Finanse publiczne - definicje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - definicje - strona 1 Finanse publiczne - definicje - strona 2 Finanse publiczne - definicje - strona 3

Fragment notatki:


Finanse - są to zjawiska i procesy pienieżne, ogół zjawisk ekonomicznych związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych, jest to zasób pieniądza służący prowadzeniu działalności gospodarczej, zarządzanie środkami pieniężnymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub inną działalnością, zasoby pieniężne pozostające do dyspozycji osoby, kraju, organizacji
Dynamiczne ujęcie finansów ogranicza się zjawiska finansowe do tych zjawisk pieniężnych, z którego wiąże się występowanie pieniądza w ruchu, przedmiotowe ujęcie finansów polegające na ograniczeniu zakresu finansów do sfery wymiany produktów i usług.
Przedmiot nauki finansów - opis ruchu pieniądza w szczególności jego tworzenie, kreacja w systemie bankowym, cyrkulacja, krążenie pieniądza między jednostkami gospodarującymi, osiadania pieniądza w postaci oszczędności gospodarstw domowych i rezerw pieniężnych przedsiębiorstw.
Pojęcia szersze od pojęcia finanse : a) gospodarka finansowa - obejmuje wszystkie formy działania związane z przygotowaniem wszelkiego rodzaju, z faktyczną realizacją operacji pieniężnych, z ewidencją i analiza przebiegu operacji pieniężnych. Polityka finansowa-to dokonywanie wyborów zarówno celów, które mają być osiągnięte w wyniku gospodarki rynkowej, jak też wyborów sposobów i metod osiągania tych celów.
definicje pieniądza : Pieniądz to udokumentowane przyrzeczenie wartości o ogólnej wartości, przy czym obszar jego ważności ograniczony jest kręgiem wspólnoty płatniczej, jest to wszystko, co jest powszechnie akceptowane jako środek regulowania zobowiązań, pieniądzem jest to, co spełnia funkcje przypisane tej kategorii ekonomicznej .Pieniądzem niezależnie od jego zewnętrznej formy i porządku gospodarczego jest powszechnie akceptowany prawnie gwarantowany środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość, którego wartość jest ściśle związana z produktem.
Funkcje pieniądza: Podstawowe funkcje pieniądza: - miernika wartości - za pośrednictwem pieniądza wyraża się w cenach wartości wszystkich towarów w jednoimiennych wartościach denominatora lub środkiem wyrażania wartości - środek cyrkulacji pieniądz przekształca bezpośrednią wymianę towaru za towar w akt kupna i akt sprzedaży. Pochodne funkcje pieniądza:- środek tezauryzacji - pieniądz służy gromadzeniu i przechowywaniu majątku, jest to pieniądz pasywny. - środek płatniczy - regulowanie zobowiązań dłużnyc
Cechy pieniądza :brak kosztów transformacji, brak dochodu z wartości przechowywanej w formie pieniężnej, stała wielkość nominalnej wartości przechowywanej w pieniądzu.
Teorie metalistyczne - inaczej towarowe, kruszcowe, które wywodzą istotę pieniądza z jego wewnętrznej wartości
Teoria nominalistyczna - wywodzi z jego wartości abstrakcyjnej. Teoria konwencyjna wywodzi istotę pieniądza z faktu zawarcia przez wszystkich członków przedsiębiorstwa niepisanej umowy uznającego określony środek za pieniądz


(…)

… redukcyjne - obniżenie dochodu o minimum socjalne, minimum ukryte - obniżenie wysokości płaconego podatku o kwotę równą minimum socjalne x najniższa stawka podatku.
czynniki określające stopień progresywności - czynniki techniczne związane z prawną konstrukcją skali podatkowej , rozpiętość progresji, najwyższa /najniższa stawka (im większa rozpiętość , tym wyższy stopień progresywności), rozpiętość progów…
… za dobra i usługi nazywa się gospodarką barterową. Pieniądzem towarowym były różnorodne dobra: suszone ryby, herbata, sól, muszelki, bursztyn, sztuki bydła, niewolnicy, ziarna kakao, jedwab. Aby pieniądz mógł stać się pieniądzem towarowym, musiał posiadać pewną realną wartość. Z czasem istotnego znaczenia nabierały takie cech jak podzielność i trwałość. W związku z tym coraz powszechniej jako pieniądz…
… obowiązkowe
Depozyty na rachunkach banków komercyjnych-rachunki lokat bieżących, rachunki lokat terminowych
Agregaty pieniężne -M0-pieniądz banku centralnego, baza monetarna, pieniądz o najwyższej sile, bilety banku centralnego, bilon depozyty na rachunku BC, M1 pieniądz o ścisłym znaczeniu, pieniądz gotówkowy w obiegu +depozyty na każde żądanie rozporządzalne czekiem, M2 -pieniądz potencjalny M1+depozyty…
…, kryterium terytorialne.
mnożnik kreacji pieniądza - zmiana wielkości podaży pieniądza wynikająca ze zmiany bazy monetarnej o jednostkę
Mnożnik bazy monetarnej - relacja ilości pieniądza transakcyjnego do ilości pieniądza BC.mb=M1/MO
mb =GL+Dż mb = GL+Dż Gl+Dż
mb= GL+Gbk+Dbk-Kbk Gl+Ro+Rn+Rp Mb= G+1
G+r +rtxt+n-p
Wskaźnik gotówkowy :g=G/Dż- wskaźnik utrzymywania gotówki, zamiast depozytów, jeśli stopa…
… się skumulowany odsetek ludności, uporządkowanej wg rosnącego dochodu na jedną osobę w gospodarce domowym, na osi Y -skumulowany odsetek dochodów osiąganych przez tę ludność. Współczynnik Giniego - im mniejszy tym mniejsze dysproporcje
skale podatkowe: - skale progresywne - wraz ze wzrostem dochodu - stawka podatku rośnie, skale regresywne - wraz ze wzrostem dochodu -stawka podatku maleje, proporcjonalne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz