Finanse publiczne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - wykład - strona 1 Finanse publiczne - wykład - strona 2 Finanse publiczne - wykład - strona 3

Fragment notatki:Podstawy prawne sektora publliicznego
• Konstytucja
• Regulacje unijne dotyczace dopuszczalnego
poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w
Traktacie Ustanawiajacym Wspólnote Europejska
• Ustawa o finansach publicznych
• Coroczne ustawy budzetowe
• Coroczne uchwały budzetowe samorzadów
• Inne ustawy np. podatkowe
• Akty wykonawcze

Funkcje finansów publicznych –
funkcja redystrybucyjna
Funkcja redystrybucyjna – zwiazana jest z ponownym
rozdysponowaniem zgromadzonych zasobów pienieznych.
Wyróznia sie dwa rodzaje redystrybucji:
• budzetowa, nieekwiwalentna – zwiazana jest realizacja
róznego typu obciazen na rzecz sektora finansów publicznych
(podatków dochodowych, majatkowych, opłat, składek) – tzw.
redystrybucja w znaczeniu waskim.
• pozabudzetowa, uczestnicza w niej przede wszystkim podmioty
sfery realnej i finansowej, a przedmiotem sa wyłacznie róznego
rodzaju przepływy pieniezne w zwiazku z operacjami
finansowymi (zasilenie przedsiebiorstwa kredytem bankowym,
spłata odsetek od kredytów, wypłata odszkodowania
ubezpieczonemu).

Podmioty sektora finansów publicznych
Sektor finansów publicznych tworza:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rzadowej, organy kontroli
panstwowej i ochrony prawa oraz sady i trybunały;
2) jednostki samorzadu terytorialnego oraz ich zwiazki;
3) jednostki budzetowe;
4) samorzadowe zakłady budzetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budzetowej;

Sektor finansów publicznych
Podstawy prawne sektora publicznego
• Konstytucja
• Regulacje unijne dotyczące dopuszczalnego 
poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w Traktacie Ustanawiającym Wspólnotę Europejską
• Ustawa o finansach publicznych
• Coroczne ustawy budżetowe• Coroczne uchwały budżetowe samorządów• Inne ustawy np. podatkowe
• Akty wykonawcze
1Ustawa o finansach publicznychUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 2140) określa:

zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych; 

zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych; 

zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki 
finansowej; 

zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem; 

zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i 
sanacyjne; 

zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego; 

zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym; 

zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; 

szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze 
finansów publicznych; 

zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;

zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu 
wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Finanse publiczne - definicjeFinanse publiczne (definicja ustawowa) obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:
1) g

(…)

… zakłady budżetowe;
5) agencje wykonawcze;
6) instytucje gospodarki budżetowej;
7) państwowe fundusze celowe;
8) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
9) Narodowy Fundusz Zdrowia;
10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
11) uczelnie publiczne…
…)
Podmioty sektora finansów publicznych – c.d.
• państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe
instytucje filmowe (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina,
muzea, galerie itp.),
• ZUS i zarządzane fundusze, KRUS i fundusze zarządzane przez
Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
• Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
• PAN i tworzone przez nią jednostki organizacyjne…
… i Administracji,
•„Centrum Usług Wspólnych” 12.10.2010 r. – wniosek przedłożony przez
szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
21
Przykłady instytucji gospodarki budżetowej
Departament Infrastruktury - ZARZĄDZENIE Nr 49/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 sierpnia 2010 r.
w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Zakład
Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego…
… kosztów utrzymania w pierwszym okresie po odbyciu kary.
O skali działalności tych firm świadczy także wysokość przychodów ze sprzedaży w latach 2005-2008
było to 400 – 500 mln zł rocznie, w 2009 r. (ze względu na kryzys) – 301 mln zł.
25
Przykłady instytucji gospodarki budżetowej- c.d.
Rząd zgodził się na utworzenie przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
instytucji gospodarki budżetowej (IGB…

zbiorowości)
– Bez elementu konkurencji – fakt korzystania z czystego dobra
publicznego przez jedną osobę nie może ograniczać dostępu do
tego dobra innej osoby
– Dostępne są za darmo lub za minimalną opłatą
Dobra społeczne – to takie dobra, które ze względów fizycznych
mogą być dobrami prywatnymi, ale na skutek doktryny społecznej i
prowadzonej przez władze publiczne polityki społecznej są
dostarczane…
… administracji rządowej (Rada Ministrów oraz administracja
rządowa).
Podmioty sektora finansów publicznych – c.d.
• organy kontroli i ochrony państwa
Przykłady:
Najwyższa Izba Kontroli,
Rzecznik Praw Obywatelskich,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO),
prokuratura (powszechna i wojskowa),
Rzecznik Interesu Publicznego,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencja Wywiadu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz