BUDŻET PAŃSTWA - wykład II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
BUDŻET PAŃSTWA - wykład II semestr - strona 1 BUDŻET PAŃSTWA - wykład II semestr - strona 2

Fragment notatki:

BUDŻET PAOSTWA
Wybrane procedury budżetowe (regulacje prawne):
Projekt ustawy budietowej powinien zostad złoiony do Sejmu na 3 miesiace przed koocem roku budietowego.
Sejm nie moie zwiększyd poziomu deficytu zawartego w projekcie.
W okresie 4 miesięcy od złoienia projektu ustawa budietowa musi trafic do podpisu prezydenta (inaczej prezydent moie rozwiązad parlament).
Zasady budżetowe:
Równowagi: w budiecie nie występują deficyty
Roczności: budiet jest planem dochodów i wydatków paostwa w ujęciu rocznym
Powszechności: budiet obejmuje wszystkie dochody i wydatki sektora
Uprzedniości: budiet powinien zostad uchwalony przed rozpoczęciem roku budietowego
Jedności materialnej: zakaz przyporządkowania określonym dochodom pewnych wydatków
Jawności: uchwalanie, wykonanie i kontrola realizacji budietu podlega społecznej kontroli.
Projektując ustawę budietową naleiy przyjąd załoienia dotyczące:
- dynamiki PKB
- kursów walut
- wielkości inwestycji i konsumpcji
- wysokości inflacji
- średniego wynagrodzenia.
Podstawowe (główne) dochody budżetu:
Podstawowe (główne) wydatki budżetu:
PIT
Obsługa długu krajowego i zagranicznego
CIT
Dotacje do ZUS i KRUS
VAT
Rozliczenia z budietem UE
Akcyza
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu
(i niepodatkowe):
terytorialnego
Dywidenda
Cło
Ok 74% wydatków, to wydatki sztywne, wynikające z
Środki pochodzące z UE
przyjętych ustaw i zobowiązao.
Wyplata z zysku NBP
Budżet na rok 2013: - dochody: 299,4 mld zł - wydatki: 335 mld zł - deficyt: 35,6 mld zł
Części składowe ustawy budżetowej (budietu):
Przychody i rozchody
Dochody i wydatki
Wykaz dotacji podmiotowych i przedmiotowych
Wykaz inwestycji wieloletnich
Plany finansowe funduszy celowych i agencji
Zapisane w ustawie kwoty deficytu i wydatków nie mogą zostad przekroczone.
Budżet zbyt optymistyczny: popetniono btąd przyjm
ując jako zatoienie dynamikę PKB na zbyt optymistycznym poziomie, w konsekwencji konieczna jest znaczna redukcja wydatków lub nowelizacja ustawy budietowej.
Budżet zadaniowy: charakteryzuje się tym, ie określa się funkcja paostwa oraz zadania stuiące ich wypetnianiu. Zadania te są następnie przypisywane podmiotom oraz ustalane są mierniki pozwalające ocenid efektywnośd poczynionych wydatków.

(…)

… określa się funkcja paostwa oraz zadania stuiące ich wypetnianiu. Zadania te są następnie przypisywane podmiotom oraz ustalane są mierniki pozwalające ocenid efektywnośd poczynionych wydatków.
Instytucje takie jak: Kancelaria Prezydenta, Premiera, Sejmu, Senatu, NIK, Sąd Najwyiszy same ustalają swoje budżety, które następnie po opinii Komisji Finansów Publicznych podlegają włączeniu do budżetu paostwa.
Deficyt budżetowy: niedobór występujący, gdy wydatki przekraczają kwotę dochodów.
Proficyt: nadwyika dochodów nad wydatkami. W nowej historii Polski tylko raz wystąpita niewielka nadwyika budietowa.
Niskie deficyty mogą byd akceptowane, pod warunkiem, ie wydatki kierowane sa na rozwój kraju lub w celu pobudzenia gospodarki w okresach kryzysu.
Wysokie deficyty mogą prowadzid do: — wzrostu dtugu publicznego
— podwyiszenia stawek podatkowych
— wzrostu inflacji (dodruk pieniądza w celu pokrycia deficytu - konstytucyjny zakaz finansowania
deficytu przez NBP)
efektu wypychania wydatków sektora prywatnego przez wydatki sektora publicznego, jako skutek wzrostu rynkowych sto procentowych (obligacje zastąpity kredyty).
Dziura BAUCA: z wyliczeo ministra finansów w 2001 grozit deficyt ok. 80 mld zt. Kotwica…
… publicznych od deficytu budietowego jest deficyt catego sektora finansów publicznych (efekt gorsetu).
Na skutek reformy emerytalnej zwiększyty się kwoty dotacji budietowych do ZUS. Spowodowato to wzrost deficytu. Przez kilka lat Komisja Europejska zezwolita Polsce, aby przy wyliczaniu deficytu nie uwzględniad części dotacji do ZUS.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz