków
Bank powołuje spółkę SPN; sprzedawane są kredyty; agencja CR(deazingowa)
CR (asset bank seantes)
kredyt
BANK SPV INW (inwestorzy)
Rynek międzybankowy- wskaźnik WIBOR 3M (3 miesiące) 4%
WIBOR- stopa procentowa kredytów w Warszawie.
Czy banki wolą pożyczać na stopę stałą czy zmienną?
Na zmienna
-FINA

(…)

… jakiś despota gdyż możliwe jest, że pieniążki przepuści a obywatele będą musieli później spłacać dług. Gdzie gospodarka działa nieefektywnie
FOZZ- Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego- został powołany w celu wykupu praw do polskiego długu poniżej wartości nominalnej.
W I połowie lat 90 Polska, prowadziła negocjacje w sprawie redukcji zadłużenia z Klubem Paryskim i Londyńskim.
Klub Paryski -zrzeszał…
… rachunek premiowy
Losowanie = 2 razy w roku -w styczniu i w lipcu (małe i średnie OFE o wynikach zarządzania powyżej średniej)
Transfer członków - 4 sesje transferowe( czyli kiedy można zmienić OFE) w ciągu roku, ok. 300 tyś. osób zmienia OFE
Wyniki inwestycyjne OFE oceniane są co pół roku za okresy trzyletnie. Wyliczana jest średnioważona stopa zwrotu oraz wymagana minimalna stopa zwrot (stanowi połowę…
… samorządu terytorialnego
Budżet na 2010 rok:
Dochody -249 mld zł
Wydatki - 301,2 mld zł
Deficyt - 52,2 mld zł
Instytucje takie jak: Kancelaria Prezydenta, Premiera, Sejmu, Senatu, NIK, Sąd Najwyższy same ustalają swoje budżety które następnie po opinii Komisji Finansów Publicznych podlegają włączeniu do budżetu państwa.
Około 73% wydatków to tzn. wydatki sztywne wynikają z przyjętych ustaw i zobowiązań…
… transferowe. Wyniki OFE podliczane są dwa razy w roku za okresy trzyletnie, wyliczana jest średnio ważona stopa zwrotu oraz będąca jej połową wymagana minimalna stopa zwrotu. Nieosiągnięcie ostatniej rodzi obowiązek dopłaty członkom z własnych środków PTE. Na postawie zrealizowanych transakcji jedna osoba lub jeden członek wyceniona jest na 500-800 zł. OFE pobierają:
prowizje od składki
opłatę za zarządzanie…
… względem Klubu Paryskiego miał wartość ponad 12,3 mld euro.
Postanowiono dokonać wcześniejszej spłaty . Ostatecznie udało się to w stosunku do 4 mld euro.
Zalety transakcji (wcześniejszej spłaty)
Dług o wyższym koszcie został zastąpiony długiem o niższym koszcie (koszt nowego kapitału był niższy z racji lepszej kondycji gospodarki Polski)
Dług, którego termin spłaty przypadał na lata 2005-2009…
… ponad notowania instrumentów bazowych na dzień emisji 185 pb (punktów bazowych - 1/100%) -Instrumentem bazowym jest emisja o dużej wartości 5-10 mld euro o podobnych warunkach przeprowadzona przez kraj o niskim poziomie ryzyka.. Marża informuje o wielkości ryzyk towarzyszących obejmowaniu papierów wartościowych ponad ryzyko bezpiecznych emisji
Cena emisyjna 99,967% -Stopa procentowa zapisana w liście emisyjnym…
… porównujemy z kwotą odprowadzonych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy.
Podatek liniowy - to jedna stawka dla PIT, CIT i VAT, przyjmuje się jednak często, że podatek liniowy odnosi się tylko do PIT-u. Zalety podatku liniowego:
Łatwy w obliczaniu i kontroli
Brak ulg i zwolnień, z których zasadniczo korzystały osoby bogate
Jedna stawka dla wszystkich
Wadą podatku liniowego z powodu braku kwoty wolnej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz