Polityka fiskalna - podstawy teoretyczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka fiskalna - podstawy teoretyczne - strona 1 Polityka fiskalna - podstawy teoretyczne - strona 2 Polityka fiskalna - podstawy teoretyczne - strona 3

Fragment notatki:


POLITYKA FISKALNA - PODSTAWY TEORETYCZNE Po co istnieje państwo? Cel istnienia państwa wynika z funkcji, jakie pełni ono w dzisiejszym społeczeństwie, funkcji wszystkim nam potrzebnych, w pełnieniu których państwo jest niezastąpione. Zadania rządu Funkcje, jakie pełni rząd w ramach swojej działalności możemy podzielić na trzy grupy: wytwarzanie i gospodarowanie dobrami publicz­nymi, wyrównywanie różnic dochodowych i majątkowych między obywatelami, stabilizowanie gospodarki oraz pobudzanie aktywnoś ci gospodarczej. 1. Wytwarzanie dóbr publicznych i gospodarowanie nim (funkcja alokacyjna) gospodarka rynkowa często funkcjonuje nieefektywnie (np. monopole) wiele potrzebnych dóbr wytwarza się w zbyt małych w stosunku do potrzeb ilościach, stojące do dyspozycji zasoby nie są wykorzystywane w pełni. kierujący się rentownością sektor prywatny nie chce lub nie jest w stanie wytworzyć wszystkiego, co jest nam dziś do życia potrzebne Dobra publiczne - bez względu na to jak powstają ich produkcja absorbuje czynniki wytwórcze i jest opłacana jest ze środków wspólnych, czyli publicznych Wymienione przyczyny wywołują konieczność angażowania się rządu w działalność związaną z podażą dóbr i usług, czyli — mówiąc mądrzej — z alokacją czynników wytwórczy ch. Darmowe rozdzielanie dóbr publicznych korzyść czy strata? Dobra i usługi publiczne - są one dostarczane całemu społeczeństwu nieodpłatnie . W dodatku wiele z tych dóbr i usług ma również takie właściwości techniczne, że może być konsumowana tylko wspólnie (zbiorowo). Przykładem jest obronność kraju i bezpieczeństwo publiczne, sądownictwo, budowa i utrzymanie dróg czy system legislacyjny Niezależnie od tego, kto i jak efektywnie wytwarza dobra publiczne, krytycz­ne uwagi nasuwa ich darmowe rozdzielanie między obywateli. Należy wskazać na kilka głównych towarzyszących temu negatywnych zjawisk i wątpliwości. Ten sposób dys­trybucji (w porównaniu z rynkowym) demoralizuje konsumentów wyzwala u nich skłonność do marnotrawstwa. Zmusza to państwo do stosowania rozdzielnictwa wymaga pono­szenia wysokich kosztów administracji, sprzyja korupcji. Co powinno być, a co nie dobrem publicznym? Przykładami dóbr publicznych mogą być: obrona narodowa, służby legislacyjne, sądownictwo, państwowa służba zdr owia, państwowe szkolnictwo,

(…)

… z jego spadkiem. W Polsce typowym podatkiem dochodowym obliczanym liniowo bez kwoty wolnej od opodatkowanie jest podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tzw. CIT. (19%)
Ponieważ krańcowa stopa opodatkowanie jest stała, zatem stałe jest mierzące stopień fiskalizmu opodatkowanie przeciętne Podatek liniowy bez kwoty wolnej, uzależnia wysokość płaconej kwoty od stanu aktywności, ale sam z siebie jej nie zabija…
… wynagrodzeń znany u nas kiedyś jako POPIWEK Innym podatkiem do dochodowym jest podatek od osób fizycznych PIT (Personal Income Tax) czyli podatek dochodowy od osób prawnych CIT (Corporate Income Tax )
Podatek dochodowy od osób fizycznych. W wielu krajach PIT został wprowadzony dopiero w XX wieku. W Stanach Zjednoczonych w roku 1894 Kongres uchwalił 2-proc. podatek od dochodów przekraczających 4 tys. dol…
…. Mogą płacić podatek 19-proc., bez ulg, lub też progresywny, trzystopniowy, z ulgami i kwotą wolną.
Podatek dochodowy od osób prawnych W Polsce zwany podatkiem dochodowym od osób prawnych lub popularnie podatkiem korporacyjnym. Istnieje w większości krajów. Nakładany jest na zyski firm, czyli przychody minus koszty. W Europie najniższy jest w Estonii - wynosi 0 proc. W Polsce został w roku bieżącym obniżony…
…, od posiadania psów itp. Podatki wspólne.
Wpływy z tych podatków dzielone są między budżet centralny a budżety gmin. Zalicza się do nich m.in. podatek dochodowy od osób fizycznych, którego 85% przypada w udziale budżetowi państwa, a pozostałe 15 % gminom oraz podatek dochodowy od osób prawnych, który w 95 % kierowany jest do budżetu państwa a w 5% pozostaje jako środki finansujące działalność gmin…
… obciążeń fiskalnych ogółem będzie relacją F/PKB.
Jak mierzyć rzeczywisty fiskalizm?
Jedną z miar rzeczywistego fiskalizmu może być różnica między nominalną a efektywną stopą opodatkowania podmiotów. W Polsce np. obowiązywał liniowy podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 40%. Jednak efektywna stopa opodatkowania w roku 1993 wyniosła 36,0%, natomiast w roku 1995 obniżyła się do 32,6%, a w roku 1996…
… pieniężne np. opłaty zasilające różnego rodzaju fundusze, jak składka na Narodowy Fundusz Zdrowia czy FUS i wiele innych Gdy grozi inflacja rząd podejmuje próby osłabienia ciśnienia popytu globalnego poprzez:
zwiększenie obciążeń podatkowych (wzrost wpływów budżetowych) i zmniejszanie wydatków rządowych na zakup dóbr publicznych, finansowanie zasiłków, inwestycje rządowe itp. (ograniczanie wydatków…
… należących do sektora finansów publicznych ma własne źródła dochodów (np. Narodowy Fundusz Zdrowia dysponuje dochodami z naszych składek), niektóre mają dochody z własnej działalności gospodarczej (na przykład jednostki badawczo-rozwojowe), inne zaś korzystają z dotacji budżetu państwa.
Deficyt (lub nadwyżka)sektora finansów publicznych Jest to różnica między dochodami publicznymi (powiększonymi o środki…
… jest podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu itd.
Podatki przychodowe
Źródłem podatków przychodowych jest, osiągany z działalności przychód. Przy naliczaniu tego rodzaju podatków pomija się koszty poniesione na uzyskanie przychodów, a jedynie przyjmuje się, że przychód został otrzymany np. podatek leśny, rolny. Charakterystyczną cechą tych podatków jest fakt, że pobierane są one bez względu…
… podatkowych. Z tego punktu rozróżniamy podatki: państwowe ( centralne), samorządowe ( lokalne) oraz wspólne.
Podatki centralne Podatki centralne są to podatki, które zasilają budżet państwa. Należą do nich podatek od gier, podatek od wzrostu wynagrodzeń, VAT, akcyza itp.
Podatki lokalne Podatki lokalne to podatki zasilające budżety gmin. Do tej grupy podatków zaliczamy: podatek rolny, leśny, od nieruchomości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz